1 VSPH 1315/2012-P5-8
KSUL 71 INS 1172/2011 1 VSPH 1315/2012-P5-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Rumburk, Luční 283/27, o odvolání věřitele č. 5 ESSOX, s.r.o., sídlem České Budějovice, Senovážné náměstí 231/7, IČO 26764652, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. září 2012, č.j. KSUL 71 INS 1172/2011-P5-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. září 2012, č.j. KSUL 71 INS 1172/2011-P5-2, se mění tak, že se přihláška pohledávky ESSOX, s.r.o. neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení týkajícím se dlužnice Michaely anonymizovano (dále jen dlužnice) odmítl přihlášku pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatel) a rozhodl o tom, že právní mocí usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že dne 24.2.2011 rozhodl o úpadku dlužníka a věřitele, kteří dosud nepřihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů, tedy do dne 28.3.2011. Současně je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky v celkové výši 17.288,41 Kč opožděně až dne 31.10.2011, postupoval soud podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že přihlášku podal včas vzhledem k tomu, že v rozporu s § 420 IZ není v insolvenčním rejstříku vyznačeno rodné číslo dlužnice, ale pouze datum jejího narození. Vyjádřil přesvědčení, že tato skutečnost nemůže jít k jeho tíži.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je určena pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací, zpočátku především pro banky. Současně se v podmínkách uvádí, že služba předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Jako příklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi.

Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem, zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej při svém podnikání, a identifikační číslo. Jinými slovy, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních registrech. Věřitelé, kteří zpracovávají data svých klientů v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údajů ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelně zjišťovat, zda ohledně klienta bylo zahájeno insolvenční řízení, a posléze sledovat jeho průběh. Z obsahu spisu plyne, že dlužnice podala insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v němž v položce 01 řádně uvedla veškeré své osobní údaje nezbytné pro její identifikaci včetně svého rodného čísla. Z insolvenčního rejstříku odvolací soud ověřil, že rodné číslo dlužnice v něm není dosud zapsáno.

Tento údaj měl soud I. stupně zveřejnit v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení. V rozporu s tím však insolvenční soud rodné číslo dlužnice do systému ISIR stále nezapsal, ačkoliv lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku měla skončit dne 28.3.2011. Do uplynutí této lhůty (resp. ani dosud) však nebylo možné vyhledat dlužnici podle jejího rodného čísla porovnáním klientské databáze odvolatele s údaji v systému ISIR.

Protože odvolatel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že mu lhůta k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že by informace o dlužnici byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak vysvětleno výše-ve smyslu § 420 odst. 1 IZ součástí informačního systému spravovaného ministerstvem spravedlnosti. To se ovšem dosud nestalo a lhůta stanovená k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v důsledku tohoto pochybení insolvenčního soudu dosud odvolateli běžet nepočala.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu I. stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva