1 VSPH 1261/2015-A-138
KSLB 76 INS 24005/2011 1 VSPH 1261/2015-A-138

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: HOTEL BORNÝ-F, s.r.o., IČO 63992361, sídlem Staré Plavy 0249, zast. soudem ustanoveným opatrovníkem JUDr. Alexandrem Šoljakem, sídlem Liberec II-Nové Město, U Soudu 363/10, zahájeném k návrhu věřitele Česká Konkursní, spol. s r.o., IČO 62738879, sídlem Děčín I, Masarykovo nám. 3/3, o odvolání, jež podal jednatel dlužníka Jan Houžvička, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 24005/2011-A-95 ze dne 23. března 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením nařídil jednání k projednání insolvenčních návrhů na 22.5.2015 od 8:30 hod.

Proti tomuto usnesení se odvolal dlužník prostřednictvím jednatele Jana Houžvičky.

Odvolání směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a/ občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.-dále též o.s.ř.), o čemž soud I. stupně účastníky řízení ostatně i v napadeném usnesení poučil.

Proto odvolací soud odvolání podle § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná