1 VSPH 1262/2013-A-14
KSCB 25 INS 12826/2013 1 VSPH 1262/2013-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenní vČci dlužníka: Vladimír Hrách, r.. 620530/1322, IýO 49006118, Zdíkov 246, 38472 Zdíkov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích ze dne 24. kvČtna 2013, .j. KSCB 25 INS 12826/2013-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích ze dne 24. kvČtna 2013, .j. KSCB 25 INS 12826/2013-A-8, se v bodČ I. výroku m Č n í tak, že výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka Vladimíra Hrácha, r.. 620530/1322, IýO 49006118, Zdíkov 246, 384 72 Zdíkov, jakož i jiný majetek, který náleží do jeho majetkové podstaty, lze na ídit i provést s tím, že výtČžek zpenČžení nelze vydat oprávnČným osobám do právní moci rozhodnutí o insolvenním návrhu v ízení vedeném u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích pod sp.zn. KSCB 25 INS 12826/2013.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v ýeských BudČjovicích vydal p edbČžné opat ení, jímž omezil úinky zahájení insolvenního ízení spoívající v nemožnosti provedení výkonu rozhodnutí i exekuce postihující majetek dlužníka ve vztahu k probíhajícímu insolvennímu ízení vedenému u tohoto soudu pod sp.zn. KSCB 25 INS 12826/2013 (bod I. výroku), a navrhovateli p edbČžného opat ení uložil poplatkovou povinnost (bod II. výroku).

V od vodnČní usnesení soud uvedl, že ve vČci KSCB 25 INS 12826/2013 probíhá insolvenní ízení dlužníka Vladimíra Hrácha zahájené na základČ jeho návrhu na zjištČní úpadku a jeho ešení konkurzem. Rodinné vina ství Košut, s.r.o., jako vČ itel dlužníka, podal návrh na vydání p edbČžného opat ení spoívající v omezení úink spojených se zahájením insolvenního ízení, konkrétnČ omezením úinku nemožnosti provedení výkonu rozhodnutí i exekuce týkající se majetku dlužníka nebo jiného majetku, který náleží do majetkové podstaty v tomto insolvenním ízení, nebo dlužník podal insolvenní návrh opakovanČ, všechna tato insolvenní ízení však byla ukonena pro nedoplnČní vadného návrhu dlužníkem nebo nezaplacení uložené zálohy. Protože dlužník tímto postupem udržuje permanentní stav, kdy není možné provést exekuci na jeho majetek, a kdy vČ itelé nemohou být uspokojeni ani v rámci insolvenního ízení, které je vždy odmítnuto z d vodu p etrvávajících procesních nedostatk , zneužívá tím úinky zahájení insolvenního ízení. Soud I. stupnČ dospČl k závČru, že dlužník zneužívá § 109 odst. 1 písm.c) IZ , nebo opakovaným zahajováním insolvenního ízení znemož uje, aby se kterýkoliv z jeho vČ itel uspokojil z jeho majetku za situace, kdy dlužník své závazky neplní. Soud uzav el, že dlužník nemá skutený zájem, aby dle jeho návrhu probČhlo insolvenní ízení, nebo podává opakovanČ vadné insolvenní návrhy nebo nehradí zálohu na náklady insolvenní ízení, a byl pouen o procesních následcích takového jednání. Proto v procesním poínání dlužníka shledal d vod zvláštního z etele hodný pro omezení ve výroku uvedeného d vodu úinku spojeného se zahájením insolvenního ízení a vydal toto p edbČžné opat ení, aby zabránil dalšímu zneužívání tohoto ustanovení a vČ itel m umožnil, aby se svých práv v i dlužníku mČli možnost domoci. Rozhodnutí bylo op eno o ust. § 82 odst. 2 písm. b) a § 109 odst. 1 písm. c) insolvenního zákona (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení se v rozsahu bodu I. výroku dlužník vas odvolal. Namítal, že opakované podávání insolvenního návrhu z jeho strany nebylo vedeno úmyslem poškodit vČ itele, ale bylo zap íinČno opoždČným navrácením p íloh p vodnČ podaného insolvenního návrhu dlužníka insolvenním soudem a mylnou informací dlužníka o tom, kdy nabyla právní moci rozhodnutí o jeho povinnosti složit zálohu na náklady insolvenního ízení. Ve svém odvolání dlužník p islíbil vasnou úhradu v budoucnu uložené zálohy a upozor oval, že další provádČní exekucí povede jen k navyšování celkových náklad na vymáhání pohledávek vČ itel .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 82 IZ p edbČžné opat ení v insolvenním ízení m že insolvenní soud na ídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak (1). P edbČžným opat ením m že insolvenní soud v dobČ do rozhodnutí o insolvenním návrhu také: b) omezit z d vod hodných zvláštního z etele zp sobem stanoveným v p edbČžném opat ení nČkterý z úink spojených se zahájením insolvenního ízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to spolenému zájmu vČ itel (2).

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ jsou se zahájením insolvenního ízení spojeny takové úinky, že výkon rozhodnutí i exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze na ídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkon m a rozhodnutím, které tomu odporují, se nep ihlíží.

Z obsahu spisu plyne, že insolvenní ízení bylo zahájeno na návrh dlužníka spojený s návrhem na prohlášení konkursu dne 7.5.2013. Dne 9.5.2013 byl dlužník vyzván k odstranČní vad podaného insolvenního návrhu, na které dlužník reagoval podáním došlým soudu dne 20.5.2013. Z návrhu podaného dlužníkem a p íloh tohoto návrhu vyplývá, že dlužník má více vČ itel s pohledávkami po splatnosti delší 3 mČsíc , pohledávky vČ itel jsou konkrétnČ oznaeny, a lze proto oekávat vyhovČní insolvennímu návrhu dlužníka. Ze seznamu závazk dlužníka i z návrhu na vydání p edbČžného opat ení podaného jedním z vČ itel dlužníka, Rodinné vina ství Košut, s.r.o. Dále odvolací soud zjistil, že v i dlužníku byly na ízeny exekuce, v p ípadČ oprávnČného Rodinné vina ství Košut, s.r.o., byl vydán pod .j. 057 EX 3173/2011 dne 5.3.2012 i exekuní p íkaz prodejem movitých vČcí dlužníka a jeho movité vČci byly zahrnuty do soupisu provedeného soudním exekutorem v Olomouci Mgr. Ing. Radimem Opletalem. Z insolvenního rejst íku odvolací soud dále zjistil, že insolvenní ízení bylo zahájeno již v šesti p edcházejících ízeních, a to vždy na návrh dlužníka. V ízení vedených u Krajského soudu v ýeských BudČjovicích bylo takto na návrh dlužníka zahájeno insolvenní ízení dne 23.3.2012 (sp.zn. 27 INS 7111/2012), dne 1.6.2012 (27 INS 13328/2012), dne 5.9.2012 (28 INS 21723/2012), dne 6.12.2012 (28 INS 30757/2012), dne 10.4.2013 (26 INS 9936/2013 a dne 15.4.2013 (26 INS 10379/2013). Ve dvou p ípadech bylo ízení skoneno pro neodstranČní vad podaného insolvenního návrhu dlužníkem (27 INS 7111/2012 a 26 INS 9936/2013), ve t ech p ípadech z d vodu neuhrazení uložené zálohy dlužníkem (27 INS 13328/2012, 28 INS 21723/2012 a 28 INS 30757/2012) a ízení vedené pod sp.zn. 26 INS 10379/2013 bylo zastaveno pro p ekážku ízení již zahájeného.

Úelem insolvenního ízení je ešení úpadku dlužníka (§ 3 IZ) nČkterým ze zp sob stanovených insolvenním zákonem (§ 4 IZ) a podle zásad insolvenního zákona (§ 5 IZ). S ohledem na zvláštní charakter insolvenního ízení, jímž jsou zpravidla dotena nejen práva a právní zájmy dlužníka a vČ itel jako úastník ízení, ale též dalších osob, vyvolává zahájení insolvenního ízení zvláštní úinky (§109 IZ), mezi nČž pat í i nemožnost provést na ízený výkon rozhodnutí i exekuci na majetek dlužníka, nebo insolvenní zákon upravuje postup p i uspokojení všech p ihlášených pohledávek dlužníkových vČ itel , a zachování individuální možnosti vymáhání práv jednotlivých vČ itel by kolidovalo s úelem insolvenního ízení.

Ze shora uvedených zjištČní však vyplývá, že v projednávané vČci dlužník opakovaným zahajováním insolvenního ízení (a jejich opakovaným ukonováním v d sledku vlastního procesního zavinČní) za situace, kdy již probíhají ízení o na ízených exekucích na jeho majetek, zneužívá zmínČného úinku zahájení insolvenního ízení, zatímco v insolvenním ízení nelze pro jeho obstrukní chování pokraovat.

Soud I. stupnČ proto dle názoru odvolacího soudu správnČ aplikoval § 82 odst. 2 písm. b) IZ, nebo toto ustanovení dopadá nejen na situaci vyvolanou šikanózními návrhy podanými vČ iteli v i dlužníku, ale též na p ípady, kdy obstrukní jednání dlužníka znemož uje jak ádný postup v insolvenním ízení, tak i individuální výkon práva jednotlivými vČ iteli (srov. d vodová zpráva k zák. . 334/2012, kterým byl novelizován insolvenní zákon). D vody zvláštního z etele hodné pro vydání p edbČžného opat ení proto i dle názoru odvolacího soudu lze spat ovat v jednání dlužníka, který opakovaným podáváním insolvenních návrh , jejichž ádnému projednání následnČ svým procesním jednáním brání, zneužívá úink zahájení insolvenního ízení znemož ujících pokraování v zahájených exekuních ízeních.

Odvolací soud proto považuje rozhodnutí soudu I. stupnČ v zásadČ za správné a odvolání dlužníka nevyhovČl. SouasnČ však vzal v úvahu spolený zájem vČ itel v zahájeném insolvenním ízení (§ 82 odst. 2 písm. b) IZ) a rozsah vydaného p edbČžného opat ení vymezil tak, aby prost edky získané v probíhajících exekuních ízeních nebyly soudními exekutory p edány oprávnČným v exekuních ízeních, ale deponovány do doby právní moci rozhodnutí o insolvenním návrhu dlužníka, aby mohly být v p ípadČ zjištČní úpadku dlužníka (§ 136 IZ) p edány insolvennímu správci a využity pro uspokojení vČ itel dlužníka dle zp sobu ešení jeho úpadku (zásadnČ p itom platí, že i v p ípadČ oddlužení by mČly být takto získané prost edky použity ve prospČch insolvenních vČ itel -srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.11.2012 sp.zn. KSPH 39 INS 14325/2011, 3 VSPH 450/2012-B-24), pop . oprávnČným vydány, pokud by insolvenní ízení bylo skoneno jinak (§ 142 IZ).

Usnesení soudu I. stupnČ proto podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s. . ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . v napadeném bodČ výroku zmČnil.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že navrhovatel p edbČžného opat ení není dosud úastníkem insolvenního ízení, nebo nebyla soudu doruena jeho p ihláška. P edbČžné opat ení dle § 82 odst. 2 IZ však m že insolvenní soud vydat i bez návrhu, proto vydání p edbČžného opat ení není stiženo procesní vadou, která by mohla mít za následek vydání nesprávného rozhodnutí.

Na místČ je též p ipomenout, že v projednávaném p ípadČ m že insolvenní soud insolvenní návrh dlužníka projednat i v p ípadČ, že by dlužník zálohu na náklady insolvenního návrhu nezaplatil, nebo dlužník má dle soupisu movitých vČcí po ízeného v exekuním ízení vedeném soudním exekutorem Mgr. Ing. Radimem Opletalem pod sp.zn. 057 EX 3173/2011 movitý majetek a záloha na náklady insolvenního ízení bude moci být soudem vymáhána (§108 odst. 3 IZ).

Pouení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné (§ 238 odst. 1 písm. g/ o.s. .).

V Praze dne 19. srpna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva