1 VSPH 1258/2014-A-31
MSPH 76 INS 10206/2014 1 VSPH 1258/2014-A-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka JANOZA CZ, s.r.o., IČO 27867013, sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, zahájené na návrh a) Milana Zápalky, IČO 87409143, sídlem Šimonova 1102/8, Praha 6, zast. JUDr. Hanou Zápalkovou, sídlem Statenická 229/9, Praha 6, b) Komerční banky, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, c) Trend Práce, s.r.o., IČO 26408511, sídlem Křižíkova 345/4, Praha 8, zast. advokátem Mgr. Radkem Chaloupkou, sídlem Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 10206/2014-A-18 ze dne 9.června 2014

t akt o:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 10206/2014-A-18 ze dne 9.června 2014 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 76 INS 10206/2014-A-18 ze dne 9.6.2014 zastavil řízení o návrhu na vydání předběžného opatření (bod I. výroku) a rozhodl, že se Komerční bance, a.s. (dále navrhovatel b) vrací jistota složená za účelem vydání předběžného opatření ve výši 50.000,-Kč po právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění soud uvedl, že insolvenční řízení vůči JANOZA CZ, s.r.o. (dále dlužník) bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu Milana Zápalky (dále navrhovatel a), který byl usnesením č.j. MSPH 76 INS 10206/2014-A-12 ze dne 28.5.2014 z důvodu jeho vad odmítnut. Insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně 5.6.2014 přistoupil do insolvenčního řízení navrhovatel b) a Trend Práce, s.r.o. (dále navrhovatel c). Podáním ze dne 6.6.2014 navrhovatel b) navrhl vydání předběžného opatření, jímž by soud v tomto insolvenčním řízení ustanovil dlužníkovi předběžného insolvenčního správce, uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníku, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníku, ale předběžnému insolvenčnímu správci, pověřil předběžného insolvenčního správce až do právní moci rozhodnutí o úpadku dlužníka veškerou správou majetkové podstaty a zakázal do ustanovení předběžného insolvenčního správce započtení veškerých vzájemných pohledávek dlužníka a věřitelů.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že insolvenční řízení vůči dlužníkovi bylo ukončeno usnesením č.j. MSPH 76 INS 10206/2014-A-12 ze dne 28.5.2014, kterým byl insolvenční návrh navrhovatele a) odmítnut. Vzhledem k tomu, že ust. § 113 odst. 5 písm. b) insolvenčního zákona váže účinnost předběžného opatření na probíhající insolvenční řízení, tj. na takové řízení, které dosud nebylo skončeno odmítnutím nebo zamítnutím insolvenčního návrhu či zastavením insolvenčního řízení, není tak splněna základní podmínka řízení o tomto návrhu, tj. probíhající insolvenční řízení. Proto soud prvního stupně postupoval podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. a řízení o předběžném opatření zastavil a zároveň rozhodl o vrácení složené jistiny.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal navrhovatel b) a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že postup soudu prvního stupně je přepjatě formalistický, když v tomto případě je předvídatelné, že v insolvenčním řízení vůči dlužníkovi, zahájeném na základě insolvenčního návrhu navrhovatele a), který byl odmítnut, se bude pokračovat, protože k tomuto insolvenčnímu řízení přistoupili insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně 5.6.2014 navrhovatelé b) a c). Navrhovatel b) proti usnesení č.j. MSPH 76 INS 10206/2014-A-12 ze dne 28.5.2014, kterým byl insolvenční návrh navrhovatele a) odmítnut, včas podal odvolání, není proto důvod, aby soud prvního stupně postupoval ohledně předmětného návrhu na vydání předběžného opatření podle ust. § 113 odst. 5 insolvenčního zákona.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Odvolací soud konstatuje, že soud prvního stupně na základě zjištění uvedených v napadeném usnesení si opatřil pro své rozhodnutí dostatek důkazů, na základě nichž řízení o nařízení předběžného opatření v souladu s ust. § 113 odst. 5 písm. a) správně zastavil. Pokud se týká námitky navrhovatele b), že v insolvenčním řízení bude pokračováno, protože k zahájenému insolvenčnímu řízení přistoupil svým insolvenčním návrhem, a proto nebyl důvod řízení o předběžném opatření zastavit, odkazuje odvolací soud na usnesení sen.zn. 1 VSPH 1257/2014 ze dne 26.8.2014, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně č.j. MSPH 76 INS

10206/2014-A-12 ze dne 28.5.2014, kterým byl insolvenční návrh navrhovatele a) odmítnut.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání navrhovatele b) důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl dle § 142 odst. 1 a § 221 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť procesně úspěšnému dlužníkovi a navrhovateli a) a c) žádné náklady řízení nevznikly.

P o u če n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 2.září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová