1 VSPH 1312/2012-B-27
KSPL 29 INS 8013/2012 1 VSPH 1312/2012-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlkýš, Heřmanova Huť, Tyršova 210, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. srpna 2012, č.j. KSPL 29 INS 8013/2012-B-11

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. srpna 2012, č.j. KSPL 29 INS 8013/2012-B-11, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení-v konkursu vedeném na majetek dlužníka Karla anonymizovano (dále jen dlužník) zamítl návrh dlužníka na osvobození od soudních poplatků.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 12.6.2012 (A-13) rozhodl o úpadku dlužníka a že usnesením ze dne 23.7.2012 (B-1) prohlásil konkurs na majetek dlužníka. V odvolání proti usnesení o prohlášení konkursu mj. navrhl dlužník, aby byl osvobozen od soudních poplatků a aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, s tvrzením, že nebyl řádně poučen o svých procesních právech a prohlášení konkursu významným způsobem zasáhne jeho rodinu.

Soud I. stupně vyšel z toho, že odvolání proti usnesení o prohlášení konkursu je zjevně bezúspěšným uplatňováním práva, neboť jiné řešení jeho úpadku se nenabízí, když dlužník nepodal návrh na povolení oddlužení, a že dlužník nesplňuje ani materiální předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, neboť k výzvě soudu nepředložil seznamy svého majetku a závazků a nezpochybnil ani netvrdil, že by měl nedostatek zdrojů na úhradu soudních poplatků, resp. svého zástupce. Proto návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, a žádal, aby byl osvobozen od soudních poplatků a aby mu byl ustanoven právní zástupce. Napadené usnesení považoval za zmatečné. Tvrdil, že stav věci byl nedostatečně zjištěn, že si není vědom toho, že by byl o svých procesních právech poučen a že z řízení je patrné že v současné situaci není schopen platit soudní poplatky, nemůže se sám zastupovat, nemá znalosti, je málomluvný a jeho manželka nebyla jako obecná zmocněnkyně připuštěna do jednání soudu, v důsledku čehož je od počátku řízení v nevýhodě . Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvláště závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. Z uvedeného je zřejmé, že účastníkovi lze přiznat osvobození od soudních poplatků jen tehdy, odůvodňují-li to jeho majetkové poměry, a současně nejde-li z jeho strany o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Z obsahu spisu vyplývá, že k návrhu na osvobození od soudních poplatků (obsaženém v odvolání proti usnesení o prohlášení konkursu) dlužník nepřipojil prohlášení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech, neoznačil ani neosvědčil jakýkoliv zdroj svých příjmů a k výzvě soudu (A-6) nepředložil seznamy svého majetku a závazků, tedy že dlužník o svých poměrech po celou dobu insolvenčního řízení ničeho neuvedl. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 1.8.2012 (B-5) odvolací soud zjistil, že se do insolvenčního řízení přihlásilo 7 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1.233.670,89 Kč, že dlužník je spolu se svojí manželkou vlastníkem (SJM) nemovitostí (bytové jednotky v bytovém domě ve Vlkýši č.p. 209), že jeho příjem tvoří starobní důchod ve výši 10.370,-Kč měsíčně a že dlužník má jednu vyživovací povinnost (ke své manželce). Z uvedeného je zjevné, že dlužník není nemajetný, přičemž ani odvolací soud neshledal z obsahu spisu jakékoliv výjimečné nebo jiné zvláště závažné důvody, jež by opodstatňovaly osvobození dlužníka od soudních poplatků.

Pokud jde o závěry soudu I. stupně, že odvolání dlužníka proti usnesení o prohlášení konkursu je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, odvolací soud je nesdílí, neboť proti citovanému usnesení je odvolání přípustné, o čemž ostatně soud I. stupně dlužníka též správně poučil. Zřejmou bezúspěšnost odvolání totiž nelze dovozovat z předběžného posouzení odvolacích důvodů, ale podle procesního hlediska (jeho přípustností). Odlišný úsudek soudu I. stupně je však bez vlivu na správnost výroku napadeného usnesení, jež vychází i z toho, že dlužník ničím neosvědčil, že by osvobození od soudních poplatků opodstatňovaly jeho poměry.

K odvolací argumentaci dlužníka založené toliko na paušálním tvrzení o tom, že stav věci byl nedostatečně zjištěn, že si dlužník není vědom toho, že by byl o svých procesních právech poučen a že z řízení je patrné, že v současné situaci není schopen platit soudní poplatky, nemůže se sám zastupovat, nemá znalosti, je málomluvný a jeho manželka nebyla jako obecná zmocněnkyně připuštěna k jednání soudu, v důsledku čehož je od počátku řízení v nevýhodě, odvolací soud poznamenává, že ji důvodnou neshledává, neboť ani ta není s to jakkoliv korigovat či vyvrátit shora uvedená zjištění odvolacího soudu.

Na základě shora zjištěného stavu věci tak odvolací soud uzavírá, že soud I. stupně správně zamítl návrh dlužníka na přiznání osvobození od soudních poplatků. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil. Toliko pro úplnost odvolací soud dodává, že podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, je dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení osvobozen od soudního poplatku ze zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva