1 VSPH 1308/2015-B-22
KSUL 85 INS 2367/2015 1 VSPH 1308/2015-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníků: a) Evžen Makoš, nar. 7. ledna 1975, b) Martina Makošová, nar. 14. října 1983, oba bytem Novosedlice, Malodrážní 167/5, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 2367/2015-B-6 ze dne 26. května 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníků Evžena Makoše a Martiny Makošové plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku povolil nižší splátku ve výši 9.000,-Kč určenou nezajištěným věřitelům a na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce (bod II. výroku), uložil dlužníku povinnost platit nezajištěným věřitelů prostřednictvím insolvenčního správce z příjmů získaných po schválení oddlužení částku 9.000,-Kč a určil procentní uspokojení každého věřitele (bod III. výroku), určil, že první splátka bude vyplacena zaměstnavatelem Berghotel Bastei GmbH do 30.6.2015 (bod IV. výroku), uložil věřitelům uvedeným v bodě II. výroku sdělit čísla bankovních účtů a variabilní symbol insolvenčnímu správci (bod V. výroku), uložil dlužníku povinnost až do skončení plnění splátkového kalendáře hradit insolvenčnímu správci na odměně a náhradě hotových výdajů 1.350,-Kč (bod VI. výroku) a aby platil k rukám správce z příjmu vyplaceného zaměstnavatelem Berghotel Bastei GmbH počínaje červnem 2015 částku 9.000,-Kč (bod VII. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby v případě zanedbatelné výše splátky zasílal splátky věřiteli nejméně jedenkrát za šest měsíců (bod VIII. výroku), rozhodl, že zajištěná pohledávka věřitele č. 4 GE Money Auto, s.r.o. bude uhrazena z výtěžku zpeněžení nemovitostí sloužících k zajištění pohledávky (rodinný dům č.p. 167 na pozemku parc.č. 72, garáž na parc.č. 73/3, zahrada parc.č. 73/1, garáž na parc.č. 73/2, LV č. 190, k.ú. Novosedlice, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice (bod IX. výroku), uložil insolvenčnímu správci související povinnosti (body X., XI. a XVI. výroku) a související povinnosti dlužníku (body XII. a XIII. výroku), určil, že působnost věřitelského výboru bude vykonávat soud (bod XIV. výroku) a uložil plátci mzdy dlužníka povinnost v případě ukončení pracovního poměru dlužníka tuto skutečnost sdělit insolvenčnímu soudu (bod XV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23.3.2015 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Na přezkumném jednání konaném dne 13.5.2015 dlužník nepopřel žádnou z přihlášených pohledávek. Do řízení přihlásil svoji pohledávku i věřitel č. 4 GE Money Auto, s.r.o. jako zajištěnou ve výši 1.946.556,07 Kč, nezajištění věřitelé přihlásili pohledávky v celkové výši 17.107,40 Kč. V případě věřitele č. 4 soud konstatoval § 398 odst. 3 IZ a § 409 odst. 3 IZ s tím, že zajištěný věřitele se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění, pokud o něj požádá.

Proti tomuto usnesení se odvolala dlužnice a namítala, že pohledávka věřitele č. 4 byla zajištěna zástavním právem k nemovitosti dlužníků, že úvěr od věřitele použili k nákupu vozu přes autobazar, auto však bylo kradené a v současné době je předmětem řízení před Okresním soudem v Děčíně. Zástavní právo na nemovitosti bylo zřízeno exekutorem, když se věřitel ozval s žádostí o úhradu celé pohledávky. Od počátku podání návrhu na povolení oddlužení dlužníci s tímto závazkem nesouhlasili z důvodu podvodného jednání, že do insolvenčního řízení vstupovali s tím, že jim soud povolí oddlužení plněním splátkového kalendáře i na tento závazek a že prodej domu je pro dlužníky likvidační. Proto navrhovala, aby byl splátkový kalendář schválen i pro pohledávku věřitele č. 4.

Vrchní soud v Praze se předně zabýval přípustností odvolání a dospěl k závěru, že dlužnice nebyla k podání odvolání proti napadenému usnesení aktivně legitimována.

Z obsahu spisu plyne, že dlužníci žádali oddlužení plněním splátkového kalendáře a soud I. stupně jejich návrhu vyhověl, když napadeným usnesením oddlužení schválil. Z obsahu odvolání plyne, že námitky dlužnice směřovaly proti způsobu uspokojení zajištěného věřitele č. 4 GE Money Auto, s.r.o., ačkoli dlužníci mohli tuto pohledávku popřít na přezkumném jednání, což neučinili, přičemž v odvolacím řízení proti usnesení o schválení oddlužení již nemohou proti pohledávce věřitele č. 4, která již byla zjištěna, účinně namítat skutečnosti týkající se její pravosti či způsobu jejího uspokojení. Dlužníci věděli, že jde o pohledávku zajištěnou, a proto mohli předpokládat, že tato pohledávka bude, v případě jejího přihlášení a zjištění jako zajištěné, jako zajištěná také uspokojena.

Jestliže soud I. stupně vyhověl návrhu dlužníků na schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, není dlužnice aktivně legitimována k podání odvolání proti napadenému usnesení (§ 406 odst. 4 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.).

Proto odvolací soud odvolání dlužnice podle § 218 písm. b) o.s.ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. srpna 2015 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: K. Vaněčková