1 VSPH 1306/2016-P11-7
MSPH 99 INS 3989/2016 1 VSPH 1306/2016-P11-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Milan Bartoš, nar. 12. července 1956, bytem Praha 4, Zdiměřická 1455/32, o odvolání věřitelky č. 10: Hana Kalabišková, nar. 13. ledna 1953, bytem Praha 4, Zdiměřická 1448/18, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 3989/2016-P11-2 ze dne 6. června 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 3989/2016-P11-2 ze dne 6. června 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku rozhodl, že se k přihlášce pohledávky insolvenčního věřitele č. 10 Hany Kalabiškové ze dne 14.5.2016 (zaslána soudu dne 23.5.2016) nepřihlíží a odmítá se (bod II. výroku) s tím, že účast věřitele č. 10 Hany Kalabiškové v insolvenčním řízení právní mocí rozhodnutí končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že věřitelka přihlásila do řízení pohledávku ve výši 102.932,-Kč ze dne 14.5.2016, která byla zaslána soudu elektronicky (emailem) dne 23.5.2016.

Protože věřitelka zaslala přihlášku pohledávky bez připojení uznávaného elektronického podpisu a podání nebylo v zákonem stanovené lhůtě, tj do 26.5.2016, doplněno písemným originálem, postupoval soud podle § 42 odst. 3 o.s.ř. a rozhodl, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala a namítala, že svoji pohledávku přihlásila do řízení elektronicky dne 12.5.2016, zaručený elektronický podpis neměla. Dne 13.6.2016 osobně podala na podatelně soudu I. stupně originál elektronického podání. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 42 odst. 1 o.s.ř. podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. isir.justi ce.cz

Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem (odst. 2).

V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2 (odst. 3).

Z obsahu spisu plyne, že dne 23.5.2016 bylo soudu I. stupně elektronicky zasláno podání-přihláška pohledávky věřitelky ve výši 102.932,-Kč bez zaručeného elektronického podpisu. Věřitelka toto podání ve lhůtě 3 dnů v souladu s 42 odst. 2 o.s.ř. nedoplnila předložením originálu, a proto soud I. stupně správně rozhodl, že k podání-přihlášce pohledávky se nepřihlíží.

Na této skutečnosti nemůže ničeho změnit ani to, že věřitelka přihlášku téže pohledávky za dlužníkem soudu I. stupně dne 13.5.2016 doručila osobně, neboť tato přihláška pohledávky č. P10 byla usnesením ze dne 25.5.2016 č.j. MSPH 99 INS 3989/2010-P10-2, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 1268/2016-P10-7, odmítnuta pro opožděnost. V napadeném usnesení ze dne 6.5.2016 soud I. stupně již posuzoval jen formální předpoklady správnosti podání (přihlášky pohledávky P11), které včas doplněno nebylo.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 3. října 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík