1 VSPH 1284/2012-P25-9
KSPL 29 INS 24366/2011 1 VSPH 1284/2012-P25-9

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka MABO SYSTEM Group, s.r.o., IČO 26353059, sídlem Karlovy Vary, Teplárenská 25, zast. JUDr. Martinem Tocikem, advokátem, sídlem Karlovy Vary, Moskevská 66, o odvolání věřitele č. 24: ČR-Finanční úřad v Karlových Varech, IČO 72080043, sídlem Karlovy Vary, Západní 19/1800, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. srpna 2012, č.j. KSPL 29 INS 24366/2011-P25-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. srpna 2012, č.j. KSPL 29 INS 24366/2011-P25-4, se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 24: ČR-Finanční úřad v Karlových Varech ve výši 1.901.011,-Kč se neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužníka MABO SYSTEM Group, s.r.o. (dále jen dlužník) rozhodl, že nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele č. 24: ČR-Finanční úřad v Karlových Varech (dále jen odvolatel) ve výši 1.901.011,-Kč, že uvedenou přihlášku odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že dne 30.5.2012 podal odvolatel včasnou přihlášku pohledávky ve výši 1.091.011,-Kč, že výzvou ze dne 27.6.2012, jež mu byla doručena dne 29.6.2012, vyzval insolvenční správce odvolatele k opravě a doplnění přihlášky tak, aby do 15 dnů ode dne jejího doručení ji předložil na platném formuláři, na což odvolatel reagoval podáním doručeným dne 9.7.2012, v němž sdělil, že si není vědom toho, že by ji nepředložil na správném formuláři, neboť k tomu použil formulář přístupný na webových stránkách pod názvem Hromadná přihláška pohledávky .

Soud I. stupně vyšel z toho, že pokud věřitel nepodá přihlášku pohledávky na předepsaném formuláři, nejde o procesně bezúčinné podání, ale přihláška je pouze stižena vadou spočívající v nedostatku její zákonem předepsané formy, a že není-li tato vada na výzvu správce odstraněna, může insolvenční správce přihlášku pohledávky předložit insolvenčnímu soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží.

Z obsahu přihlášky pohledávky soud I. stupně zjistil, že přihláška nesplňuje po obsahové stránce náležitosti dle vyhlášky č. 311/2007 Sb. (dále též vyhláška) a že není podána na předepsaném formuláři. Přisvědčil odvolateli v tom, že v rámci jedné přihlášky lze uplatnit více pohledávek najednou (hromadně), avšak jediný řádný formulář na přihlášení pohledávky či pohledávek obsahuje internetová adresa: https://isir.justice.cz/isir/common/stat. do?kodStranky=FORMULAR. Konstatoval, že na takovém formuláři přihláška po grafické stránce zpracována nebyla a že na odvolatelem uváděné internetové adrese není zveřejněn formulář pro hromadné přihlášky pohledávek. Po obsahové stránce vytýkal soud I. stupně odvolateli, že v přihlášce nebyly odlišeny položky výše jistiny a příslušenství , že nebyla uvedena splatnost pohledávky, přestože odvolatel uvedl konkrétní datum, a že nebylo uvedeno, zda jde o pohledávku v českých korunách nebo v cizí měně. Protože ve stanovené lhůtě odvolatel přihlášku nedoplnil a její vady neodstranil, postupoval soud I. stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Setrval na svém názoru, že přihlášku pohledávek podal na předepsaném formuláři a že obsahovala všechny náležitosti stanovené vyhláškou, včetně údajů shledaných soudem I. stupně neúplnými. Akcentoval, že podání hromadné přihlášky bylo dohodnuto na jednání mezi zástupci ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí a že se tak běžně postupuje již od účinnosti insolvenčního zákona. Postup insolvenčního správce a soudu I. stupně považoval za přepjatý formalismus za situace, kdy ho správce nevyzval k ničemu jinému než k tomu, aby přihlášku pohledávek podal na předepsaném formuláři a nevytkl mu nic z nedostatků nalezených později soudem I. stupně. Napadané usnesení proto považoval za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, neboť v přihlášce uvedl konkrétní datum splatnosti, jakož i to, že jde o pohledávku v české měně (daňové pohledávky ani nemohou znít na jinou-cizí měnu).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení (tj. cit. vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti (na adrese www.insolvencnizakon.cz). Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v § 42 odst. 4 o.s.ř.) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se dle § 174 odst. 2 IZ rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podrobnosti náležitostí přihlášky pohledávky stanoví § 21 vyhlášky; povinné přílohy přihlášky poté upravuje § 22 vyhlášky. Na webových stránkách ministerstva (na stránkách http://www.insolvencnizakon.cz/obecne-informace/formulare-vzory.html) jsou pak zveřejněny formuláře a vzory použitelné v insolvenčním řízení, mezi nimiž je též odstavec Přihláška pohledávky sestávající z položek Přihláška pohledávky-formulář , Přihláška pohledávky-pokyny k vyplnění , Přihláška pohledávky-vzor a Hromadná přihláška pohledávky . Z uvedených položek je v současné době aktivní (na stránkách https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR) jen formulář Přihláška pohledávky , a to v souborech Soubor typu PDF pro tisk a ruční vyplnění (411 kB), Soubor typu PDF pro elektronické vyplnění (258 kB), Pokyny k vyplnění (178 kB), Předvyplněné vzory (262 kB), přičemž do srpna 2011-před technickou úpravou webových stránek, jež však nebyla vyvolána změnou právní úpravy-byl aktivní též formulář Hromadná přihláška pohledávky . V současné době supluje obsoletní a vyřazený formulář Hromadná přihláška pohledávky jediný universální formulář Přihláška pohledávky (jde o soubor typu PDF pro elektronické vyplnění), v jehož rámci lze při rozkliknutí zeleného znaménka plus (umístěného vpravo na konci řádku) zadat libovolný počet dalších pohledávek (pod pořadovými čísly ve vzestupné řadě), přičemž pro každou takto hromadně zadanou pohledávku je třeba ve sloupci vyplnit: a) identifikaci listiny/práv. důvodu, z nichž pohledávka vyplývá, b) výši jistiny (Kč), c) výši příslušenství (Kč), d) splatnost a e) vykonatelnost.

V posuzované věci přihlásil odvolatel své pohledávky elektronickou přihláškou došlou soudu I. stupně včas dne 30.5.2012 (P25-1), v níž uplatnil celkem 638 samostatných nároků v celkové výši 1.901.011,-Kč sestavených ve struktuře formuláře Hromadná přihláška pohledávky , tedy v dnes již nepoužívané formě, což bylo důvodem pro postup správce podle § 188 IZ a později vedlo k vydání napadeného usnesení.

Pokud jde o odvolatelem použitý (starý) formulář elektronické Hromadné přihlášky pohledávky , konstatuje odvolací soud, že jeho obsah je zcela totožný s aktuálním obsahem elektronické Přihlášky pohledávky , jež se (dnes) používá pro uplatnění více (hromadných) pohledávek, neboť obsahuje zcela totožné sloupce: a) identifikaci listiny/práv. důvodu, z nichž pohledávka vyplývá, b) výši jistiny (Kč), c) výši příslušenství (Kč), d) splatnost a e) vykonatelnost. Proto za situace, kdy právní úprava náležitostí přihlášky pohledávky (§ 21 vyhlášky) nedoznala žádných změn a zůstala zachována i po srpnu 2011, kdy se změnila -bez zjevné příčiny-jen technická podoba formuláře, jež však není předmětem právní úpravy (není přílohou vyhlášky), kdy na webových stránkách ministerstva zůstává i nadále (byť již nefunkční) odkaz na Hromadné přihlášky pohledávky , jehož elektronickou podobu si účastníci mohli stáhnout do svých počítačů před srpnem 2011, a kdy se na webových stránkách ministerstva změnila jen technická podoba formuláře bez změny právní úpravy (obsah a forma přihlášky zůstaly stejné), což pro odvolatele nebylo předvídatelné, dospěl odvolací soud k závěru, že použití obsoletního formuláře nelze v posuzované věci klást k tíži odvolatele. Jinými slovy řečeno, použití staré podoby formuláře, jehož obsahové náležitosti jsou zcela shodné s jeho novou podobou, pro hromadné podání 638 pohledávek odvolatele nemůže být v dané věci důvodem pro odmítnutí jeho přihlášky, pokud by takové rozhodnutí mělo stát jen na tom, že uplatněné nároky nebyly podány na předepsaném formuláři (§ 176 IZ).

Pokud jde o soudem I. stupně nalezené (a odvolateli správcem nevytknuté) údajné nedostatky obsahové stránky přihlášky, tedy že v ní nejsou odlišeny položky výše jistiny a příslušenství a že nebyla uvedena splatnost pohledávky a to, zda jde o pohledávku v českých korunách nebo v cizí měně, konstatuje odvolací soud, že uvedená zjištění soudu I. stupně nemají v obsahu přihlášky žádnou oporu. Ba právě naopak, z řádně a úplně vyplněné přihlášky pohledávek je vše potřebné jasně patrné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. září 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová