1 VSPH 1253/2013-A-11
MSPH 91 INS 18797/2013 1 VSPH 1253/2013-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla ve vČci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Písková 830/25, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 11. ervence 2013, .j. MSPH 91 INS 18797/2013-A-6,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 11. ervence 2013, .j. MSPH 91 INS 18797/2013-A-6, se m Č n í tak, že se insolvenní návrh dlužníka neodmítá.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze odmítl insolvenní návrh podaný dlužníkem Petrem Málkem (dále jen dlužník).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že insolvenní návrh dlužníka podaný s využitím formulá e (kolonky . 6) návrhu na povolení oddlužení byl nedostatený, nebo postrádal vylíení rozhodujících skuteností zp sobem, který by osvČdil jeho úpadek. Konstatoval, že v nČm dlužník sice uvedl údaje o potu svých závazk , jejich celkové výši, potu vČ itel , o svém souasném zamČstnání a o výši svého pr mČrného p íjmu, avšak chybí v nČm údaje o jednotlivých vČ itelích, o splatnosti závazk (tj. konkrétní datum, kdy se staly pop . stanou splatnými), jejich výši, d vodu jejich vzniku. Závazky dlužníka a dopl ující údaje byly sice specifikovány v p iloženém seznamu závazk , ovšem ani tam nebyla vyíslena celková výše každého jednotlivého závazku (byla uvedena jen výši jistiny bez vyíslení p íslušenství) a celková suma závazk je rozporná se skutenostmi uvádČnými v samotném návrhu . V oznaení nČkterých vČ itel absentovalo IýO u vČ itele . 1, vČ itel . 2 byl oznaen jako Petr Málek, akoliv IýO tam uvedené bylo p i azeno k vČ iteli . 9. Vzhledem k tomu, že dlužník neuvedl v insolvenním návrhu (ani v p iložených seznamech) všechny pot ebné konkrétní skutenosti ohlednČ jeho závazk , nelze posoudit, zda má více vČ itel , zda jsou penČžité závazky v i tČmto vČ itel m dlužníka splatné po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti, zda dlužník je i není schopen plnit své penČžité závazky a zda je v úpadku ve formČ platební neschopnosti. Proto soud I. stupnČ postupoval podle § 128 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a insolvenní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se dlužník vas odvolal a požadoval, aby v insolvenním ízení bylo pokraováno. Konstatoval, že již v návrhu popisoval, že se odstČhoval z místa svého bydlištČ a nebyl nČjakou dobu kontaktní, že jeho závazky nejsou žádné p jky nebo výp jky, ale pokuty, penále a pojištČní, o nichž nevČdČl a dozvČdČl se o nich až z doruených exekutorských výmČr , které všechny obdržel naráz, a proto je nebyl schopen uhradit. Jde o p ípady z roku 2008 a starší a chce se s nimi vypo ádat.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodnČ pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho vČ itelem tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit p edevším seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , jež musejí být opat eny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více vČ itel a b) penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K poslednČ uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo b) je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se z etelem ke všem okolnostem d vodnČ p edpokládat, že dlužník nebude schopen ádnČ a vas splnit podstatnou ást svých penČžitých závazk (§ 3 odst. 4 IZ). Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolvenní návrh vyvolat v pomČrech dlužníka nebo t etích osob-je nutno i v p ípadČ insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi nČž pat í mimo jiné i konkrétní údaje o vČ itelích, kte í mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splnČnou tím, že insolvenní navrhovatel ohlednČ tČchto skuteností odkáže na listinný d kaz, který p ipojí k insolvennímu návrhu jako p ílohu, ledaže jde o ádný seznam majetku a závazk p ipojený k insolvennímu návrhu dlužníka. Jinak eeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkovČ úpadku i hrozícím úpadku, jež jeho insolvenní návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako souást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o vČ itelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových pomČrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazk , které spolu s insolvenním návrhem (co jeho obligatorní p ílohu) p edložil. To však za p edpokladu, že tyto seznamy jsou ádné-tj. opat ené náležitostmi p edepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném smČru) p ihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 o.s. . (výzva k odstranČní vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na p edepsaném formulá i (A-1), v nČmž v kolonce . 6 vyznail, že se domáhá vydání rozhodnutí o svém úpadku, mj. uvedl, že má 11 nezajištČných závazk u 9 vČ itel v celkové výši 213.130,-K a že je v úpadku, nebo je ze svého mČsíního p íjmu ve výši 11.000,-K není schopen uhradit po dobu delší 3 mČsíc . V podrobnostech odkázal na p ílohy návrhu. Z kolonek . 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20 návrhu na povolení oddlužení ve shodČ s p ipojenými seznamy majetku a závazk (A-3) vyplývá, že dlužník má 11 nezajištČných závazk v i 9 vČ itel m, které dostateným zp sobem oznail jejich názvem, sídlem a IýO (s drobnými nejasnostmi zjištČnými soudem I. stupnČ, jež však nemají vliv posouzení vČci) a jimž dluží celkem 199.162,45 K s p íslušenstvím splatných dílem od r. 2011, jeho majetek tvo í zánovní televize, mobilní telefon, lednice, praka, pohovka, st l, sk ínČ, holicí strojek, žehlika, židle a radiop ijíma (vše v po izovací hodnotČ do 40 tisíc K), nemá žádné zamČstnance ani dlužníky a nemá vyživovací povinnost ani manželku. Pr mČrný mČsíní p íjem dlužníka iní 11.000,-K (mzda). Seznamy opat il dlužník prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Z uvedeného je z ejmé, že dlužník ve svém návrhu, jímž zahájil insolvenní ízení, a v jeho povinných p ílohách uvedl dostatenČ konkrétní skutenosti o svých celkových majetkových pomČrech (o svém majetku), o splatnosti svých dluh a oznail dostatenČ a nepochybnČ i své vČ itele. Dlužník tak v insolvenním návrhu a k nČmu p ipojených seznamech majetku a závazk dostatenČ vylíil skutenosti, jež by jeho tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvČdovaly. Okolnost, že veškeré tyto údaje nebyly uvedeny v kolonce . 6 urené pro podání insolvenního návrhu, nezp sobuje dle názoru odvolacího soudu neprojednatelnost (projevující se absencí rozhodných skuteností osvČdujících úpadek dlužníka) jeho insolvenního návrhu. Pokud jde o soudem zjištČné nČkteré marginální nesrovnalosti návrhu a jeho p íloh, nebrání dle názoru odvolacího soudu zjištČní úpadku dlužníka.

Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 20. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva