1 VSPH 1286/2013-A-39
KSPH 35 INS 8966/2012 1 VSPH 1286/2013-A-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka KM 1 INDUSTRY, s.r.o., IČO 28684818, sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, zast. opatrovníkem JUDr. Lucií Poliakovou, advokátkou, sídlem Praha 1, Panská 6, zahájené na návrh PROFIL-EU, s.r.o., IČO 63669391, sídlem Říčany u Prahy, Černokostelecká 68/40, zast. Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou, Praha 2-Nové Město, Malá Štěpánská 1932/3, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. července 2013, č.j. KSPH 35 INS 8966/2012-A-33,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. července 2013, č.j. KSPH 35 INS 8966/2012-A-33, se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze pod bodem I. výroku zjistil úpadek KM 1 INDUSTRY, s.r.o. (dále jen dlužník), pod bodem II. výroku ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, pod bodem III. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužníka, pod bodem IV. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, pod body V., VII. výroku vyzval věřitele k přihlášení pohledávek za dlužníkem a ke sdělení zajišťovacích práv, jež uplatňují na věcech, právech, pohledávkách a jiných majetkových hodnotách dlužníka, pod bodem VI. výroku vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, pod body VIII., IX. výroku nařídil konání přezkumného jednání na den 30.10.2013, po jehož skončení se bude konat schůze věřitelů, pod bodem X. výroku uložil insolvenčnímu správci povinnost předložit soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, pod bodem XI. výroku konstatoval podmínky, za nichž je možné započtení vzájemných pohledávek, pod bodem XII. výroku uvedl, že svá rozhodnutí nebude zveřejňovat v hromadných sdělovacích prostředcích, pod bodem XIII. výroku uložil věřitelům, aby mu sdělili, zda souhlasí se svojí volbou do věřitelského výboru, a pod bodem XIV. výroku uložil insolvenčnímu navrhovateli PROFIL-EU, s.r.o. (dále jen navrhovatel) povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se navrhovatel podáním ze dne 13.4.2012 domáhal zjištění úpadku dlužníka s tvrzením, že má za ním 25 pohledávek v celkové výši 1.900.171,97 Kč splatných v období od 15.10.2010 do 21.6.2011 za dodání výrobků, které dlužník nezaplatil. Navrhovatel označil další věřitele dlužníka se splatnými pohledávkami, z jejichž existence dovozoval dlužníkův úpadek.

Ze zprávy Městského soudu v Praze ze dne 4.12.2012 soud I. stupně zjistil, že jediný společník a jednatel dlužníka Květoslav Šestal zemřel a jeho obchodní podíl ve společnosti dlužníka nabyl jeho syn Radim Šestal. Vzhledem k tomu, že dlužník neměl žádného jednatele, ustanovil mu soud I. stupně usnesením ze dne 31.5.2013 opatrovníka JUDr. Lucii Poliakovou, která se však nedostavila na jednání konané dne 25.6.2013, neboť jí nedopatřením nebylo doručeno předvolání . S ohledem na množství přihlášených pohledávek navrhovatel trval na zjištění úpadku.

Soud I. stupně vyšel ze zjištění, že navrhovatel podal bezvadný insolvenční návrh a že doložil své splatné pohledávky za dlužníkem. Úpadek dlužníka měl soud I. stupně za osvědčený z došlých přihlášek 17 věřitelů, jimž dlužník dluží celkem 37.464.849,24 Kč po lhůtě splatnosti, jakož i z toho, že dlužník nepředložil seznamy svého majetku a závazků. Proto postupoval podle § 136 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl o úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem podle § 148 odst. 1 IZ, neboť nic jiného v úvahu nepřicházelo.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť byl poškozen na svých právech, když k jednání konanému dne 25.6.2013 nebyl obeslán jeho opatrovník. Popřel, že by mu předvolání k jednání bylo doručeno dne 4.6.2013, jak je uvedeno v protokole o jednání, a uvedl, že na jeho dotaz ze dne 1.7.2013 mu soud I. stupně neodpověděl a rovnou vydal napadené usnesení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 94 odst. 2 písm. d/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil tyto rozhodné skutečnosti: -dne 13.4.2012 bylo k návrhu navrhovatele zahájeno insolvenční řízení (A-1); -dle sdělení Městského soudu v Praze ze dne 4.12.2012, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3.1.2013 (A-21), zemřel dne 30.6.2011 jediný společník a jednatel dlužníka Květoslav Šestal; -usnesením ze dne 31.5.2013 (A-27) ustanovil soud I. stupně dlužníkovi opatrovníka JUDr. Lucii Poliakovou, advokátku; usnesení bylo doručeno opatrovníkovi do jeho datové schránky dne 4.6.2013; -předvolání ze dne 4.6.2013 (A-28) na jednání o věci samé nařízené na den 25.6.2013 nebylo opatrovníkovi doručováno; -na jednání konaném dne 25.6.2013 (A-29), jehož se opatrovník dlužníka neúčastnil, soud I. stupně konstatuje: Opatrovník dlužníka: nikdo, doručení vykázáno dne 4.6.2013 , a současné též to, že do datové schránky bylo doručeno opatrovnici usnesení o ustanovení opatrovníka s tím, že se nedá přesně dohledat, zda bylo odesláno i předvolání ; po provedeném dokazování je jednání odročeno na neurčito bez uvedení důvodu; -podáním ze dne 1.7.2013 (A-30) se opatrovník dotazuje soudu I. stupně na další postup v řízení s ohledem na proběhlé jednání, k němuž nebyl volán a jehož se neúčastnil, a s ohledem na to, že neměl možnost vyjádřit se k insolvenčnímu návrhu;

-přípisem ze dne 18.7.2013 (D-1) sděluje soud I. stupně opatrovníkovi, že byl ustanoven insolvenční správce a bude prohlášen konkurs a nařízena schůze věřitelů s přezkumným jednáním ; -téhož dne 18.7.2013 (A-33) vydává soud I. stupně napadené usnesení o úpadku dlužníka, proti němuž se dlužník odvolal (A-35); -v předkládací zprávě (A-37) upřesnil soud I. stupně obsah své protokolace o jednání ze dne 25.6.2013 tak, že vykázán měl jen doručení usnesení o ustanovení opatrovníka.

Ze shora zjištěného skutkového stavu je nesporné, že soud I. stupně opatrovníkovi dlužníka dosud nedoručil insolvenční návrh s výzvou, aby se k němu vyjádřil, ani ho neobeslal k jednání o věci samé, čímž dlužníkovi nepřípustně odňal možnost jakékoliv procesní obrany. Za tohoto stavu soud I. stupně pochybil, když provedl jednání nařízené na den 25.6.2013 (A-29), když toto jednání-bez uvedení jakéhokoliv důvodu-následně odročil na neurčito a když napadeným usnesením ze dne 18.7.2013 (A-33)-bez včasné odpovědi na dotaz opatrovníka dlužníka-bez dalšího konstatoval úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Tím soud I. stupně zatížil řízení závažnými procesními vadami, v důsledku nichž dlužníkovi odňal právo na spravedlivý proces, neboť jeho opatrovník-za tím účelem soudem I. stupně ustanovený-neměl v insolvenčním řízení možnost jakkoliv bránit zájmy dlužníka. Odvolacím soudem zjištěné vady řízení tak mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí, přičemž za odvolacího řízení nemohla být zjednána jejich náprava. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová