1 VSPH 1274/2013
KSPH 38 INS 17213/2013 1 VSPH 1274/2013 A 16U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní v'ci dlužníka: Jiií Kalaš, nar. 13. listopadu 1978, bytem Slaný, Želevice 24, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 38 INS 17213/2013 A 10 ze dne 15. ervence 2013, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 38 INS 17213/2013 A 10 ze dne

15. ervence 2013 se m ' n í tak, že se insolvenní návrh dlužníka neodmítá.

O d v o d n ' n í : Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenní návrh dlužníka. V odvodn'ní rozhodnutí soud zejména uvedl, že dne 19.6.2013 bylo k návrhu dlužníka, kterým se domáhal zjišt'ní úpadku a jeho iešení oddlužením, zahájeno insolvenní iízení. Soud uložil dlužníkovi usnesením ze dne 24.6.2013 (A 8) piiložit piílohy k insolvennímu návrhu, když k insolvennímu návrhu nebyl piipojen znalecký posudek ani piehled dlužníkových piíjm. Dlužník ve stanovené lht' 7 dn potiebné piílohy nedoplnil. Proto soud insolvenní návrh postupem podle § 128 odst. 2 IZ odmítl. Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že ke zpožd'ní pii dopln'ní piíloh k výzv' soudu došlo kvli tomu, že vypracování znaleckého posudku trvalo 10 dní. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a dosp'l piitom k následujícím zjišt'ním a záv'rm:

Podle § 97 IZ insolvenní iízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenní návrh dojde v'cn' piíslušnému soudu (odst. 1). Insolvenní návrh je oprávn'n podat dlužník nebo jeho v'iitel; jde li o hrozící úpadek, mže insolvenní návrh podat jen dlužník (odst. 3). Podle § 103 IZ insolvenní návrh musí krom' obecných náležitostí podání obsahovat oznaení insolvenního navrhovatele a oznaení dlužníka, kterého se týká, popiípad' oznaení jejich zástupc. Fyzická osoba musí být oznaena jménem, piíjmením a bydlišt'm, a v piípad', že jde o podnikatele, též identifikaním íslem. Právnická osoba musí být oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem (odst. 1). V insolvenním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutenosti, které osv'dují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávn'ní podat návrh, není li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny dkazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává a musí z n'j být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá (odst. 2). Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opatiený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými piílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména iádnými seznamy svého majetku a závazk). Soudní praxe dovodila, že vzhledem k závažnosti dopad, jež mže i vadný insolvenní návrh vyvolat v pom'rech dlužníka nebo tietích osob je nutno i v piípad' insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem piedepsaném iádném vylíení rozhodujících skuteností, které osv'dují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ). Podle § 104 odst. 1 IZ podá li insolvenní návrh dlužník, je povinen k n'mu piipojit a) seznam svého majetku vetn' svých pohledávek s uvedením svých dlužník b) seznam svých závazk s uvedením svých v'iitel c) seznam svých zam'stnanc, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Podle § 128 odst. 2 nejsou li k insolvennímu návrhu piipojeny zákonem požadované piílohy, nebo neobsahují li tyto piílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lhtu k dopln'ní insolvenního návrhu. Tato lhta nesmí být delší než 7 dn; to neplatí, jde li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude li insolvenní návrh ve stanovené lht' dopln'n, insolvenní soud jej odmítne. Podle § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) oznaení dlužníka a osob oprávn'ných za n'ho jednat, b) údaje o oekávaných piíjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o piíjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh zpsobu oddlužení nebo sd'lení, že dlužník takový návrh nevznáší. Podle § 392 odst. 1 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník piipojit a) seznam majetku a seznam závazk, popiípad' prohlášení o zm'nách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenním iízení již diíve piedložil, b) listiny dokládající údaje o piíjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajišt'ného v'iitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota pln'ní, které pii oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. Podle odstavce druhého téhož ustanovení v seznamu majetku dlužník krom' náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o dob' poiízení majetku, o jeho poiizovací cen' a odhad obvyklé ceny majetku ke dni poiízení seznamu. Nejde li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajišt'ní, ocen'ní znalcem se nevyžaduje. V písemném souhlasu v'iitele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota pln'ní, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis v'iitele musí být úiedn' ov'ien. Podle § 393 odst. 1 IZ neobsahuje li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho oprav' nebo dopln'ní v urené lht', která nesmí být delší než 7 dn. Souasn' ji pouí, jak má opravu nebo dopln'ní provést. Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník byl usnesením ze dne 24.6.2013 (A 8) vyzván k dopln'ní insolvenního návrhu o seznam závazk s uvedením v'iitel, piehled piíjm za uplynulé tii roky vetn' mzdových list od souasného zam'stnavatele, ke sd'lení existence vym'iené vyživovací povinnosti k dít'ti vetn' piípadného rozsudku, k piedložení originálu znaleckého posudku na nemovitost .p. 24 v k.ú. Dolín, a ke sd'lení, pro v seznamu svých závazk neuvedl zajišt'né pohledávky v'iitel Hypotení banka, a.s. a +eská pojišoovna, a.s. Ke spln'ní shora uvedených povinnosti stanovil dlužníkovi lhtu 7 dn ode dne doruení výzvy. Dlužník vskutku až po uplynutí sedmidenní zákonné lhty stanovené ve výzv' ze dne 24.6.2013 doložil potvrzení o dobách vedení v evidenci uchaze o zam'stnání, pracovní smlouvu na dobu uritou do 30.11.2013 s nástupním platem 12.967, K hrubého m'sín' a znalecký posudek na urení ceny nemovitosti v k.ú. Dolín. Je však tieba rozlišovat, jaké piílohy musí dlužník piipojit ke svému insolvennímu návrhu (jejich výet je obsažen v prvém odstavci § 104 IZ), a jaké piílohy musí podat k návrhu na povolení vyrovnání (jejich výet je obsažen v § 392 IZ). Pokud dlužník pies výzvu a pouení soudu tyto piílohy ve stanovené lht' soudu nepiedloží, soud odmítne insolvenní návrh podle § 128 odst. 2 IZ (jde li o absenci piíloh dle § 104 odst. 1 IZ), nebo odmítne dlužníkv návrh na povolení oddlužení podle § 393 odst. 3 IZ (jde li o absenci piíloh podle § 392 IZ). Povinnost piedložit doklady o piíjmech neukládá § 104 odst. 1 IZ, nýbrž § 392 odst. 1 písm. b/ IZ, neboo tato se týká až té fáze iízení, ve které se posuzuje dvodnost návrhu na povolení oddlužení, proto bylo namíst' požadovat na dlužníku dopln'ní piíloh nikoli k insolvenního návrhu, nýbrž návrhu na povolení oddlužení. V podstat' totéž lze uvést k požadavku stran údaj týkajících se výživného i piedložení znaleckého posudku (viz § 392 odst. 2 IZ). Odvolací soud je tedy toho názoru, že pro absenci doklad o piíjmu a znaleckého posudku nebylo lze insolvenní návrh dlužníka odmítnout, a proto podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 IZ a napadené usnesení zm'nil, jak shora uvedeno. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné, jestliže na základ' dovolání podaného do dvou m'síc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 10. záií 2013 JUDr. František K u e r a, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková