1 VSPH 1264/2012-A-15
KSUL 79 INS 15692/2012 1 VSPH 1264/2012-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníků-manželů: a) Heleny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem W. A. Mozarta 2413/23, 434 01 Most a b) Jana anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem W. A. Mozarta 2413/23, 434 01 Most, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 15692/2012-A-10, ze dne 7. srpna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 15692/2012-A-10, ze dne 7. srpna 2012 se m ě n í jen tak, že se dlužníkům ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč společně a nerozdílně ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením uložil manželům-dlužníkům Heleně a Janu anonymizovano (dále jen dlužníci) povinnost uhradit zálohu ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 2.8.2012 byla insolvenční řízení obou dlužníků spojena ke společnému projednání. Dále uvedl, že v řízení je dle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) třeba zajistit prostředky k průběhu insolvenčního řízení a že smyslem zálohy je materiální zajištění výkonu funkce insolvenčního správce v době do právní moci rozhodnutí soudu o schválení splátkového kalendáře. S ohledem na očekávaný způsob řešení úpadku dlužníků oddlužením považoval za odpovídající částku způsobilou pokrýt počáteční výdaje insolvenčního správce 3.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že na zaplacení uložené zálohy nemá v současné době prostředky, neboť její manžel je nyní nečekaně hospitalizován. Vzhledem ke způsobu řešení úpadku oddlužením a s ohledem na špatnou finanční situaci dlužnice navrhovala, aby odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně a zálohu dlužníkům neukládal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle něhož insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu insolvenčního návrhu a jeho příloh se podává, že dlužníci nemají již žádnou vyživovací povinnost, jsou manželé, společné závazky vůči nezajištěným věřitelům činí přibližně 746.000,-Kč a jejich měsíční příjem by měl činit celkem 14.600,-Kč.

Odvolací soud je toho názoru, že se zřetelem k celkové výši závazků a výši měsíčního příjmu dlužníků lze přijmout závěr soudu I. stupně o tom, že zákonné podmínky pro povolení oddlužení budou dlužníci splňovat. Lze rovněž souhlasit s tím, že pro prvotní fázi insolvenčního řízení pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku postačí záloha ve výši 3.000,-Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny v případě povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře v rámci měsíčních splátek.

Vzhledem k tomu, že v řízení jsou zatím evidovány jen společné závazky dlužníků a řízení bylo spojeno ke společnému projednání, jeví se odvolacímu soudu správné uložit povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení oběma dlužníkům společně a nerozdílně a současně zohlednit tvrzení dlužnice o tom, že její manžel byl nečekaně hospitalizován a ocitla se bez příjmů. Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, jak je ve výroku uvedeno, a současně prodloužil lhůtu k uhrazení zálohy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. září 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva