1 VSPH 130/2018-B-23
č. j. KSCB 44 INS 10426 / 2017 1 VSPH 130/2018-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr, Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Gen. Svobody 611, 378 81 Slavonice

O odvoláni dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j KSCB 44 INS 10426/2017 Bn14 ze dne 28. listopadu 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích e. i. KSCB 44 INS 10426/2017-13-14 ze dne 28. listopadu 2017 se v bodech I. a II. vyroku potvrzuje.

Odůvo dněni:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 28. 11. 2017, č.j. KSCB 44 INS 10426/2017 13 14 neschválil oddlužení Františka anonymizovano (dále jen dlužník) a zastavil insolvenční řízení (body I. a II. vyroku), schválil vyúčtování odměny ve vyší 6.352,50 Kč a hotových výdajů ve výši 1.270,50 Kč insolvenční správkyně Mgr. Martiny Kaplánkové (dále jen správkyně) a zprostil ji funkce (body Ill. až V . vyroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 25. 5. 2017 rozhodl na návrh dlužníka o jeho úpadku, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil správkyni do funkce a dlužníkovi uložil, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje správkyně. Ve zprávě o činnosti ze dne 29. 6. 2017 správkyně uvedla, že dlužník platí zálohy, a míru uspokojení nezajištěnych věřitelů z příjmů dlužníka, které činily 14.000 Kč měsíčně, vyčíslila na 30,36 %. Na přezkumném jednání konaném dne 26. 7. 2017 popřela správkyně pouze pohledávku evidovanou pod č. 1 ve výši 46.468,30 Kč, dlužník uznal všechny přihlášené pohledávky. Následující schůze se žádný z věřitelů nezúčastnil ani nehlasoval mimo schůzi prostřednictvím hlasovacího lístku. Na schůzi správkyně sdělila, že dlužník ukončil ve zkušební době pracovní poměr, nemá příjmy, z nichž by mohl uhradit 30 % pohledávek nezajištěnych věřitelů, a přestal platit zálohy na její odměnu a hotově vydaje. Dlužník uvedl, že by od 1. 8. 2017 měl nastoupit do nového zaměstnání, kde by měl dosáhnout vyššího příjmu. Po zjištění, že ke splnění zákonem vyžadované podmínky uspokojení nezajištěnych věřitelů v rozsahu alespoň 30 % hodnoty jejich pohledávek je třeba, aby dlužník dosahoval čistého měsíčního příjmu ve výši nejméně 14.000 Kč, rozhodl soud o tom, že schválí oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, doloží li mu to dlužník do 14 dnů a doplatí li zálohy na nároky správkyně, a v opačném případě oddlužení neschválí. Dlužník předložil správkyni pracovní smlouvu, již uzavřel se společností s ručením omezeným LUČINA Dolní Němčice na dobu určitou do 28. 2. 2018 s tříměsíční zkušební dobou a sjednanou pohyblivou mzdou závislou na druhu vykonávané práce. Dne 6. 9. 2017 správkyně soudu sdělila, že by se příjem dlužníka měl pohybovat kolem 15.000 Kč měsíčně, ale dne 18. 9. 2017 upozornila soud na to, že ji dlužník informoval o ukončení pracovního poměru, přičemž z výdělku nemohl uhradit dluh na zálohách. Správkyně proto navrhla, aby soud oddlužení dlužníka neschválil a aby insolvenční řízení zastavil, nebot? dlužník nemá

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

Á. BERA) 'l-I-él-M\ID ].Uf-I-ÁD! LUI!žádný majetek, Nato dlužník telefonicky kontaktoval soud a sdělil mu, že má od 1.11.2017 přislíbenu práci, přičemž ho soud poučil o nutnosti komunikace se správkyní. Ta soudu ve zprávě ze dne 9. 11.2017 sdělila, že ji dlužník nekontaktoval a novou pracovní smlouvu (ostatně ani soudu) jí nepředložil. Soud ze shora popsaných zjištění dovodil, že dlužník nemá žádný příjem, z něhož by bylo možné uspokojit alespoň zčásti pohledávky nezajištěných věřitelů, a nevlastní žádný zpeněžitelný majetek. Shrnul, že na uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů v celkové výši 413.044,23 Kč by bylo třeba, aby čistý měsíční příjem dlužníka činil alespoň 14.000 Kč, a zmínil, že dlužník má 2 vyživovací povinnosti a že v návrhu sice tvrdil, že mu bude poskytován dat, ale darovací smlouvu nepředložil. Dále konstatoval, že na zálohách na nároky správkyně byl dlužník povinen uhradit 7.623 Kč, ale uhradil pouze 2000 Kč.

Cituje ust. $ 38, Š 395 odst. 1 a 2 a Š 405 odst. a 2 insolvenčního zákona uzavřel soud na tom, že dlužník neplní řádně povinnosti, jež mu uložil, když neuhradil zálohu na nároky správkyně. Současně nesplnil ani požadavek uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu 30 % jejich hodnoty, nebot nedoložil, že by měl příjem, jenž by splnění této podmínky umožnil, a kromě věcí osoby potřeby a základního vybavení domácnosti nevlastní žádný majetek. Navíc označil soud přístup dlužníka k plnění povinnosti v insolvenčním řízení za velmi nedbalý a lehkovážný. Z těchto důvodů rozhodl proto, jak uvedeno shora.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích se dlužník včas odvolal (z obsahu odvoláni plyne, že je napadl vrozsahu bodů 1. a II. výroku) a požadoval, aby je odvolací soud přezkoumal a umožnil řešení jeho úpadku oddluženírn. V odvolání, jež na výzvu soudu prvního stupně doplnil, uvedl, že po rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení přišel o práci, a proto nemohl splnit povinnost úhrady záloh na nároky správkyně. Především však tvrdil, že je již 4 měsíce zaměstnán u FCC DAČICE, s. r. o., likvidace odpadu, sídlemU Stadionu 50, 380 01 Dačice, a našel si dárce ochotného poskytovat mu příspěvek za účelem plnění splátkového kalendáře. Vzhledem kneurčitosti těchto tvrzení, pokud jde o výši čistého příjmu z pracovního poměru, příjmu z darovací smlouvy i dárce, a především proto, že je ničím nedoložil, uložil mu odvolací soud, aby svá tvrzení doložil předložením listin osvědčujicich pravdivost těchto tvrzení. Na výzvu odvolacího soudu reagoval dlužník předložením listin, z nichž plyne, že na základě dohody o pracovní činnosti mu FCC Dačice, s. r. o. vyplatila za listopad 2017 čistou mzdu ve výši 9.256 Kč a za prosinec 2017 čistou mzdu ve výši 4.247 Kč. Pokud jde o darovací smlouvu, předložil sice dlužník darovací smlouvu, již s ním jako dárkynč uzavřela dne 12. 2. 2017 Květoslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Jana Švermy 446, %lavonice, přičemž na 2. straně byla smlouva opatřena podpisy dárkyně a dlužníka ověřenými Ceskou poštou, s. p., ale na 1. straně obsahující závazek dárkyně poskytovat dlužníkovi pravidelně jako dar konkrétní peněžité plnění nebyla uvedena žádná částka.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 389 insolvenčního zákona může dlužník insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddluženírn, jde li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání (odst. 1). Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddluženírn, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle Š 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele (odst. 2). jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat (odst. 3).

Podle ust. Š 390 odst. 1 věty prvé insolvenčního zákona musí dlužník podat návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, přičemž jeho náležitosti vymezuje ust. Š 391 odst. 1

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10. tohoto zákona a podle ust. Š 391 odst. 3 téhož zákona lze návrh na povolení oddlužení podat pouze na formuláři, jehož podobu zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přenos. Návrh na povolení oddlužení podaný opožděné nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, odmítne insolvenční soud podle ust. Š 390 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnínm správci a věřitelskému výboru.

Podle ust. Š 395 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinnosti v insolvenčním řízení

(odst. 2).

Podle ust. Š 405 téhož zákona neschválí insolvenční soud oddlužení, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). jestliže insolvenční soud oddlužení neschváH, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle Š 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem jeho řešení konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 2). Nepostupuje li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla li uplatněna podle Š 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní moci rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 3).

Přípustnost oddlužení ve smyslu ust. Š 389 odst. 1 insolvenčního zákona a jeho přípustnost z hlediska splnění podmínek vymezených v ust. Š 395 téhož zákona zkoumá insolvenční soud jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se zřetelem ke skutečnostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenčním návrhu, popřípadě se zřetelem ke skutečnostem doloženým věřiteli), tak ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení (na podkladě stávajícího skutkového stavu věci vyplývajícího z dosavadních xýsledků insolvenčního řízení). K tomu srovnej závěry usnesení Nejvyššího soudu CR sen. zn. 29 NSCR 6/2008 ze dne 29. 9. 2010 uveřejněné pod č. 61/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

11. jak je zřejmé ztoho, co uvedeno shora, shledal soud prvního stupně důvod pro neschválení oddlužení dlužníka zejména vtom, že nemá majetek, jenž by bylo možné zpeněžit a zvýtěžku zpeněžení uspokojit alespoň 30 % hodnoty pohledávek

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Isiulštrunková.

12,

13.

4 noci) 44 imo iuazo; zur; nezajištěných věřitelů, ani nedoložil příjmy, jež by umožnily splnění stejné podmínky plněním splátkového kalendáře v průběhu 5 let.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že údaje uvedené v odůvodnění napadeného usnesení jeho obsahu plně odpovídají. Pro rozhodnutí o odvolání pak považoval za klíčové, že dlužník ani na výzvu zdejšího soudu ničím nedoložil pravdivost tvrzení, že si po vydání napadeného usnesení zajistil příjem, jenž mu umožní uspokojit v oddlužení pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 % jejich hodnoty, jak vyžaduje ust. Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Ani kdyby jeho čistý měsíční příjem činil pravidelně 9.256 Kč, jak tomu bylo v případě příjmu za měsíc listopad 2017, nebylo by z něj při 2 vyživovacích povinnostech (podle toho, co uvedl v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, má dlužník vyživovací povinnost ke dvěma nezletilým synům, kteří s ním žijí ve společné domácnosti) možné srazit vůbec nic. Pokud jde o jeho tvrzení, že mu Květoslava anonymizovano bude pravidelně poskytovat peněžitý dar, jenž splnění této zákonem stanovené podmínky umožní, předloženou darovací smlouvou jak vysvětleno výše- je nedoložil.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 219 občanského soudního řádu v bodech I. a II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo iná-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 16. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ([%/%?