1 VSPH 1264/2013-A-18
KSHK 45 INS 30323/2012 1 VSPH 1264/2013-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v řízení dlužnice Lenky Půlpánové, IČO 71843906, bytem Zábědov 104, 504 01 Nový Bydžov, zahájené na návrh dlužnice a věřitele PROTHEA Finance, a.s., IČO 27492389, sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, o odvolání dlužnice do usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. ledna 2013, č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. ledna 2013, č.j. KSHK 45 INS 30323/2012-A-7 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodnění: Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové odmítnul insolvenční návrh dlužnice Lenky Půlpánové (dále jen dlužnice).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že dlužnice se podaným návrhem domáhala zjištění svého úpadku a současně rozhodnutí o způsobu řešení úpadku oddlužením. Citoval zejména ust. § 103 a § 128 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a konstatoval, že dlužnice nepředložila ani přes výzvu soudu povinné přílohy svého insolvenčního návrhu. Proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala dlužnice včasné odvolání, v němž nesouhlasila s důvody napadeného usnesení a zejména tvrdila, že její návrh splňuje všechny zákonné náležitosti, neboť v něm označila věřitele, vůči kterým má závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli (v tomto případě dlužníkovi) lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři. Dále odvolací soud zjistil, že návrh dlužnice neobsahuje povinné přílohy dle § 104 odst. 1 IZ, tedy řádný seznam závazků dlužnice, seznam majetku dlužnice a seznam jejích zaměstnanců. Kromě toho insolvenční návrh neobsahuje přesné označení věřitelů ani jejich splatných pohledávek. Z obsahu spisu je zřejmé, že ani přes výzvu soudu ze dne 11.12.2012 (A-4) dlužnice ve stanovené lhůtě svůj seznam majetku řádně nedoplnila.

Z insolvenčního rejstříku však dále odvolací soud zjistil, že dne 21.12.2012 přistoupil do řízení PROTHEA Finance, a.s. jako další navrhovatel. Jeho insolvenční návrh obsahuje tvrzení o rozhodujících skutečnostech úpadku dlužnice, když jsou v němu uvedeny důvody, výše i splatnost jeho pohledávek za dlužnicí a obsahuje označení dalších věřitelů dlužnice.

Odvolací soud se proto sice ztotožňuje se závěrem soudu I. stupně, že insolvenční návrh dlužnice neobsahoval řádné přílohy vyžadované v § 104 odst. IZ a dlužnice jej ani po výzvě soudu nedoplnila, avšak za situace, kdy byl dříve, než soud I. stupně rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice, podán u soudu další insolvenční návrh jedním z věřitelů, je třeba oba uvedené návrhy na zahájení řízení posuzovat společně.

Za této situace je proto třeba vzít zejména v potaz, že dle § 107 IZ je další navrhovatel okamžikem doručení insolvenčního návrhu soudu účastníkem insolvenčního řízení se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu navrhovateli, a jeho insolvenční návrh se stal procesním podkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužnice, jehož se spolu s původním navrhovatelem (dlužnicí) domáhá. To v projednávaném případě znamená, že vady původního návrhu dlužnice jsou řádným podáním dalšího insolvenčního návrhu navrhovatele PROTHEA Finance, a.s. zhojeny (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.3.2012, sp. zn. 29 NSČR 20/2012 zveřejněné pod č. 98/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a její návrh nelze pro jeho vady (byť by spočívaly v nepředložení příloh dle § 104 odst. 1 IZ) odmítnout.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení ve smyslu toho, co uvedeno shora, změnil s tím, že podkladem pro další řízení budou insolvenční návrhy navrhovatelů (dlužnice i PROTHEA Finance, a.s.), jimiž se dále bude insolvenční soud zabývat.

K tomu odvolací soud toliko doplňuje, že dlužnice spojila podání svého insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení. Protože její návrh na povolení oddlužení zřejmě nesplňuje náležitosti dle § 392 IZ, bude na soudu I. stupně, aby ji k odstranění vad tohoto návrhu na povolení oddlužení vyzval dle § 393 odst. 1 IZ a současně ji poučil o následcích nesplnění této výzvy dle § 393 odst. 3 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. září 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová