1 VSPH 1275/2015-A-44
KSUL 85 INS 5058/2015 1 VSPH 1275/2015-A-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka MONED s.r.o., IČO 27356574, sídlem Velké Březno č.p. 398, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 5058/2015-A-29 ze dne 18. června 2015

takto: Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 85 INS 5058/2015-A-29 ze dne 18.6.2015 nařídil předběžné opatření, kterým dlužníkovi ustanovil předběžného správce Ing. Petra Režnického.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenčním návrhem se společnost Dynal, s.r.o., domáhala zjištění úpadku dlužníka. V průběhu řízení na jeho místo v insolvenčním řízení vstoupila podle usnesení č.j. KSUL 85 INS 5058/2015-P6-3 ze dne 22.05.2015 společnost INTCO s.r.o., IČO: 24734713. Do zahájeného insolvenčního řízení přistoupil insolvenčním návrhem ze dne 6.3.2015 Martin Kyncl. Podáním doručeným soudu dne 12.6.2015 navrhovatel společnost INTCO s.r.o. navrhla, aby soud prvního stupně vydal předběžné opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona a ustanovil dlužníkovi předběžným správcem společnost KOPPA, v.o.s. Tento návrh odůvodnila tím, že má za dlužníkem pohledávky m v celkové výši 3.540.554,51 Kč a má za to, že na základě dostupných informací u dlužníka došlo v souvislosti s úpadkovou situací ke vzniku poměrně důležitých okolností, které by mohly vyvolávat důvodné obavy ohledně zachování majetku dlužníka.

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že dlužník se dosud k insolvenčnímu návrhu řádně nevyjádřil, nepředložil požadované seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, které jsou pro posouzení této situace klíčové. Insolvenční návrh byl podán 6.2.2015, dlužník byl vyzván k předložení seznamů opakovaně 3.3.2015 (A-6) a 27.3.2015 (A-13). Na výzvy reagoval poprvé 3.4.2015 (A-14) pouze tak, že požádal o prodloužení lhůty k vyjádření se k návrhu a předložení seznamů s odkazem na technické závady ve firemním účetnictví a evidenčním systému. O skutečném stavu majetku dlužníka má za dané situace soud velmi nejasný přehled. Z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že se do tohoto insolvenčního řízení zatím přihlásilo dvacet jedna věřitelů s pohledávkami v celkové výši 6.257.484,72 Kč.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že je vhodné ustanovit dlužníkovi předběžného správce do doby zjištění úpadku či jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu tak, aby majetek dlužníka byl zjištěn a zajištěn.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal dlužník a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil, tak, že se mu předběžný správce neustanovuje. Argumentoval zejména tím, že skutečnost, že se k insolvenčnímu návrhu dosud řádně nevyjádřil a nepředložil požadované seznamy, nemůže být důvodem pro ustanovení předběžného správce.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda v daném případě není odvolání již bezpředmětné.

Podle ust. § 27 předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v insolvenčním zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má právo a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení soud prvního stupně usnesením č.j. KSUL 85 INS 5058/2015-A-38 ze dne 31.7.2015 zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil Ing. Petera Režnického, s tím, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají (podle § 89 odst. 1 insolvenčního zákona jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo dne 31.7.2015.

Je tedy zřejmé, že s účinností tohoto rozhodnutí pominuly všechny účinky založené napadeným usnesením o nařízení předběžného opatření. Skončila působnost předběžného správce, který vykonával svoji funkci jen do rozhodnutí o úpadku a který se v daném případě stal od rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působností (§ 27 odst. 2 insolvenčního zákona), přičemž dosavadní částečná omezení dlužníka v nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty byla konzumována účinky usnesení o zjištění úpadku, jímž byly třetí osoby vyzvány k plnění insolvenčnímu správci.

Protože se z těchto důvodů stalo dlužníkovo odvolání proti napadenému usnesení bezpředmětným, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a toto odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná