1 VSPH 1285/2013-P7-11
MSPH 59 INS 8243/2013 1 VSPH 1285/2013-P7-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužníka První inkasní a factoringové družstvo v likvidaci, IýO 261 65 937, sídlem Praha 3, Roháova 188/37, o odvolání vČ itelky . 7 Dagmary anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Pekárenská 1297/8, proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 22. kvČtna 2013, .j. MSPH 59 INS 8243/2013-P7-2

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 22. kvČtna 2013, .j. MSPH 59 INS 8243/2013-P7-2, se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze v insolvenním ízení dlužníka První inkasní a factoringové družstvo v likvidaci (dále jen dlužník) rozhodl o tom, že p ihláška pohledávky vČ itelky . 7 Dagmary anonymizovano (dále jen odvolatelka) ze dne 3.5.2013 ve výši 3.157.413,44 K se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení úast odvolatelky v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 8.4.2013 (A-9) zjistil úpadek dlužníka a vyzval vČ itele, aby do 30 dn p ihlásili své pohledávky do insolvenního ízení s pouením o následcích pozdČ podané p ihlášky. Lh ta k p ihlášení pohledávek uplynula dnem 9.5.2013, p iemž odvolatelka podala p ihlášku k poštovní p epravČ až dne 10.5.2013 a soudu došla až dne 14.5.2013, tedy opoždČnČ. Proto soud I. stupnČ postupoval podle § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka vas odvolala a požadovala jeho zrušení v plném rozsahu s argumentací, že p ihláška ze dne 3.5.2013 byla vložená do poštovní p epravy dne 8.5.2013 , a popírala, že by se tak stalo až dne 10.5.2013. Za d kaz toho oznaila Potvrzení poštovní p epravy a poukazovala na ustálenou judikaturu, dle níž je lh ta k podání p ihlášek lh tou procesnČprávní.

P ípisem ze dne 3.7.2013 (P7-7) sdČlil soud I. stupnČ odvolatelce, že mu dosud nep edložila doklad o tom, kdy podala svoji p ihlášku poštČ k p epravČ, s pouením, že pokud tak neuiní do 3 dn , nelze k její p ihlášce p ihlížet.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 173 odst. 1 IZ vČ itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. Insolvenním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, p ed nímž probíhá insolvenní ízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenní soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili ve stanovené lh tČ, a pouí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lh ta k p ihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dn a delší 2 mČsíc (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, iní tato lh ta 30 dn (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má p ihláška pohledávky pro bČh lh ty k promlení nebo pro zánik práva stejné úinky jako žaloba i jiné uplatnČní práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvennímu soudu. P ihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodlenČ soudu insolvennímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; úinky spojené s podáním takové p ihlášky nastávají dnem, kdy p ihláška dojde insolvennímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce vasnosti p ihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lh ty pro podání p ihlášek stanovené insolvenním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postaí, je-li p ihláška posledního dne lh ty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doruit (§ 57 odst. 3 o.s. .). Nejde-li o známé vČ itele dlužníka, kte í mají své obvyklé místo pobytu, bydlištČ nebo sídlo v nČkterém z lenských stát Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoruuje insolvenní soud známým vČ itel m dlužníka zvláš (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenního ízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 4.9.2008, sp.zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSýR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp.zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenní ízení týkající se dlužníka bylo zahájeno dne 25.3.2013 (A-1). Vyhláška o zahájení insolvenního ízení byla zve ejnČna v insolvenním rejst íku téhož dne ve 11 hod. 52 min. (A-2). Usnesením ze dne 8.4.2013 (A-9), jež nabylo právní moci dne 9.4.2013, rozhodl insolvenní soud o úpadku dlužníka a stanovil lh tu k podání p ihlášek. V insolvenním rejst íku je zve ejnil téhož dne v 14 hod. 25 min. Co se týe tohoto usnesení, je t eba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem p edepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, vetnČ t icetidenní lh ty stanovené k p ihlášení pohledávek a pouení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lh ty p ipadl v dané vČci na tvrtek 9.5.2013 (st eda 8.5.2013 byl státní svátek).

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení prost ednictvím insolvenního rejst íku, který je informaním systémem ve ejné správy ve ejnČ p ístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenního ízení, od nČjž poíná bČžet lh ta pro podávání p ihlášek, oznamuje insolvenní soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spoívá ve vyvČšení oznámení na ú ední desce insolvenního soudu s jeho souasným zve ejnČním v insolvenním rejst íku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i úinky doruení písemnosti. Zvláš doruuje soud vyhlášku o zahájení ízení jen stávajícím úastník m ízení a dle § 430 IZ známým vČ itel m s obvyklým místem pobytu, bydlištČm nebo sídlem v nČkterém z lenských stát Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. ObdobnČ i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konená lh ta pro podávání p ihlášek do insolvenního ízení, doruuje soud pouze vyhláškou (dle § 71 IZ) a zvláš je dle § 138 IZ doruuje pouze dlužníkovi, insolvennímu správci, p edbČžnému správci, insolvennímu navrhovateli a osobám, které p istoupily k ízení (dle úvahy soudu i vČ itel m, kte í již své pohledávky p ihlásili, a jsou tedy již úastníky ízení) a zahraniním vČ itel m dle § 430 IZ, a vyrozumí o nČm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Je tedy z ejmé, že pokud se odvolatelka s ádnČ zve ejnČnou vyhláškou o zahájení insolvenního ízení ani se zve ejnČným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k p ihlášení pohledávek vas neseznámila, jde tato okolnost-p i stávající zákonné úpravČ-toliko k její tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lh ty (i pokud by o nČ vČ itelka dle § 58 o.s. . vas požádala) není podle § 83 IZ p ípustné, je nezvratný závČr, že p ihláška odvolatelky podaná po uplynutí stanovené p ihlašovací lh ty, nenastolila procesní úinky zákonem s ní spojené, není p edmČtem insolvenního ízení a nem že v nČm být p ezkoumána ani uspokojována.

V daném p ípadČ soud I. stupnČ nepochybil, když o p ihlášce odvolatelky a o ukonení její úasti v insolvenním ízení rozhodl podle § 185 IZ, nebo odvolatelka podala p ihlášku ze dne 3.5.2013 poštČ k p epravČ až v pátek 10.5.2012, jak lze zjistit z-by z obtížnČ itelného-podacího razítka na obálce p ihlášky (P7-1), když odvolatelka niím neprokázala své tvrzení o d ívČjším vasném podání p ihlášky k poštovní p epravČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky d vodným a napadené usnesení podle § 219 obanského soudního ádu jako ve výroku vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 20. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva