1 VSPH 1262/2015-A-141
KSLB 76 INS 24005/2011 1 VSPH 1262/2015-A-141

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: HOTEL BORNÝ-F, s.r.o., IČO 63992361, sídlem Staré Splavy 0249, zast. opatrovníkem JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem se sídlem v Liberci, U Soudu 363/10, zahájeném k návrhu dlužníka a věřitele Česká Konkursní, spol. s r.o., IČO 62738879, sídlem Děčín, Masarykovo nám. 3/3, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, o odvolání, jež podal jednatel dlužníka Jan Houžvička, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 24005/2011-A-120 ze dne 22. května 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing. Aleše Kaludyho (bod III. výroku), konstatoval účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), vyzval věřitele k přihlašování pohledávek, ke sdělením práv váznoucích na majetku dlužníka a dlužníky dlužníka k plněním k rukám správce (body V. až VII. výroku), vyzval věřitele, aby v případě popěrných úkonů pohledávky jiného věřiteli využili formuláře dostupného na www.justice.cz , nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 21.8.2015 (body IX. a XI. výroku), k přezkumnému jednání předvolal dlužníka a insolvenčního správce (bod X. výroku), dlužníku uložil do 15 dnů předložit seznamy majetku a závazků (bod XII. výroku) a insolvenčnímu správci uložil předložit zpracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod XIII. výroku).

Proti tomuto usnesení podal jménem dlužníka odvolání Jan Houžvička, jenž se označil za jednatele a obchodního ředitele.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda jsou dány podmínky pro projednání odvolání, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 15.10.2014 (A-76) byl dlužníku podle § 29 odst. 2 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o.s.ř.) ustanoven opatrovník JUDr. Alexandr Šoljak, když soud I. stupně měl za sporné, kdo je oprávněn za dlužníka jednat s ohledem na protichůdné úkony obou jednatelů dlužníka-Jana Houžvičky a Jiřího Vindušky. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12.12.2014 (A-86).

Za popsaného procesního stavu věci bylo odvolání podáno osobou, která ani jako statutární orgán dlužníka (jednatel), ani jako jeho zaměstnanec (obchodní ředitel) není (co důsledek usnesení o ustanovení opatrovníka) oprávněna za dlužníka jednat, neboť k tomu je zmocněn JUDr. Alexandr Šoljak, jenž však odvolání nepodal. Odvolací soud proto za přiměřeného užití občanského soudního řádu (§ 211, § 104 odst. 2 o.s.ř., § 7 insolvenčního zákona) odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná