1 VSPH 1291/2014-P6-8
KSPH 42 INS 13858/2013 1 VSPH 1291/2014-P6-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužnice Kláry Neuwirthové, bytem Slavíkova 240, Jince, o odvolání věřitele č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o., IČO: 27569390, Holandská 854, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 13858/2013-P6-3 ze dne 16.května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 13858/2013-P6-3 ze dne 16.května 2014 se mění tak, že se přihláška věřitele č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o. odmítá pouze ohledně pohledávky v rozsahu 5.000,-Kč, ohledně pohledávky ve výši 1.750,-Kč se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 42 INS 13858/2013-P6-3 ze dne 16.5.2014 rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele č. 6 DIGI Czech Republic, s.r.o. (dále jen odvolatel) v celkové výši 6.750,-Kč odmítá a k přihlášce se nepřihlíží (bod I. výroku), dále rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 6.750,-Kč. Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 28.2.2014 byla insolvenčním správcem tato pohledávka popřena ve výši 5.000,-Kč, ve zbývající části, to je 1.750,-Kč, byla zjištěna. Odvolatel byl o popření pohledávky informován vyrozuměním insolvenčního správce, které mu bylo doručeno dne 6.3.2014. Tímto vyrozuměním byl zároveň poučen o nutnosti podat v zákonné lhůtě žalobu na určení pravosti popřené pohledávky, jakož i o následcích nepodání takové žaloby. Odvolatel však žalobu nepodal.

Z tohoto důvodu soud prvního stupně postupoval v souladu s ust. § 178 insolvenčního zákona, a protože je zřejmé, že skutečná výše jeho přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, rozhodl, že se k přihlášce pohledávky odvolatele nepřihlíží a zároveň ukončil jeho účast v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky odmítá jen v rozsahu 5.000,-Kč a ohledně pohledávky ve výši 1.750,-Kč zůstává i nadále účastníkem insolvenčního řízení. Argumentoval zejména tím, že je srozuměn s odmítnutím přihlášené pohledávky ve výši 5.000,-Kč, když tato pohledávka byla správcem popřena na přezkumném jednání. Nesouhlasí však s postupem soudu prvního stupně, který odmítl přihlášenou pohledávku odvolatele i co do další pohledávky, a to 1.750,-Kč s odkazem na ust. § 178 insolvenčního zákona, protože do insolvenčního řízení přihlásil dvě pohledávky, a to jistinu ve výši 1.750,-Kč a dále pohledávku představující smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, obě pohledávky celkem činily 6.750,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 178 insolvenčního zákona bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že odvolatel do insolvenčního řízení přihlásil pohledávky v celkové výši 6.750,-Kč, když ohledně pohledávky ve výši 1.750,-Kč uvedl, že je splatná od 28.1.2008 a ohledně pohledávky ve výši 5.000,-Kč uvedl, že je splatná od 18.12.2010. V bodě 11 přihlášky uvedl, že přihlášené pohledávky představují součet neuhrazených poplatků a smluvní pokuty účtované v prosinci 2010. Podle protokolu o zvláštním přezkumném jednání, které se konalo 28.2.2014, insolvenční správce popřel pohledávku odvolatele ve výši 5.000,-Kč, představující smluvní pokutu, a uznal pohledávku ve výši 1.750,-Kč představující jistinu.

Za popsaného stavu je zjevné, že se nepřihlíží ke zcela popřené pohledávce ve výši 5.000,-Kč představující smluvní pokutu, a to v důsledku toho, že ve stanovené lhůtě nedošla soudu žaloba na její určení. Následky podle § 198 odst. 1 a podle § 178 insolvenčního zákona však nepostihují zjištěnou pohledávku ve výši 1.750,-Kč představující jistinu, protože ta byla v celém rozsahu zjištěna a ohledně ní v průběhu insolvenčního řízení nenastala žádná skutečnost, na základě které by se k ní nepřihlíželo.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil tak, že se odmítá pouze pohledávka ve výši 5.000,-Kč, a ve zbývající části ohledně pohledávky ve výši 1.750,-Kč se přihláška odvolatele neodmítá a jeho účast nekončí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 24.září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová