1 VSPH 1287/2017


KSLB 76 INS 22654/2011 č. j 1 VSPH 1287/2017 B-672

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedv ]UDr. Ladislava Derkv a soudců _IUDr. Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční včei dlužníka: JUDr. Ing. Jaroslav Janda, LL.M., anonymizovano , anonymizovano , bytem Svor 90, PSČ 471 51, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j KSLB 7G INS 22654/2011 13 573 ze dne 31. kvčtna 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. KSLB 76 INS 22654/2011 3-573 ze dne 31. května 2017 se p o t v r z 11 j e .

Odůvodnčnh

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka vLiberei usnesením ze dne 31. 5. 2017 odmítl návrh dlužníkaJUDr. Ing. Jaroslava jandy, LL.M., anonymizovano , doručený soudu dne 19. 5. 2017 (č. d. B 568 insolvenčního rejstříku) nazvaný žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost obnovou řízení přezkumu pohledávek, v přezkumném jednání konaném dne 24. 7. 2012. Rozhodnutí bylo odůvodnčno tím, že dne 7. 12. 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě návrhu včřitele lng. Pavla Šáehv. Byl zjištčn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, který je řešen jako nepatrný. Dne 19.5. 2017 podal dlužník návrh na obnovu řízení a zmatečnost přezkumnčho jednání. Jedná se o o akujíeí se návrh, ve včei již jednou rozhodl Nejvyšší soud dne 28.4. 2016 pod č. ] 29 NSCR 80/2016 13 246 odmítnutím dovolání, protože dlužník neodstraníl vadu podání, tj. neoznačil rozhodnutí soudu, proti kterému návrh na zmatečnost smčřuje. Od rozhodnutí soudu v dubnu 2016 učinil dlužník nejmčnč tři další návrhy na zmatečnost přezkumnčho jednání, přičemž na výzvu soudu vady návrhu nikdy neodstranil. Podání dlužníka opčt nesplňuje náležitosti Š 232 odst. 1 o. s. ř., protože není označeno rozhodnutí soudu, proti kterému žaloba směřuje. Z tohoto důvodu je podání neurčité a nesrozumitelná. Soud opčtovnč vyzval dlužníka k odstranční vad podání usnesením ze dne 22. 5. 2017 (č. d. 13 569 insolvenčního rejstříku). Dlužník učinil doplnční podáním ze dne 30. 5. 2017 (č. d. 13 572). V doplnční dlužník namítá, že mu soud brání vpřístupu ksoudu, avšak rozhodnutí soudu, proti kterému smčřuje žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost neuvedl. Napadá přezkum pohledávek jako úkon soudu nebo insolvenčního správce, nikoliv rozhodnutí soudu, Touto skutečností se již Vrchní soud v Praze zabýural, a rozhodl pod č. j 4 VSPl l 2268/20153 201 a dne 6. 4. 2017 pod č. j 2 VSPH 2016/2016 B 533. Soud ve výzvě ze dne 22. 5. 2017 dlužníka poučil, že pokud návrh nedoplní, nebude k němu apůkfačůváni z líbili fu imo zzeos/ aun 1 VSPH 1287 /2017 přihHženo. Avšak z důvodu procesní opatrnosti soud tímto usnesením návrh na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost odmítl, protože se jedná o návrhý na zahájení řízení.

Dlužník v doplnění návrhu ze dne 30. 5. 2017 citoval z komentovaněho znění o. s. ř., že právní pomoc musí být účastníkům řízení garantována od počátku řízení, nedostatek zastoupení osoby, která nemá pro daně řízení dostatečnou procesní způsobilost, představuje nesplněnou podmínku řízení a zakládá zmatečnost a zjistí-li soud v průběhu řízení, že fvzická osoba, která nemůže před soudem samostatně jednat, není právně zastoupena, ustanoví mu soud opatrovníka. Soud k tomu uvedl, že dlužník je plně způsobilý samostatně před soudem jednat, což Výplývá ze skutečnosti, že jako obecný zmocněnec zastupuje svě příbuzné a blízkě v různých soudních řízeních. U insolvenčního soudu zastupuje svou manželku např. v incidenčních řízeních sp. zn. 76 lCm 1848/2013, 76 lCm 2086/2013, 76 ICm 4070/2016 a další, svého syna v řízení sp. zn. 76 ICm 2643/2013. Pokud je dlužník schopen v soudních řízeních zastupovat svě příbuzná, je nepochybně schopen hájit svě zájmý v insolvenčním řízení bez právního zástupce. Navíc první žalobu na obnovu řízení a zmatečnost přezkumněho jednání (č. d. 13 186) podával dlužník v době, kdý býl právně zastoupen advokátem JUDr. Ing. Pavlem Sorokáčem. je nepochybně, že záležitost přezkumněho jednání býla již několikrát posuzována soudý na různých stupních řízení a dlužník měl možnost podat kvalifikovaný návrh prostřednictvím právního zástupce.

Soud odkázal na $ 7 insolvenčního zákona a Š 43 o. s. ř. s tim, že dlužníkovo podání bylo neurčitě a nesrozumitelně (není označeno rozhodnutí soudu, které je žalobou napadeno) a soud Výzval dlužníka k odstranění vad a poučil jej o důsledcích, nebudou li vadý odstraněný. Podání nebylo doplněno, soud proto návrh dlužníka odmítl.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedl, že žádá žalobou o neplatnost, eventuálně neúčinnost právních úkonů ve vztahu k přezkumu pohledávek a k následným postupům insolvenčního správce. l Ústavní soud ve svěm rozhodnutí sp. zn. Ill. ÚS 367/17 ze dne 26. 5. 2017 učinil závěr, že dalším důvodem pro odmítnutí ústavní stížnosti dlužníka je skutečnost, že dlužník nevýčerpal všechný procesní prostředký, které mu zákon poskytuje kochraně jeho práva; domáhal li se stěžovatel (dlužník) zrušení konkursu, o takověm návrhu je oprávněn rozhodnout jen insolvenční soud (Š 308 insolvenčního zákona), nikoliv Ústavní soud.

Odvolací soud bez nařízení jednání (Š 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadeně usnesení soudu prvního stupně podle Š7 insolvenčního zákona a Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Odvolací soud se plně ztotožnil se závěry soudu prvního stupně. Jak již bvlo opakovaně výsvětleno odvolateli v rozhodnutích o jeho předchozích žalobách pro zmatečnost (žaloba na obnovu řízení není přípustná viz Š96 odst. 1 insolvenčního zákona), nutnou náležitostí žalobý pro zmatečnost je označení rozhodnutí, proti kterěmu žaloba směřuje (viz těž 5229 odst. 1 a Š232 odst. 1 insolvenčního zákona). Přezkum pohledávek učiněný insolvenčním správcem při přezkumném jednání není soudním rozhodnutím, nelze proto návrh směřující proti uvedeněmu postupu insolvenčního správce považovat za žalobu pro zmatečnost.

Návrh dlužníka ze dne 19. 5. 2017 na č. d. Elu 568 nebyl řádně doplněn ani po výzvě soudu, ve které byl dlužník upozorněn na následký neodstranění Výtčeně vadý, soud prvního stupně proto rozhodl po právu dle Š43 odst. 2 o. s. ř., kdýž návrh dlužníka odmitl. Odvolací soud z toho důvodu v souladu s 5219 o. s. ř. potvrdil napadeně usnesení

V brr 1 ico : ; LUIJ jako věcně správně.

Nad rámec odvolacího řízení odvolací soud poznamenává, že pokud jde o kroky insolvenčního správce ve vztahu kuznání či popření přihlášených pohledávek, je v jeho pravomoci rozhodnout, kterě pohledávky popře a které uzná. Věřitelě, kteří s popřením svých nevykonatelných pohledávek nesouhlasí, se mohou svých práv domáhat v rámci incidenčních sporů. Ti z věřitelů, kteří jsou toho mínění, že pohledávky jiných věřitelů nemají být v daněm insolvenčním řízení uspokojený, mohou takově pohledávky sami popřít způsobem předvídaným v Š 200 insolvenčního zákona. Insolvenční zákon dlužníka, jehož úpadek je řešen konkursem, jako je tomu i v této insolvenční věci, nezbavuje možnosti pohledávky věřitelů popírat, byt toto popření je pro samo insolvenční řízení bez významu, tvrdí-li však takovýto popírající dlužník, že v konkursu uspokojovaná pohledávka být zapravena neměla proto, že v právu neexistuje, může se po skončení insolvenčního řízení domáhat vrácení výplaceně částký.

P o u č e ní : Proti tomuto usnesení j a dovolání přípustně k NejVýššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadeně rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotněho nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustáleně rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo iná li být dovolacím soudem výřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o. s, ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručeně okamžikem jeho zveřejnění vinsolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresáru zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 15. prosince 2017

JUDr. Ladislav D e 1: k a, v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení: M T. Kalfíorsěasá & W/