1 VSPH 1252/2013-P26-7
MSPH 98 INS 26991/2012 1 VSPH 1252/2013-P26-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka PROFILPLAST PRAHA, s.r.o., sídlem Praha 6-Dejvice, Eliášova 15, IČO 18627871, o odvolání věřitele Družstvo Eliášova 15, družstvo, sídlem Praha 6, Eliášova 15, IČO 62409701, zast. Mgr. Martinem Žákem, advokátem, sídlem Praha 6, Heleny Malířové 281/13, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. července 2013, č.j. MSPH 98 INS 26991/2012-P26-2

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. července 2013, č.j.

MSPH 98 INS 26991/2012-P26-2, se m ě n í tak, že se přihláška věřitele Družstvo

Eliášova 15, družstvo, neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenčním řízení týkajícím se dlužníka PROFILPLAST PRAHA, s.r.o. (dále též dlužník; soud I. stupně dlužníka nesprávně označil jako Profiplast Praha, s.r.o.) rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky č. 9 věřitele (správně mělo být uvedeno: přihláška pohledávky věřitele č. 26) Družstvo Eliášova 15, družstvo (dále jen odvolatel) odmítá a že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že k návrhu věřitele bylo vyhláškou ze dne 31.10.2012 (A-2) zahájeno insolvenční řízení a že v citované vyhlášce byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby podali u zdejšího soudu přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku . Konstatoval, že účinky spojené s podáním přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu, že odvolatel doručil svoji přihlášku soudu až dne 19.6.2013, když lhůta pro podání přihlášek uplynula již dne 17.6.2013. Proto s poukazem na § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), jež citoval, rozhodl o odmítnutí přihlášky odvolatele a o ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Především namítal, že z odůvodnění napadeného usnesení není patrné, který den považoval soud za rozhodný pro počátek běhu přihlašovací lhůty, a uvedl, že usnesení o úpadku dlužníka ze dne 17.5.2013 (A-33), v němž byla stanovena přihlašovací lhůta v délce 30 dnů, bylo publikováno v insolvenčním rejstříku až dne 21.5.2013. Proto nemohla být opožděná jeho přihláška došlá soudu dne 19.6.2013.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je podle § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. To předpokládá, že informace v insolvenčním rejstříku zveřejněné jsou perfektní, jinak tím insolvenční rejstřík ztrácí svoji informační schopnost, neboť účastníci a další osoby nemají o průběhu insolvenčního řízení přesné informace. Pokud insolvenční soud zveřejní usnesení o úpadku s chybným názvem dlužníka nebo s prodlením několika dnů od jeho vydání, nebylo uvedené usnesení zveřejněno zákonem předvídaným způsobem a nelze z toho pro účastníky a další osoby dovozovat nepříznivé následky. Zřejmá nesprávnost spočívající v označení dlužníka nebo v tom, že insolvenční soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku usnesení o úpadku až několikadenním prodlením, nemůže být věřitelům k tíži, avšak má pouze ten důsledek, že konec lhůty k podání přihlášek pohledávek určený v usnesení o úpadku lze odvinout až od okamžiku, kdy tato událost byla v insolvenčním rejstříku správně uvedena tak, aby mohla být věřiteli zjištěna. Jinými slovy řečeno, lhůta k podání přihlášky pohledávky počne věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi a o přihlašovací lhůtě byla v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněna.

V daném případě odvolací soud z insolvenčního spisu zjistil, že usnesením ze dne 17.5.2013 (A-33) zveřejněným v insolvenčním rejstříku až dne 21.5.2013 v 15:41 hod. byl zjištěn úpadek dlužníka nesprávně označeného jako Profiplast Praha, s.r.o. (toto pochybení bylo napraveno až opravným usnesením ze dne 19.6.2013 (A-35), kde již byl dlužník správně uveden jako PROFILPLAST PRAHA, s.r.o.) a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku a byli poučeni o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Odvolací soud dále zjistil, že odvolatel podal do insolvenčního řízení přihlášku svých pohledávek v celkové výši 201.431,-Kč ze dne 11.6.2013 elektronickým podáním doručeným do datové schránky soudu dne 19.6.2013 ve 23:29:02 hodin.

I kdyby usnesení o zjištění úpadku ze dne 17.5.2013 (A-33) obsahovalo správný název dlužníka, připadl by poslední den lhůty, kdy přihláška mohla být včas uplatněna (resp. podána u pošty k přepravě), na čtvrtek 20.6.2013, neboť počátek běhu přihlašovací lhůty stanovené v citovaném usnesení je třeba odvinout ode dne jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku-kdy se s ním mohli věřitelé seznámit (a podle něho zařídit)-a nikoliv již ode dne jeho vydání. Opačný názor, jež soud I. stupně zastává, věřitelům fakticky krátí zákonnou přihlašovací lhůtu, jež ovšem nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ).

S ohledem na to, že správný název dlužníka PROFILPLAST PRAHA, s.r.o., ohledně něhož mohli věřitelé přihlašovat své pohledávky, byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn až opravným usnesením ze dne 19.6.2013 (A-35), je třeba zákonnou 30 denní přihlašovací lhůtu odvinout až uvedeného dne, což ve svém důsledku znamená, že přihlašovací lhůta skončila až v pátek 19.7.2013.

Protože odvolatel nemá v dané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak ovšem platí, že mu lhůta k podání přihlášky pohledávky skončí jedině za předpokladu, že by informace o zveřejnění usnesení o úpadku dlužníka spojené s výzvou k přihlášení pohledávek byla v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím zveřejněných událostí. To se ovšem nestalo a lhůta stanovená k přihlašování pohledávek v rozhodnutí o úpadku v důsledku tohoto pochybení insolvenčního soudu neskončila dne 17.6.2013, ale až dne 19.7.2013.

Ze shora učiněných zjištění odvolacího soudu vyplývá, že odvolatel podal do insolvenčního řízení přihlášku včas dne 19.6.2013, tedy ještě před uplynutím přihlašovací lhůty (19.7.2013).

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. srpna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová