1 VSPH 129/2015-A-38
KSPL 65 INS 32191/2014 1 VSPH 129/2015-A-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka CERI Group, a.s., IČO 29160511, sídlem Domažlická 573/98, Plzeň, zahájené k návrhu navrhovatelů Ing. Lucie Táboříkové, bytem 17. listopadu 2070, Louny a Jana Vítovce, bytem Tymákov 318, oba zast. advokátkou Ing. Mgr. Markétou Hrabákovou, sídlem Zahradníčkova 28/24, Praha 5, o odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 32191/2014-A-7 ze dne 1. prosince 2014,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 32191/2014-A-7 ze dne 1. prosince 2014 se v bodech II. a III. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 65 INS 32191/2014-A-7 ze dne 1.12.2014, zastavil insolvenční řízení ve věci dlužníka (bod I. výroku), uložil navrhovatelům společně a nerozdílně zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč (bod II. výroku), dlužníkovi uložil povinnost zaplatit navrhovatelům na náhradu nákladů řízení částku 1.000,-Kč (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení ohledně CERI Group, a.s. (dále dlužník) bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu Ing. Lucie Táboříkové a Jana Vítovce (dále navrhovatelé) doručeným soudu dne 27.11.2014. Podáním ze dne 1.12.2014 vzali navrhovatelé insolvenční návrh zpět. Soud prvního stupně proto podle ust. § 130 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil. V souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích uložil navrhovatelům zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník zavinil, že řízení muselo být zahájeno a posléze zastaveno, uložil mu soud zaplatit navrhovatelům v souladu s ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. na náhradu nákladů řízení částku ve výši 1.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelé včas odvolali a požadovali, aby odvolací soud napadené usnesení v bodech II. a III. změnil tak, že soudní poplatek je povinen zaplatit dlužník. Argumentovali zejména tím, že soud sice rozhodl na základě správných ustanovení ale nesprávně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 2 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. e) č. 549/1991 Sb. zákona o soudních poplatcích vzniká v insolvenčním řízení poplatková povinnost navrhovateli jejím uložením v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že insolvenční navrhovatelé jsou v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně, poplatková povinnost jim vznikne až v souvislosti s rozhodnutím o jejich insolvenčním návrhu. Soud prvního stupně proto navrhovatelům, kteří jsou poplatníci poplatku, správně v souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložil povinnost zaplatit soudní poplatek. Tuto povinnost nemohl uložit dlužníkovi, jak se domnívají, protože dlužník není v tomto případě podle uvedených ustanovení poplatníkem soudního poplatku.

Vzhledem k tomu, že dlužník zavinil, že řízení muselo být zahájeno a posléze zastaveno, postupoval soud prvního stupně správně, když v souladu s ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. mu uložil povinnost nahradit navrhovatelům náklady řízení, které jim vznikly v souvislosti s povinností uhradit soudní poplatek.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková