1 VSPH 1276/2013-P3-8
KSPL 29 INS 4552/2013 1 VSPH 1276/2013-P3-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Holýšov, Na strání 664, zast. Ing. Mgr. Josefem Petzoldem, Th.Bc., bytem Jihlava, Pávovská 15b, o odvolání věřitele č. 3 Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Bystřice u Benešova, Drachkov 55, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 4552/2013-P3-2 ze dne 10. července 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 4552/2013-P3-2 ze dne 10. července 2013, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 3 Jaroslava anonymizovano (dále jen věřitel ) a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 17.5.2013 (A-19) rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele, aby své dosud v insolvenčním řízení nepřihlášené pohledávky za dlužníkem přihlásili do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Současně je poučil o tom, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Soud I. stupně zjistil, že přihláška pohledávky věřitele byla doručena dne 24.6.2013, avšak přihlašovací lhůta marně uplynula dne 17.6.2013, a proto přihlášku pohledávky věřitele pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že dne 17.6.2013 mu došlo v anonymní obálce vyrozumění o rozhodnutí o úpadku, že na Okresním soudě v Benešově a Krajském soudě v Praze zjišťoval informace pro další postup a že dne 24.6.2013 přihlásil svoji pohledávku do řízení, přičemž přihlášku pohledávky dovezl osobně k soudu I. stupně. Namítal, že pohledávku vymáhali spolu s manželkou na manželích Benešových z titulu kupní smlouvy z roku 1994, že celková částka činila 3.580.000,-Kč, dále odkázal na § 50b o.s.ř. Proto navrhoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o

úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11, (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 17.5.2013 (A-19), které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, rozhodl soud I. stupně o úpadku dlužníka a současně stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 4 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek. Předmětné usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek, jež byla opatřena řádným poučením o následcích jejího zmeškání. V této výzvě je výslovně uvedeno, že přihlášky se podávají u Krajského soudu v Plzni (tj. u podepsaného soudu, u nějž insolvenční řízení probíhá), a je z ní také patrné, že v insolvenčním řízení lze přihlížet jen k pohledávkám přihlášeným u tohoto insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě

(počínající běžet od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku, kdy dle § 89 odst. 1 IZ nabývá účinků), jež určuje konečný termín pro přihlášení pohledávek do tohoto řízení.

Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku ze dne 17.5.2013 v daném případě ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. počala běžet následujícího dne po jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (tj. ode dne 18.5.2013) a marně uplynula dne 17.6.2013. Ze spisu plyne, že věřitel podal svoji přihlášku u soudu I. stupně osobně dne 24.6.2013, tedy opožděně.

Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky je tedy věcně správný, a jelikož prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení (i pokud by o ně věřitel dle § 58 o.s.ř. včas požádal) není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Odvolací soud proto shodně jako soud I. stupně dospěl k závěru, že ohledně přihlášky nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tak dány důvody k jejímu odmítnutí dle § 185 IZ. Proto postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 23. srpna 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová