1 VSPH 1302/2012-A-36
KSPH 41 INS 23876/2011 1 VSPH 1302/2012-A-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Eva Piškaninová, nar. 8. června 1967, bytem Březnice, Hořejany-Tochovice 42, t.č. ve výkonu trestu ve věznici Praha-Ruzyně, Staré nám. 3, zast. Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem Praha 6, Bělohorská 185/163, zahájeném k návrhu věřitele: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., identifikační číslo 60192852, sídlem Praha 2, Bělehradská 128/222, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 23876/2011-A-30 ze dne 20. srpna 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 23876/2011-A-30 ze dne 20. srpna 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením ustanovil dlužnici k ochraně jejích zájmů jako právního zástupce advokáta Mgr. Luďka Voigta.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, namítala, že její blízcí se marně pokoušeli s ustanoveným advokátem v nejméně patnácti případech kontaktovat, zástupce je nedosažitelný a vyjádřila obavy ohledně řádné ochrany jejích zájmů. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a dlužnici ustanovil jiného právního zástupce.

Právní zástupce dlužnice na podané odvolání reagoval podáním ze dne 19.9.2012, ve kterém vysvětlil, že v době od 3.9.2012 do 14.9.2012 čerpal řádnou dovolenou a žádný vzkaz od dlužnice neobdržel.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2 o.s.ř.). 2

Ze shora uvedeného plyne, že stanovením zástupce účastníkovi podle § 30 odst. 1 a 2 o.s.ř. soud plnil svoji povinnost zajistit účastníkům stejné možnosti k uplatnění jejich práv (§ 18 odst. 1 o.s.ř.). Citované ustanovení zároveň slouží k realizaci čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Z obsahu spisu odvolací soud nezjistil žádná konkrétní pochybení právního zástupce dlužnice, která by vedla k závěru, že právní zástupce řádně své povinnosti neplnil. Jestliže dlužnice netvrdila žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o nedostatečné ochraně jejích zájmů ze strany ustanoveného právního zástupce, přičemž ustanovený právní zástupce v podání ze dne 19.9.2012 dostatečně vysvětlil příčinu své dočasné nepřítomnosti, není důvod proto, aby odvolací soud ustanoveného právního zástupce zprostil výkonu jeho funkce.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud shledal podané odvolání nedůvodným a napadené usnesení postupem podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. října 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová