1 VSPH 1259/2014-B-20
KSUL 46 INS 30243/2013 1 VSPH 1259/2014-B-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Marko Porisch, bytem Javory 46, Malšovice, o odvolání Institutu pro řešení úpadku, v.o.s., IČO: 01781448, sídlem Na Spravedlnosti 121, Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 30243/2013-B-5 ze dne 28.května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 46 INS 30243/2013-B-5 ze dne 28.května 2014 se mění v bodě I. výroku tak, že se insolvenční správce Institut pro řešení úpadku, v.o.s. z funkce insolvenčního správce neodvolává, a v bodě II. výroku tak, že se JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D. insolvenčním správcem neustanovuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v bodě I. výroku odvolal z funkce insolvenčního správce Institut pro řešení úpadku, v.o.s., ustanovil novým správcem JUDr. Martina Litvana, LL.M., Ph.D. (bod II. výroku), odvolanému insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal zprávu o své činnosti, aby informoval nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předal mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce (body III. a IV. výroku), rozhodl, že první přezkumné jednání a na něj navazující první schůze věřitelů nařízené na den 3.6.2014 se odročuje na den 22.7.2014 (bod V. výroku), nově ustanovenému insolvenčnímu správci uložil, aby do 27.6.2014 předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka a zpracovaný seznam přihlášených pohledávek.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že usnesením č.j. KSUL 46 INS 30243/2013-A-18 ze dne 3.3.2014 soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil Institut pro řešení úpadku, v.o.s. (dále odvolatel).

Odvolatel podáním ze dne 19.5.2014 požádal soud o ustanovení odděleného správce pro přezkum přihlášené pohledávky věřitele č. 6 Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., protože jeho společník jako advokát zastupuje tohoto věřitele, a dne 21.3.2014 podal za tohoto věřitele přihlášku do insolvenčního řízení. Dále doplnil,

že tento vztah žádným způsobem neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, neboť předmětná pohledávka není majoritní, ani věřitel není koncernově propojen s jinými věřiteli.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že účast společníka insolvenčního správce v insolvenčním řízení dlužníka, kdy zastupuje jednoho z věřitelů, není důvodem podjatosti pouze ve vztahu k samotnému přezkumu této pohledávky, ale poměr insolvenčního správce, a současně věřitele k věci může řízení zatěžovat po celé období jeho trvání, když věřitel může např. hlasovat na schůzi věřitelů (příp. se pokusit stát členem věřitelského orgánu), a celkově výkon funkce správce může negativně ovlivnit z pohledu ostatních účastníků řízení, byť by fakticky k žádnému ovlivnění nedošlo. Soud má za to, že z těchto důvodů není vhodné sledovat řízení po celou dobu jeho trvání a ad hoc vyhodnocovat příp. míru podjatosti insolvenčního správce. Správce se sice nedopustil porušení žádné povinnosti (naopak řádně sdělil možnou podjatost při výkonu funkce, byť až z odstupem dvou měsíců od podání přihlášky společníkem správce, tedy s odstupem více než dvou měsíců od okamžiku, kdy se o důvodech podjatosti musel dozvědět), ovšem považoval tuto skutečnost za důležitý důvod pro jeho odvolání z funkce.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se z funkce neodvolává a JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D. se insolvenčním správcem neustanovuje. Argumentoval zejména tím, že požadoval ustanovení odděleného insolvenčního správce ve vztahu k věřiteli č. 6-Stavební spořitelně České spořitelny, a.s., jehož pohledávka činí pouze 13,97 % z celkového objemu přihlášených pohledávek, protože jeden z jeho společníků JUDr. Pavel Hrášek současně zastupuje tohoto věřitele i v tomto insolvenčním řízení. JUDr. Pavel Hrášek není v žádném vztahu vůči dalším věřitelům, a to zvláště vůči České spořitelně, a.s., která je v koncernovém vztahu vůči věřiteli č. 6 (rovněž přihlásila svoji pohledávku do insolvenčního řízení). Navíc uvedený společník není zapsán v seznamu insolvenčních správců a funkci insolvenčního správce nevykonává a nemůže výkon správce nijak ovlivňovat. Za správce tak tuto funkci vykonává výlučně ohlášený společník Mgr. Ing. Jakub Mašek. Nikdo z věřitelů žádné námitky proti správci nevznesl. Návrh správce je v souladu s ust. § 34 insolvenčního zákona, který právě poskytuje řešení pro případ vyloučení správce ve vztahu pouze k některému z věřitelů.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 24 odst. 1 insolvenčního zákona je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 34 insolvenčního zákona je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce (odst. 1). Je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů proto, že mohou odporovat společnému zájmu věřitelů v insolvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, ustanoví insolvenční soud pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce vždy (odst. 2).

Odvolací soud vyšel ze zjištění učiněných soudem prvního stupně, z nichž vyplývá, že Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (dále též věřitel č. 6), kterou v insolvenčním řízení zastupuje JUDr. Pavel Hrášek, přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku. Ta svým rozsahem představuje pouze 13,97 % z celkového objemu přihlášených pohledávek. JUDr. Pavel Hrášek je zároveň podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. A 17765 společníkem odvolatele. Jediným ohlášeným společníkem odvolatele je Mgr. Ing. Jakub Mašek. Do insolvenčního řízení rovněž přihlásila pohledávku Česká spořitelna, a.s., která je v koncernovém vztahu s věřitelem č. 6. Pohledávka věřitele č. 6 a společně s pohledávkou České spořitelny, a.s. představuje 34,14 % všech přihlášených pohledávek.

Odvolací soud při posouzení odvolání vyšel z usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 NSČR 107/2013-B-77 ze dne 30.6.2014, kde dovolací soud dospěl k závěru, že mezi skutečnosti, které se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah (ne)ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního správce), typově patří skutečnost, že pohledávka je takového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, jakož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční spor (např. o spor na základě vylučovací žaloby), o spor o pohledávku za majetkovou podstatou nebo o pohledávku postavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že společník správce zastupuje věřitele, jehož pohledávka činí pouze 13,97 % všech přihlášených pohledávek, a z tohoto důvodu proto nemůže tento věřitel ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, a to ani ve spojení s věřitelem Česká spořitelna, a.s., s nímž je v koncernovém propojení, kdy jejich pohledávky představují celkem 34,14 % všech přihlášených pohledávek. Dále tento společník není ohlášeným společníkem, a proto v insolvenčním řízení nemůže za správce vykonávat žádné úkony. Z uvedeného je zřejmé, že pohledávka věřitele č. 6 je v daném insolvenčním řízení celkem marginální, co do své výše i co do své (nepřednostní) povahy, a tedy se jedná o běžného nezajištěného věřitele, jenž není členem ani náhradníkem věřitelského výboru a svými úkony nijak neovlivňuje jeho průběh.

Odvolací soud tak uzavírá, že s přihlédnutím k charakteru pohledávky věřitele č. 6, k jeho postavení v insolvenčním řízení, je správce vyloučen jen z některých úkonů vůči tomuto věřiteli a jeho zástupci, a nikoliv z celého insolvenčního řízení, neboť vztah mezi správcem a věřitelem č. 6 nebo jeho zástupcem není s to ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v bodě I. výroku změnil tak, že se správce z funkce neodvolává, a v bodě II. výroku, že se JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D. insolvenčním správcem neustanovuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16.září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová