1 VSPH 1298/2013-P130-7
KSHK 40 INS 29900/2012 1 VSPH 1298/2013-P130-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenním ízení dlužníka: OKPO, s.r.o., IýO 27531350, sídlem Goárova t ída 133/71, 500 02 Hradec Králové, o odvolání vČ itele . 130: ýEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, DČín IV-Podmokly, IýO 24729035, zastoupena JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, advokátkou se sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8-Karlín, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ervna 2013, .j. KSHK 40 INS 29900/2012-P130-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ervna 2013, .j. KSHK 40 INS 29900/2012-P130-2, se z r u š u j e a vČc se v tomto rozsahu v r a c í soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové v insolvenním ízení dlužníka OKPO, s.r.o. (dále jen dlužník) rozhodl, že se p ihláška vČ itele . 130 ýEZ Distribuce, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 20.808,06 K odmítá (bod I. výroku) a právní mocí tohoto usnesení úast odvolatele v insolvenním ízení koní (bod II. výroku).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že usnesením .j. KSHK 40 INS 29900/2012-A-25 ze dne 15.1.2013 byl zjištČn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. VČ itelé byli vyzváni, aby do 30 dn p ihlásili své pohledávky do insolvenního ízení s pouením o následcích pozdČ podané p ihlášky. Rozhodnutí o úpadku bylo zve ejnČno dne 15.1.2013. Lh ta k p ihlášení pohledávek uplynula dne 14.2.2013, p iemž odvolatel podal p ihlášku pohledávky dne 21.5.2013, tedy opoždČnČ. Proto soud I. stupnČ postupoval podle ust. § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil a rozhodl o tom, že se jeho p ihláška neodmítá a jeho úast v ízení se nekoní. MČl za to, že svoji p ihlášku podal dne 21.5.2013 vas, nebo jeho pohledávka je pohledávkou z titulu náhrady škody za neoprávnČný odbČr elekt iny dlužníkem, jemuž insolvenní správce nezabránil, a o nČmž se dozvČdČl až dne 29.3.2013. Jeho pohledávka vznikla a je splatná až ke dni 16.5.2013, tedy po uplynutí lh ty k p ihlašování pohledávek. Podle odvolatele proto lh ta pro podání p ihlášky v jeho p ípadČ dosud neskonila.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenního zákona se pro insolvenní ízení a pro incidenní spory použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení.

Podle ust. § 41 odst. 2 obanského soudního ádu posuzuje soud každý úkon podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávnČ oznaen. Toto ustanovení ukládá soud m povinnost posuzovat každý procesní úkon podle obsahu (smyslu) projevu v le úastníka; pro posouzení procesních úkon proto není významné, jak je úastník oznail, ani to, jaký obsah jim úastník p isuzuje (jak je on sám hodnotí).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dne 15.1.2013 (A-25) rozhodl insolvenní soud o zjištČní úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Podle tvrzení odvolatele vznikla jeho pohledávka až po vydání tohoto rozhodnutí o úpadku soudem prvního stupnČ.

Odvolací soud je p esvČden o tom, že podání ze dne 20.5.2013 je podle svého obsahu podáním, jímž odvolatel uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou podle ust. § 168 odst. 2 písm. f) insolvenního zákona, by si zjevnČ nebyl vČdom toho, že se o pohledávku za majetkovou podstatou jedná. Jedná se p itom o pohledávku vzniklou dle tvrzení odvolatele po rozhodnutí soudu o zjištČní úpadku na základČ protiprávní innosti dlužníka (kterou mČl svou neinností umožnit insolvenní správce). Protože je pojmovČ vyloueno, aby taková pohledávka byla uplat ována p ihláškou, nebyl d vod postupovat podle ust. § 185 insolvenního zákona a spojovat s takovým uplatnČním d sledky plynoucí z toho, že p ihláška byla podána po uplynutí lh ty k podání p ihlášek. Za této situace mČl však soud prvního stupnČ posoudit podání odvolatele podle jeho obsahu jako uplatnČní pohledávky za podstatou a postoupit je (p edat je) insolvennímu správci. Ten posoudí, zda nárok uspokojí jako nárok za majetkovou podstatou nebo odkáže odvolatele na možnost uplatnit tento nárok obanskoprávní žalobou proti insolvennímu správci.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné p ipomenout, že považuje za žádoucí, aby insolvenní soud vyrozumČl vČ itele vhodným zp sobem, nap íklad usnesením, jímž se upravuje vedení ízení, o tom, jak naložil s p ihláškou pohledávky. Proti nesprávnému úsudku soudu, že podle obsahu nejde o p ihlášku pohledávky, se vČ itel ostatnČ m že bránit obdobnČ jako v p ípadČ, kdy insolvenní správce postupem podle ust. § 189 odst. 1 insolvenního zákona neza adí do seznamu pohledávky, k nimž se nep ihlíží, pohledávky vylouené z uspokojení i další pohledávky, u nichž to stanoví zákon, návrhem, aby jeho pohledávka byla za azena do seznamu p ihlášených pohledávek. O tomto návrhu je insolvenní soud povinen rozhodnout usnesením, proti nČmuž je odvolání p ípustné.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu a napadené usnesení zrušil, a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 3. íjna 2013

JUDr. František K u e r a , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková