1 VSPH 1309/2013-A-13
MSPH 94 INS 13028/2013 1 VSPH 1309/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Kateřina Rathanová, nar. 30. listopadu 1969, bytem Praha 5, Plzeňská 171, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 13028/2013-A-8 ze dne 23. července 2013,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 13028/2013-A-8 ze dne 23. července 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dlužnice nepředložila řádný seznam majetku spolu s insolvenčním návrhem, a proto ji soud vyzval usnesením ze dne 14.6.2013 (A-7) k doplnění seznamu majetku, avšak dlužnice seznam ve stanovené lhůtě 7 dnů soudu nezaslala. Proto soud postupoval podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že v návrhu uvedla, že vlastní jen mobilní telefon a že bydlí u přítele, že poslala vlastnoruční prohlášení, že nic nevlastní a v příloze přiložila podepsaný seznam majetku. Proto dlužnice navrhovala, aby bylo napadené usnesení zrušeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 1 IZ platí, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2 IZ).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3 IZ).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4 IZ).

Podle § 128 odst. 2 IZ platí, že jsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně usnesením ze dne 14.6.2013 (A-7) dlužnici vyzval k předložení seznamu majetku, který by byl vlastnoručně dlužnicí podepsán, protože seznam majetku, který dlužnice přiložila k insolvenčnímu návrhu, její vlastnoruční podpis neobsahoval. Usnesení ze dne 14.6.2013 bylo dlužnici doručeno vhozením do domovní schránky dne 20.6.2013, dlužnice zaslala vlastnoručně podepsaný seznam majetku až spolu s podaným odvoláním.

Protože dlužnice zaslala podepsaný seznam majetku až spolu s odvoláním a nikoli ve stanovené sedmidenní lhůtě, soud I. stupně nepochybil, když insolvenční návrh dlužnice odmítl (§ 128 odst. 2 IZ). Jelikož zároveň platí, že ke skutečnostem nastalým či vzniklým po vydání rozhodnutí o odmítnutí návrhu se nepřihlíží (§ 146 odst. 2 IZ), postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pouče ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 22. srpna 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová