1 VSPH 1306/2013-B-31
KSPL 29 INS 12079/2012 1 VSPH 1306/2013-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Marie Václavíková, nar. 25. května 1985, bytem Vysoká Libyně 80, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12079/2012-B-22 ze dne 26. července 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 12079/2012-B-22 ze dne 26. července 2013 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku), a insolvenčnímu správci uložil povinnost ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení předložit zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 14.9.2012 (B-9) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 25.12.2012 oznámil insolvenční správce soudu, že na účet majetkové podstaty nebylo ničeho plněno z darovací smlouvy a navrhoval postup podle § 418 IZ.

Na jednání konaném dne 20.3.2013 dlužnice potvrdila, že na splátkový kalendář dosud nebylo ničeho plněno, že má dvě brigády a předpokládá řádné plnění splátkového kalendáře. Soud dlužnici poučil o následcích neplnění splátkového kalendáře.

Podáními ze dne 2.4.2013 (B-16) a ze dne 2.5.2013 (B-17) správce soudu sdělil, že ani za měsíce březen a duben nebylo ničeho uhrazeno.

Soud dospěl k závěru, že dlužnice neplní základní podmínky oddlužení, a to nejen finanční plnění, ale ani např. povinnost předkládat soudu pravidelné zprávy a přehledy příjmů (§ 412 odst. 1 písm. d/ IZ). Proto soud oddlužení postupem podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ zrušil a rozhodl o řešení úpadku dlužnice nepatrným konkursem.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že žádá o obnovení insolvence a zrušení konkursu na majetek . Uvedla, že je na mateřské dovolené, dceru vychovává sama, snažila se najít brigádu, ale bezúspěšně, předpokládá příjem z dárcovství oocytů. Domnívala se, že během září začne splátkový kalendář plnit. Pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.800,-Kč, sociální dávky ve výši 5.100,-Kč, 1.000,-Kč alimenty. Její výdaje činí 4.010,-Kč na nájem a 2.000,-Kč elektrická energie.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 odst. 1 písm. a) až d) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník.

Podmínky přípustnosti oddlužení vymezené v § 395 IZ, za nichž lze dlužníku (subjektivně k tomu legitimovanému dle § 389 odst. 1 IZ) umožnit řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku oddlužením, insolvenční soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení, tak ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení. V tom směru z úřední povinnosti přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo.

Požadavek dlužníkova poctivého záměru a požadavek minimální třicetiprocentní míry uspokojení pohledávek jeho nezajištěných věřitelů pojatých do oddlužení (§ 395 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) představují esenciální podmínky přípustnosti oddlužení, které jsou (při řádném a včasném splnění všech dlužníkových povinností podle schváleného způsobu oddlužení) předpokladem naplnění účelu oddlužení-osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. Jestliže poznatek o nepřípustnosti oddlužení vyjde najevo až po schválení oddlužení podle § 405 IZ, insolvenční soud je povinen k němu (i bez návrhu) přihlédnout z hlediska posouzení, zda tu nejsou důvody pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 IZ.

Zjistí-li insolvenční soud již v průběhu oddlužení prováděného formou splátkového kalendáře, že podstatnou část splátkového kalendáře zjevně nebude možné splnit (že v jeho rámci nebude dosaženo ani minimální zákonné míry uspokojení nezajištěných věřitelů), rozhodne dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ-po projednání věci podle odstavce 3 tohoto ustanovení-o zrušení schváleného oddlužení.

Důvodem pro zrušení oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kdy je zcela zřejmé, že dlužník v časovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen či ochoten současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů, jež předpokládal, a není reálná naděje na změnu.

Soud I. stupně založil své rozhodnutí na skutečnosti, že dlužnice ničeho neplnila na schválený splátkový kalendář, ačkoli již usnesením ze dne 14.9.2012 (B-9) bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Odvolací soud shodně jako soud I. stupně ze zpráv insolvenčního správce (zpráva ze dne 25.12.2012, 4.3.2013, 2.4.2013, 2.5.2013, 1.7.2013) zjistil, že dlužnice na splátkový kalendář ničeho neplnila, ničeho nebylo plněno ani na základě darovací smlouvy ze dne 17.5.2012, na základě které měla dlužnice od dárkyně Marie Václavíkové, nar. 17.6.1965, měsíčně pobírat částku 10.500,-Kč.

Na jednání konaném dne 20.3.2013 bylo zjištěno, že na splátkový kalendář nebylo ničeho plněno, dlužnice toliko tvrdila, že má dvě brigády, avšak nepředložila existenci příjmu z těchto brigád.

Je třeba zdůraznit, že v rámci splátkového kalendáře je třeba mimo jiné hradit výdaje a odměnu insolvenčního správce a s ohledem na skutečnost, že na splátkový kalendář nebylo ničeho plněno, nelze ve stávajícím stavu nadále setrvat. Dlužnice přitom v rámci podaného odvolání nevyvrátila dosavadní skutková zjištění, že na splátkový kalendář ničeho neplnila, ani neprokázala, že by bylo lze v nejbližší době plnění očekávat, dlužnice nepodnikla ničeho ani k tomu, aby bylo plněno na základě darovací smlouvy.

Jestliže dlužnice sama ničeho na splátkový kalendář neplní a není plněno ani na základě darovací smlouvy, soud I. stupně nepochybil, když schválené oddlužení zrušil a na majetek dlužnice prohlásil konkurs.

Na základě těchto zjištění postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pouče ní: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. září 2013 JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová