1 VSPH 1247/2017-B-26
KSCB 27 INS 35939/2013 &. j. 1 VSPH 1247/2017-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy ]UDL Ladislava Derky a soudců ]UDr. lvy Novotné a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Renáta anonymizovano , anonymizovano , bytem K. Čapka 808, 599 01 Milevsko, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 27 INS 3598972013343 ze dne 8. června 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 27 INS 35989/2013-3-13 ze dne 8. června 2017 se v bodech I. až IV. výroku m ě n i tak, že se schválené oddlužení dlužnice nezrušuje a na její majetek se neprohlašuje konkurs.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 8. 6. 2017 v bodu 1. vyroku zrušil schválené oddlužení dlužnice Renáty Šmonové. V bodu ll. vyroku prohlásil konkurs na majetek dlužnice. V bodu Ill. výroku soud vyslovil, že účinky usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. V bodu IV. vyroku soud rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný. V bodu V. vyroku uložil insolvenčnímu správci Penz a Hadraba, v. o. s. předložit do 7 dnů od doručení usnesení zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením na č. d. iii-7 ze dne 25. 2. 2014 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Přihlášené pohledávky věřitelů byly zjištěny ve výši 436.296,43 Kč. Usnesením na č.d. B 5 ze dne 22. 4. 2014 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, přičemž vycházel z příjmu dlužnice, jímž byly finanční prostředky deponované na účtu bývalého zaměstnavatele Tesco Stores ČR, a. s. a z finančního daru 1.250 Kč, ktery měl být dlužníci poskytován p. Jaroslavem Buriánkem. Dne 29. 4. 2017 sdělil insolvenční správce soudu, že splátkový kalendář je ke dni 29. 4_ 2017 plněn pouze na 16,36 %, neboť dlužnici skončil pracovní poměr dne 51. 12. 2015. Smluvní dar je řádně plněn, ale jeho výše nepostačuje k plnění věřitelům.

Soud dále uvedl, že jednání dne 2, 6. 2017 se dlužnice nezúčastnila. Insolvenční správce doplnil, že podle vlastního sdělení dlužnice není schopná ze zdravotních důvodů pracovat a nemá možnost navýšit dar. K doplacení dluhu na splátkový kalendář je nutné uhradit částku

pokracovani :. nohu .c; 1113 Jovov; LULJ

1 VSPI I 1247 / 2017 ve vyšší 37.760 Kč a dále měsíčně platit alespoň 3.500 Kč, čehož však dlužnice dle svých možností není schopna.

Soud odkázal na Š418 a Š398 odst. 3 insolvenčního zákona s tím, že dlužnice neplní podmínky schváleného oddlužení. Na účet majetkové podstaty zasílá jen dar 1.250 Kč měsíčně, což je naprosto nedostatečná vyše. Podle vlastního vyjádření nemá dlužnice možnost zvýšit své příjmy. Lze očekávat, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Soud proto zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. S odkazem na Š 314 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona konkurs bude projednáván jako nepatrný konkurs, nebot? dlužnice není podnikatelem.

Dlužnice napadla usnesení včas podanyrn odvoláním, ve kterém navrhla usnesení zrušit a dále pokračovat v oddlužení. Odvolání od'ůvodnila tím, že jí s placením splátek vypomůže její otec Jaroslav Buriánek. Daruje jí částku 37.760 Kč k úhradě dlužných splátek a dále jí bude hradit 3.500 Kč měsíčně. Dlužnice je vkontaktu s insolvenčním správcem, ktery je vtomto směru informován.

Insolvenční správce (podání na č. d. 13 21) omluvil svou neúčast na jednání a uvedl, že dlužnice je nezaměstnaná od 1. 1. 2016, dar 1.500 Kč měsíčně přestal byt splácen po vydání napadeného usnesení v červnu 2017. Aby bylo možné pokračovat v oddlužení a dosáhnout zákonné podmínky, rnuseía by dlužnice ve zbyvajících 19 splátkách zaplatit nejméně 112.400 Kč, tj. platit měsíčně 5.920 Kč nebo jednorázově uhradit dosud dlužné splátky ve výši 53.000 Kč a v 18 splátkách hradit měsíčně částku 3.300 Kč.

Při odvolacím jednání dne 12. 10. 2017, které se v souladu s Š 101 odst. 3 o. s. ř. konalo v nepřítomnosti insolvenčního správce, dlužnice uvedla, že je schopna díky daru svého otce splatit jednorázově částku 53.000 Kč a v dalších 18 zbyvajících měsíčních splátkách splácet po 3.300 Kč.

Odvolací soud postupoval v odvolacím řízení v souladu s Čl. ll Přechodná ustanovení bodu 1. věty za středníkem zákona č_ 64/2017 Sb. podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění účinném do 30. 6. 2017. Napadené usnesení o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu bylo vydáno dne 8. 12. 2016, odvolací soud je proto přezkoumal podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen insolvenčního zákona); opačný přístup, dle něhož by je přezkoumal již podle ustanovení insolvenčního zákona účinnych od 1. 7. 2017 by byl v rozporu s požadavkem legitimního očekávání a právní jistoty (šlo by o nepřípustnou pravou retroaktivitu).

Odvolací soud odročil jednání na neurčito, aby dlužníci umožnil prokázat, že je podle svého tvrzení schopna splácet měsíčně splátky vc vyší, jež by postačovala ke splnění podmínek oddlužení stanovenych v Š 395 insolvenčního zákona.

Insolvenční správce ve vyjádření ze dne 11. 12. 2017 uvedl, že dlužnice své tvrzení splnilai Otec dlužnice zaplatil v říjnu až prosinci 2017 na účet majetkové podstaty celkem 59.600 Kč (v říjnu 53.000 Kč, v listopadu a v prosinci po 3.300 Kč). Kromě toho byla z pracovního poměru dlužnice přijata zabavitelná částka 5.067 Kč, tudů celkovy příjem na účet majetkové podstaty po jednání dne 12.10.2017 činil 64.667 Kč. Z této částky byly uhrazeny odměna a vydaje insolvenčního správce (6.534 Kč za 6 měsíců) a částka 58.133 Kč byla rozdělena věřitelům dle splátkového kalendáře. V případě pokračujícího plnění budou splněny pohledávky nezajištěnych věřitelů v rozsahu 31,78 %.

1. vor 11 u_i rijnu

Odvolací soud podle Š212 o. s. ř. ve spojení s Š7 insolvenčního zákona přezkoumal napadenou část usnesení a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Podle Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona konferenční read rebeáíeáe' eááíažeaš stefi á Iti-WČŠFIHĚ reign-Mme e spára fear řežou dz'ázýáf'keeá akvárií/ěe; férie/kámen, yeifínýe

á) dražitelé nepz'áfpedrfátáepeie'náará peáfe i'eáeáleáábe 5593337507933 edáz'áýeáá nelze ít) se ukáže, tře pedi'íánreá sžít! pláž/(zaváhal ÉHÍÉJHÍÉĚ eebaáe marine! Wae, Hebe r.) e áái'ledféa záiáeeíne'he jednám" nyní/ěl cikánka pe i'e/íieáleáf acid;/ešení panna qáeiáqeá pe áeáá delší 30 dne? pe fbáxe ipíáfaerá, mea á) fe feáerbeee dlužník.

Podle odst. 2 uvedeného ustanovení Má se ze Ie, že dfažaáě strážní! vaná/ě peněženka :,yáaáyea paáfe ednáeee ? pakma i), Ígyť fí )% _;eea wmeýieáž eáá JÍHŽHĚÉH fiáržzeá rytí/eee reqbeáeažz' nebe exeěsree. Podle odst. 3 íirfeáieááež read i'ebeáťeáe' edáfááeáf graft" á .reááái'eeí mzbeáne () qbámáá řefeáš CÍÍHŽHÍÉÚEM ápáázéá kmenová: ÍJIÉÉ feááy, rytiny-á pe .tebeáXeaí eááfážeee' nájem e/eeárenfí, nejni-šení aáxězfááeí leje dáeeááá príeápaěfááál, že eááfárženázeye .rfeáeeáe nepsaný námeír. Podle odst. 4 Reqbedeáá'peáťe sáríáeee ? at 3 má? nejeli/reader read ayááí, jen deer/rá never íme áá sejdeme pra-ear eáálažeiní Ušní árií/Ě pe jednání, ěe éra-režná pádem/á dÍHĚJFfÉď, nereleeeáášbe Jpráeee, ee'áíefněý ajíáer á váržíeťe, ešení grafein eádárýenf MáM/JZ. Rea/Známe peázfe arináaee ? pána. á) až rý mánie ímeázeeáešread wda! ;! eee; acier/aa.

Podlc Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona íái'aieerrčm' read nemáme eáará áá paseka! eáááqein. _;ea'fáqe fe nee-leže? eg esem skeletem/ref Z::íe dáaeááe preápeáfáááf, ze bederní-Já párem, ie,/Jere 733) po: sddťážeáz' abdržeá áeqeyžřfeíár' eieeáfefe', Ě'Hdť má? než 30 %yejseá pehfeááee/ě, Zadání:? Irie rádia/á J" farářem pťeeíeáee tea/Mám

Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, jenž za situace, která byla dána v době vydání napadeného usnesení, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedenych v Š 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však rozhodující stav v době rozhodování odvolacího soudu, který se liší od okolností, za kterých rozhodoval soud prvního stupně. jak plyne ze zprávy insolvenčního správce, při pokračování měsíční platby 3,300 Kč (daru) po zbývající dobu do konce pětiletého splátkového kalendáře, který skončí v dubnu 2019, budou zaplaceny jak měsíční náklady 1.089 Kč insolvenčního správce (součet odměny 750 Kč s náhradou hotových výdajů 150 Kč a DPH), tak i 31,78 % pohledávek nezajištěných věřitelů, přičemž v případě pokračujícího pracovního poměru dlužnice bude toto uspokojení uvedených věřitelů ještě vy.-*šší. je tedy dán předpoklad, že je splněna kvantitativní podmínka pro pokračování oddlužení (a contrario '$ j 395 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona).

Za této situace je odvolací soud názoru, že řešit úpadek dlužnice konkursem by odporovalo zásadám insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů ($ 5 písm. a/ insolvenčního zákona). _je zřejmé, že řešení úpadku dlužnice splátkovým kalendářem je reálné a nczajištění věřitelé obdrží více než při konkursu (a absenci majetku dlužnice), zároveň budou nároky insolvenčního správce zcela zapraveny.

::POKÍÉČOÝŘHI 4 motor) .a: 1m :: Javou; LUL'J'

1 VSPI I 1247 /2017

Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě umožnit dlužníci, aby pokračovala v plnění splátkového kalendáře. S ohledem na současný příjem dlužnice lze předpokládat, že uhradí věřitelům jejich pohledávky vrozsahu aspoň 30 %, proto důvod pro zrušení oddlužení odpadl. Ostatně kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že dlužnice není dále schopna splátkový kalendář plnit, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jejího úpadku. Na chování dlužnice též závisí, zda jí soud vbudoucnu přizná osvobození od placení pohledávek podle Š414 nebo Š415 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017.

Vzhledem k uvedeným závěrům odvolací soud v souladu s Š 7 insolvenčního zákona a Š 212 a Š 220 odst. 1 o. s. ř. změnil napadené rozhodnutí (body 1. a ll. výroku, jakož i související body III. a IV. výroku, proti kterým není samostatně odvolání přípustné), způsobem uvedeným ve výroku, aby mohlo schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře pokračovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř,), Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 21. prosince 2017 fm a.., ej _í JUDr. Ladislav D e t k a, v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení: %

T. Kelímek/činná