1 VSPH 1275/2012-B-73
KSCB 26 INS 6009/2011 1 VSPH 1275/2012-B-73

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: Stahlbau Wolf CZ, s.r.o., identifikační číslo 62906194, sídlem Kardašova Řečice, Husova ul., areál Hůrka, za účasti státního zastupitelství, o odvolání 1. insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly, sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 32, 2. Ing. Jana Marka, nar. 8. září 1949, bytem Kardašova Řečice, Husova 666, zast. JUDr. Vítem Pošvářem, advokátem se sídlem Jindřichův Hradec, Masarykovo nám. 1/II, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 6009/2011-B-58 ze dne 8. srpna 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 6009/2011-B-58 ze dne 8. srpna 2012 se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením neudělil souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Jiří Švihla (dále jen správce ) vydal zajištěnému věřiteli Ing. Janu Markovi (dále jen věřitel ) výtěžek zpeněžení nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 511, pro k.ú. Pleše.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že podáním ze dne 11.6.2012 požádal správce soud o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka ve výši 976.000,-Kč, který měl zajišťovat pohledávku věřitele.

Právní předchůdce věřitele-Česká spořitelna, a.s. přihlásila do insolvenčního řízení za dlužníkem zajištěnou pohledávku ve výši 3.153.559,65 Kč. Soud zjistil, že Česká spořitelna, a.s. v přihlášce pohledávky neuplatnila zajištění nemovitostmi uvedenými na LV č. 511 v k.ú. Pleše, ale toliko zajištění nemovitostmi na LV č. 1701 v k.ú. Kardašova Řečice. Byť z LV č. 511 plyne, že původní věřitel Česká spořitelna, a.s. měla zřízeno zástavní právo i na nemovitostech uvedených na LV č. 511, v souladu s § 165a odst. 2 OZ, bylo v přihlášce pohledávky uvedeno toliko zajištění nemovitostmi uvedenými na LV č. 1701 v k.ú. Kardašova Řečice. Proto soud souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení neudělil.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal insolvenční správce. Namítal, že ze všech okolností přihlášky plyne nárok věřitele na uspokojení původního věřitele České spořitelny, a.s. rovněž ze zajištění nemovitostmi uvedenými na LV č. 511 v k.ú. Pleše. V doplnění odvolání ze dne 14.9.2012 správce dodal, že v přihlášce pohledávky sice byly jako zajištění uvedeny jen nemovitosti uvedené na LV č. 1701 v k.ú. Kardašova Řečice, avšak přihláška byla doplněna vloženými stranami č. 1 a č. 3, a že je běžnou zvyklostí, že v případě, že nepostačuje-li kolonka, lze obsah kolonky doplnit vloženým listem.

Proti tomuto usnesení se dále odvolal věřitel Ing. Jan Marek. Namítal, že právní předchůdce věřitele přihlásil do řízení dvě pohledávky. První ve výši 1.027.214,30 Kč byla zajištěna na základě smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN/1825/07/LCD ze dne 21.8.2007 a smlouvou o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. Z0-P/1825/07/LCD, přičemž v kolonce č. 17 formuláře přihlášky pohledávky bylo uvedeno jako zajištění LV č. 1701 v k.ú. Kardašova Řečice. V případě pohledávky č. 2 ve výši 2.126.345,35 Kč byly jako důvod zajištění uvedeny smlouva o zastavení nemovitostí č. ZN/3098/05/LCD ze dne 13.10.2005 a smlouva o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. Z0-P/1825/07/LCD, přičemž v kolonce č. 17 bylo jako zajištění uvedeno LV č. 1701 v k.ú. Kardašova Řečice.

K přihlášce pohledávky právní předchůdce věřitele přiložil tři listiny, ve kterých uvedl ohledně pohledávky č. 1 jako důvod zajištění podle smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN/1825/07/LCD ze dne 21.8.2007 nemovitosti-parc.č. 131, pozemkovou parc.č. 1318/5, budovu č. 94 na p.č. 131, zapsáno u katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, katastrální území Pleše, obec Pleše, LV č. 511. Ohledně pohledávky č. 2 bylo v přílohách uvedeno, že je zajištěna smlouvou o zastavení nemovitosti č. ZN/3098/07/LCD ze dne 13.10.2005 nemovitostmi-pozemkem parc.č. 131, pozemkovou parcelou č. 1318/5, budovou č. 94 na p.č. 131, zapsáno u katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, katastrální území Pleše, obec Pleše, LV č. 511.

Podle věřitele tedy příloha přihlášky pohledávky doplňuje údaje uvedené ve formuláři přihlášky pohledávky, které se do kolonek č. 16-18 nevešly, a nejde tak o přílohy ve smyslu § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb. Z toho věřitel dovozoval, že pohledávka jeho právního předchůdce byla zajištěna nejen nemovitostmi zapsanými na LV č. 1701 v k.ú. Kardašova Řečice, ale rovněž nemovitostmi zapsanými na LV č. 511 pro k.ú. Pleše. Dále měl za to, že soud v průběhu řízení považoval pohledávku věřitele za zajištěnou nemovitostmi v k.ú. Pleše, když usnesením ze dne 5.6.2012 (B-49) souhlasil s prodejem nemovitostí mimo dražbu. Pokud by insolvenční správce pochyboval o údajích uvedených na přihlášce, vyzval by věřitele k její opravě, avšak správce věřitele k opravě nevyzval, protože správce považoval pohledávku věřitele za zajištěnou nemovitostmi zapsanými na LV č. 511 v k.ú. Pleše. Proto věřitel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a souhlas k vydání výtěžku zpeněžení byl udělen.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 298 odst. 1 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Podle § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb. přílohami přihlášky pohledávky jsou a) listiny dokládající existenci věřitele-právnické osoby, například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, b) kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky, c) plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.

Z obsahu přihlášky pohledávky právního předchůdce věřitele-České spořitelny, a.s. odvolací soud zjistil, že věřitel do řízení přihlásil dvě pohledávky v celkové výši 3.153.559,65 Kč. U pohledávky č. 1 věřitel uvedl v rámci kolonky č. 17 (Majetek tvořící předmět zajištění) nemovitosti na LV č. 1701, k.ú. Kardašova Řečice a odkázal na přílohu. Jako důvod u kolonky č. 16 uvedl smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/1825/07/LCD ze dne 21.8.2007 a smlouvu o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P/1825/07/LCD. U pohledávky č. 2 ve formuláři přihlášky uvedl právní předchůdce věřitele u kolonky č. 17 nemovitosti zapsané na LV č. 1701, k.ú. Kardašova Řečice a odkázal na přílohu, u kolonky č. 16 uvedl jako právní důvod smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/3098/05/LCD ze dne 13.10.2005 a smlouvu o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P/3098/07/LCD.

Z protokolu o přezkumném jednání nelze jednoznačně zjistit, zda bylo přezkumu podrobeno i zajištění pohledávek právního předchůdce (v celkové výši 3.153.559,65 Kč) nemovitostmi uvedenými na LV č. 511, k.ú. Pleše. Z odvolání insolvenčního správce a jím prezentovaných postojů je sice zřejmé, že ten pokládal a pokládá dosud pohledávky odvolavšího se věřitele za zajištěné též těmito nemovitostmi, nicméně nelze přehlédnout, že tento náhled správce na věc nemusely sdílet ostatní osoby s popěrným právem (dlužník, insolvenční věřitelé), neboť z listin jim běžně přístupných takový závěr nevyplýval. Z vlastní přihlášky pohledávky se totiž podává jen jedno zajištění (resp. zajištění nemovitostmi v Kardašově Řečici a pohledávkami), nikoli však již zajištění zástavou váznoucí na nemovitostech sporných (v k.ú. Pleše). Při standardním studiu přihlášky přitom oprávněné osoby, pokud nezpochybňovaly zajištění z přihlášky přímo jednoznačně vyplývající, neměly důvod studovat obsah příloh, přičemž však jedině tak se mohly dozvědět to, co pokládal insolvenční správce spolu s druhým odvolatelem za nesporné, totiž že předchůdce věřitele uplatňuje ještě zajištění další.

Odvolací soud má tedy za to, že pohledávka věřitele byla dosud zjištěna jako zajištěná toliko nemovitostmi uvedenými na LV č. 1707, k.ú. Kardašova Řečice, přičemž ani ze seznamu přihlášených pohledávek žádný jiný závěr neplyne. Nedůvodnou se přitom jeví odvolací námitka, že vyslovením souhlasu ke zpeněžení nemovitostí uvedených na LV č. 511 v k.ú. Pleše usnesením ze dne 5.6.2012 (B-49) soud prvního stupně považoval pohledávku věřitele za zajištěnou nemovitostmi v k.ú. Pleše. Usnesením ze dne 5.6.2012 soud sice souhlas se zpeněžením vyslovil, avšak z obsahu usnesení neplyne, který zajištěný věřitel měl být z výtěžku zpeněžení uspokojen. Tato skutečnost neplyne ani z návrhu insolvenčního správce ze dne 17.5.2012.

Za toho stavu věci, jenž popsán shora, je podle odvolacího soudu požadavek insolvenčního správce na udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení předmětných nemovitostí (na LV 511 pro k.ú. Pleše) předčasným, neboť dosud nebylo kvalifikovaně postaveno najisto, zda věřitel je vskutku i v tomto rozsahu věřitelem zajištěným.

Na základě shora uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že dosud nejsou dány podmínky pro vydání rozhodnutí podle § 298 odst. 2 IZ, proto napadené usnesení podle § 219a odst. 2 o.s.ř. zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. V něm bude třeba nařídit k přezkoumání pořadí obou pohledávek svědčících nyní věřiteli přezkumné jednání, a teprve v návaznosti na jeho výsledek posoudit důvodnost správcova požadavku na vydání výtěžku zpeněžení předmětných nemovitostí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání.

V Praze dne 13. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová