1 VSPH 13/2018-A-18
č. j. KSPL 58 INS 14694/2017 1 VSPH 13/2018-A-18

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Jíří anonymizovano , anonymizovano bytem Těšínská 853/8, 312 00 Plzeň adresa pro doručování: Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň

0 odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 58 INS 14694/2017-A 13 ze dne 13. listopadu 2017 takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 58 INS 14694 /2017-A-13 ze dne 13. listopadu 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č. j KSPL 58 INS 14694/2017wA 13 ze dne 13. 11. 2017 odmítl návrh Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník) na povolení oddlužení a zastavil insolvenční řízení.

Vodůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 30. 6. 2017 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, k návrhu však nebyl připojen úplný a řádný seznam závazků dlužníka, seznam jeho zaměstnanců a listiny dokládající údaje o jeho příjmech za poslední 3 roky. Proto soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 18. 10. 2017 (č. d. A-11), aby do 7 dnů doložil přílohy návrhu na povolení oddlužení. Na výzvu soudu odstranil dlužník nedostatky seznamu závazků a zaměstnanců, příjmy, z nichž by bylo možné usoudit na dostatečnost plnění dlužníka v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, však nedoložil. Ve vyjádření toliko uvedl, že dlouhodobě pracuje na monograňckých titulech, které hodlá dokončit a následně zajistit jejich vydání a z této činnosti očekává v příštích pěti letech blíže nespecifikované příjmy v podobě autorských honorářů a podílu z prodaných titulů. Soud při posouzení návrhu dlužníka na povolení oddlužení vyšel především z jeho seznamu majetku a tvrzení o příjmech, z nichž plyne, že dlužník nemá žádný majetek, poslední 3 roky byl bez zdanitelných příjmů a očekávané příjmy ničím nedoložil. Neprokázal tedy, že je schopen naplnit podmínky oddlužení, tj. uhradit na závazky nezajištěných věřitelů alespoň 30 % jejich hodnoty. Vzhledem k tomu, že dlužník přes výzvu soudu nedoplnil zákonem požadované přílohy návrhu na povolení oddlužení a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, postupoval soud podle ust. Š 393 odst. 3 insolvenčního zákona a návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítl. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a dlužník nepožádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, rozhodl soud o zastavení insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni podal dlužník včasné odvolání, v němž argumentoval tím, že nemohl soudu doložit své očekávané příjmy na následujících pět let, neboť jednání o vydání příslušných knižních titulů probíhala toliko ústně bez smluvní podoby a k podpisu listin došlo až dne 10. 11. 2017. Smlouvu s vydavatelem tedy předkládá až společně s odvoláním: jedná se o rámcovou smlouvu, která definuje dlouhodobé smluvní vztahy, a dodatek

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Wasáková.

10. l. V 01.711 LJ, LULO

č. 1 k rámcové smlouvě, který konkretizuje, které tituly budou vydány a za jakých podmínek. Z předložených listin dovozoval, že vnásledující pěti letech obdrží vautorských honorářích 600.000 Kč a 300.000 Kč na zálohách. Měl za to, že tato částka výrazně převyšuje zákonem požadovaných 30 % hodnoty jeho nezajištěných závazků, a proto doufá v kladné rozhodnutí odvolacího soudu .

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 393 odst. 3 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, není li sepsán a podán osobou podle Š 390a odst. 1 nebo 2 nebo není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a vřízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ust. Š 395 odst. 1 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ust. Š 396 odst. 1 insolvenčního zákona jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, může současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně S insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3.

Podle ust. Š 396 odst. 2 insolvenčního zákona nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylow li uplatněno právo na odměnu podle 5 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí.

Z výše uvedeného plyne, že soud prvního stupně postavil své rozhodnutí na tom, že dlužník přes výzvu soudu nepředložil zákonem požadované přílohy návrhu na povolení oddlužení (listiny dokládající jeho příjmy za poslední 3 roky), tudíž je namístě jeho návrh podle ust. Š 393 odst. 3 insolvenčního zákona odmítnout.

Odvolací soud však z obsahu spisu zjistil, že dlužník uvedl v příslušné kolonce č. 12 ( Údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky ) návrhu na povolení oddlužení, že byl bez zdanitelných příjmů . Z tvrzení dlužníka tedy plyne, že v posledních 3 letech neměl žádné příjmy, a proto zjevně nebylo namístě požadovat po něm předložení listin dokládajících tuto skutečnost. Dlužno přitom dodat, že usnesením ze dne 18.10.2017 (č.d. A 11) vyzval soud prvního stupně dlužníka mimo jiné k doložení listin dokládajících údaje o jeho budoucích příjmech (jež nejsou

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

11.

..__._____._..._...._ __ -v' __.,

_ ivSPH 13/2018 povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení podle ust. Š 392 insolvenčního zákona nebo S 24 vyhlášky č. 311/2007 Sb.), nikoli opříjmech za poslední 3 roky, jak je uvedeno v odůvodnění napadeného usnesení. Vhledem k uvedenému je odvolací soud toho názoru, že soud prvního stupně pochybil, když návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítl, nebot, nevykazuje žádné nedostatky, pro něž by nebylo možné v řízení o něm pokračovat. Měl-li soud prvního stupně za to, že dlužník dostatečně nedoložil očekávané příjmy z autorské činnosti, a tudíž neprokázal, že je schopen uhradit svým nezajištěným věřitelům minimálně 30 % hodnoty jejich pohledávek, bylo na místě jeho návrh na povolení oddlužení zamítnout podle ust. Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. Š 219a odst. 2 a 5 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení zrušil a věc vrátil k dalšíinu řízení soudu prvního stupně, na němž bude, aby ověřil, zda dlužník i s ohledem na listiny předložené spolu S odvoláním splňuje podmínky pro povolení oddlužení, a aby o jeho návrhu na povolení oddlužení znovu rozhodl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. _