1 VSPH 1286/2017-B-44
KSPH 60 INS 18611/2016 &. j. 1 VSPH 1286/2017-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedyr JUDr. Ladislava Derky a soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční véci dlužníků: 1) Vladimír Vitoslavský, nar. 25. 6. 1964, 2) Danuše Vitoslavská, nar. 22. 5. 1965, IČO 73874671, oba bvtem Hrnčířská 1030, zao 02 Kolín, oba zastoupeni advokátem JUDr. Bedri Tomáškem, se sídlem Politických vézňů 27, Kohn IV., o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 60IN818611/2016 B 35 ze dne 27. dubna 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 60 INS 18611/2016 13-35 ze dne 27. dubna 2017 se po tvrz uj e .

Odůvodnění: krajský soud v Praze usnesením č. j MSP'I l 93 INS 18611/2016 B-35 (správné č,j. KSPI l 60 INS 18611/2016-13-35 pozn odvolacího soudu) ze dne 27.4 4.2017 zamítl návrh dlužníků na zproštění insolvenčního správ ee ]UDr Štěpána Kratěny Ph D., IČO 69535176, jeho funkce Rozhodnutí bylo odůvodnčno tím, že usnesením ze dne 24 8. 2017 na č.d. 141 8 byl insolvenčním správ cem ustanoven JUDr Šrčpán Kratěna Ph D Podáním ze dne 20.10 2016 dlužníci navrhli odvolání insolvenčního správce s tím, že tento neplní řádné své povinnosti Správce nepopřel některé pohledávky, které dlužníci neuznávají, přihláška včřitele č. 1 je duplicitní. Insolvenční správce požadoval po dlužnících, aby jim jejich svn poskytoval dar k dosažení potřebného procenta uspokojení pohledávek přihlášených véřitelů. Dále správce odmítl odstranit chyby v soupisu majetku.

K nařízenému přezkumnému jednání dne 21. 10. 2016 se dlužníci nedostavili; insolvenční správce uvedl, že dlužníci neuvádéjí nic konkrétního, neustále mění stanoviska k pohledávkám. O duplicitč přihláškv věřitele č. 1 není sporu, správce ve své zprávč o této duplicitě hovoří. Dlužníci patrné nedostatečné zhodnotili svou majetkovou situaci a výši závazků; včtšína pohledávek je vvkonatelných, tudíž prostor pro jejich popírání je minimální.

Soud odkázal na $ 52 odst. 1 insolvenčního zákona a uvedl, že lhůty stanovené v usnesení ze dne 24. 8. 2016 insolvenční správce dodržel, zprávu podal řádné, předložil seznam majetku a seznam přihlášených pohledávek. K nařízeným jednáním dne 21. 10. a 8. 12. 2016 se správce dostavil (v obou případech na rozdíl od dlužníků).

::PUMHUUVHIH á noru uu Liu.: ioULL; euru

1 VSPH 1286 / 2017

Soud učinil závěr, že insolvenční Správce postupuje řádně a plní své povinnosti dle Š 36 insolvenčního zákona. Insolvenční správce nerozhoduje o způsobu oddlužení a nenese odpovědnost za možné vady msolvenčního návrhu a za odlišné představy dlužníků o průběhu insolvenčního řízení. Soud neshledal důvody pro zproštění insolvenčního správce funkce a návrh zamítl.

Dlužníci napadli usnesení včasným odvoláním, ve kterém navrhli rozhodnutí změnit a zprostit insolvenčního správce jeho funkce. Odvolání odůvodnili tím, že nesouhlasí srozhodnudin soudu, bytí se zlepšila spolupráce mezi insolvenčním správcem a dlužníky. K vyřazení duplicitní pohledávky věřitele č. 1 došlo až na opakovanou žádost dlužníků.

Odvolací soud bez nařízení jednání (Š 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle Š7 insolvenčního zákona a Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníků důvodným.

Podle Š 32 odst. 1 první věty insolvenčního zákona hardwarovým mošav, féfsgjí neplní řádaeíiaš permanent není? éíegí nepatrnými? piš stý/etwa nejen/éra r sděarnaa pak? anal/Ja Meg-ý zneužívá panoš! danem planinami, aťafrnsa fara zákonem ras/za Jandera, naráz? r'ni'slsenčnš snad na radarů irríríríefrěčůs Giga,-va nešla dfašaáéa aan a' bez renata nearšayčěsfaaférr specialita

Podle Š 36 odst. 1 insolvenčního zákona laminační správca je pantera prší Wesen jitra/éra perfzpnanf svědomitě a i aděenran pašije parazita ananas-ar! etiketě táta/3; fešný lze pa ne??? spravedfraeípaiýadaanr, gify většína (gilt nyóaféejenr a to ngrigsířš míře. Společnými; zařízen ně?/širší je povinen drží při? nákaza jazzem předaairpršd stylery vlastněna spad sa,/magna arab.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z Š36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkově podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s Š225 odst. 4 nebo Š226 odst.. 5 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikované. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vyktmatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkově podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale obvykle jedná-li se o pochybení méně závažně omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Jak plyne z uvedeného výčtu, insolvenční správce se nedopustil žádného pochybení, které by mohlo vést ke zproštění funkce. Dlužníci opakovaně upozorňují na ůdajně pochybení insolvenčního správce ohledně pohledávky věřitele č. 1, avšak tuto pohledávku ve výši 9954755 Kč správce na přezkumném jednání dne 27. 4. 2017 popřel.

Pokud jde o kroky insolvenčního správce ve vztahu k uznání či popření přihlášených pohledávek, je v jeho pravomoci rozhodnout, které pohledávky popře a které uzná. Věřitelé, kteří s popřením svých nevykrinatelných pohledávek nesouhlasí, se mohou svých práv domáhat v rámci incidenčních sporů. Ti z věřitelů, kteří jsou toho mínění, že pohledávky jiných věřitelů nemají být v daném insolvenčním řízení uspokojeny, mohou takové pohledávky sami popřít způsobem předvídaným v Š 200 insolvenčního zákona. Insolvenční zákon dlužníka, jehož úpadek

1 VSFH 1286/2017 je řešen konkursem, nezbavuje možnosti pohledávky věřitelů popírat, byt: toto popření je pro samo insolvenční řízení bez významu, tvrdíwli však takovýto popírající dlužník, že v konkursu uspokojovaná pohledávka být zapravena neměla proto, že vprávu neexistuje, může se po skončení insolvenčního řízení domáhat vrácení vyplacené částky. V případě schváleného oddlužení by toto popření nezajištěných pohledávek mělo stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem viz Š410 odst. 2 insolvenčního zákona). Odvolací soud podotýká, že v dané insolvenční věci nebyl prohlášen konkurs, usnesením na č. d. ili 8 ze dne 24. 8. 2016 bylo povoleno oddlužení.

Ve shodě se soudem prvního stupně je též odvolací soud názoru, že insolvenční správce plnil řádně své povinnosti a nejsou dány podmínky dle Š32 insolvenčního zákona pro jeho zproštění funkce. Odvolací soud proto v souladu s Š 219 o. s ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

P 0 u č e ní: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval vprvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění vinsolveněním rejstříku ('Š 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 12. prosince 2017JUDr. Ladislav D e t k a, v.r. předseda senátu

čí- He Za správnost vyhotovenízf/áfW ' 4

T. Kaíiíírnn/Ěasá