1 VSPH 1293/2014-A-25
KSPA 59 INS 19637/2013 1 VSPH 1293/2014-A-25

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka K+N stavební společnost, s.r.o., IČO 25921274, sídlem Na Vrtálně 84, Pardubice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 19637/2013-A-20 ze dne 19. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 59 INS 19637/2013-A-20 ze dne 19. května 2014 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 19637/2013-A-20 ze dne 19. května 2014 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh K+N stavební společnost, s.r.o. (dále jen dlužník), jímž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPA 59 INS 19637/2013-A-8 ze dne 20.8.2013 vyzval dlužníka k uhrazení zálohy ve výši 40.000,-Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení. Současně ho poučil o následcích nesplnění uložené povinnosti včetně možnosti zastavení řízení. Vzhledem k tomu, že zálohu ve stanovené lhůtě dlužník neuhradil postupoval soud prvního stupně podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že jeho hotovost mu neumožňuje zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč. Přitom jeho majetek, zejména nemovitý, je zárukou, že náklady insolvenčního řízení budou uspokojeny. Dále upozornil, že na svém účtu u Komerční banky, a.s. má zablokované finanční prostředky ve výši 140.220,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona ve znění platném do 31.12.2013 mohl insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením č.j. KSPA 59 INS 19637/2013-A-8 ze dne 20.8.2013, aby do pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č.j. 3 VSPH 1751/2013-A-16 ze dne 27.3.2014 uvedené usnesení potvrdil. Protože povinnost, jež jim byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužník ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení (dlužník na zálohu neuhradil nic), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

Odvolací soud pokládá za vhodné poukázat na to, že zastavením řízení není dlužník zbaven možnosti podat insolvenční návrh opětovně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. září 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová