1 VSPH 1245/2017-3-27
KSPH 69 INS 11574/2015 č. i-1 VSPH 1245/2017-3-27

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze rozhodl jako soud odVolací V senátu složeném z předsedy JUDr. l_ adislaVa Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina V insolVenční Véci dlužníka: DaVíd anonymizovano , anonymizovano , them Nám. Komenského 1, 27713 Kostelec nad Labem, korespondenční adresa Brandejská 314a, 250 63 Mratín, o odVolání insolVenčního spráVce Ing. Jaroslavy Dlabolové, se sídlem RéVoVá 3242/32, Praha 10, zastoupeného adVokátem Mgr. I lubertern Mullerem, se sídlem Pražská 3546/46,

669 02 Znojmo, proti usnesení Krajského soudu V Praze č. j. KSPH 69 INS 11574/2015 8-18 ze dne 20. března 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu V Praze č.j KSPI I 69 INS 11574/2015 B-18 ze dne 20. března 2017 se V bodu I. výroku potvrzuje. Odvolání proti bodům II. a III. výroku se odmítá.

OdúVodnčnh

Krajský soud V Praze usnesením ze dne 20. 3. 2017 V bodu 1. výroku ustanoVil zástupcem insolVenčního spráVce lng. _laroslaVy DlaboloVé společnost BANKRUPCY TRUSTEES, V. o. 5., IČO 28978617, se sídlem PerneroVa 168, 530 02 Pardubice, proVozoVna ] Seiferta 817, 278 01 Kralupy nad VltaVou. Vbodu ll. výroku soud ersloVil, že účinky tohoto usnesení nastáVají okamžikem zVeřejnéní usnesení V insolVenčním rejstříku. V bodu lll. výroku soud VýsloVil, že zástupce insolVenčního spráVce činí Véškeré úkony, které by činil V řízení insolVenční spráVce, jež nemůže ze záVažných dúVodú vykonáVat, a to až do odpadnutí překážek na straně insolVenčního spráVce.

Usnesení bylo odúVodnéno tím, že usnesením ze dne 12. 5. 2015 soud zjistil úpadek dlužníka DaVid l lampla a poVolil jeho řešení oddlužením. ZároVeú ustanoVil lng. JaroslaVu DlaboloVou do funkce insolVenčního spráVce. Z rozhodnutí MinisterstVa spraVedlnosti CR byla insolVenčnímu spráVci pozastaVena činnost podle ust. $ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 31272007 Sb., o insolVenčních spráVcích (dále jen zákon o insolVenčních spráVcích). Soud prVního stupnč proto požádal předsedu soudu o určení osoby zástupce insolVenčního spráVce, a to V souladu s ust. S 33 insolVenčního zákona. Předseda soudu určil dne 13. 5. 2017 tímto zástupcem BANKRUPCY TRUSTEES, V. o. s.

Proti tomuto usnesení se insolVenční spráVce Včas odVolal a naVrhl usnesení zmčnit a zástupce neustanoVit nebo je zrušit a Véc Vrátit soudu inního stupné kdalšímu řízení. OdVolání odúVodnil tím, že V řešeném případě je nutné analogicky uplatnit $ 31 odst. ?) insolVenčního zákona, nebot pozastaVení činnosti insolVenčního spráVce nezakládá bez dalšího dúVod k jeho odVolání z funkce. Pro posouzení toho, zda je V případech uVedených V $ 31 odst. 1 a 3 insolVenčního zákona na místě odVolat insolVenčního spráVce z funkce, je nutné Vzít V úVahu skutkoVé a práVní okolnosti dané Věci, jež jsou podstatné předeVším pro úsudek o tom, zda je

PUMRLUTGIII L: lulu-JJ.. LJ. UJ LLÍLJ LL-Jf-ff HULI-J

1 VSPI I 1245 / 2017 insolVenční spráVce schopen funkci inadále vykonáVat a insolVenční řízení řádnč dokončit. V této souVislosti odVolatel odkázal na usnesení Vrchního soudu V Praze č. j 4 li.-TSPl l 18772017-B-35 a 4 VSPI l 189/2017 13 44. Podle názoru odVolatele způsobí soudem prVního stupnč ZVolenjš postup V řízení toliko komplikace a usnesení není nadto řádné odůVodnčno a je z tohoto důVodu nepřezkoumatelné.

OdVolací soud bez nařízení jednání (Š 94 odst. 2 písm. c/ insolVenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prVního stupnč podle Š 7 mst_)lVenčního zákona a Š 212 o. s. ř. a neshledal odVolání insolVenčního spráVce důVodným.

Podle Š 33 insolVenčního zákona je?-á fa Vším-sš, mánie nou,/sestře" rear! reformní! ísrsfsesúržws sprcha? ÉÉJÍHPL'E pro případ, : Ír 533! o? qáaažsýrú džasdfá semen! pře ústím" rasa _ jíní/(so ayésssíaaz. Po? :,ÍCÍJ'ÍÉVMĚ' rsrsásfsčm'řis možne pian jí 29 co: 3? přszačřesč

UstanoVení Š33 insolVenčního zákona doplňuje práVní úpraVu Š 31 zákona umožňující odVolání insolVenčního spráVce (dále jen spráVce) ?. důVodů nemajících půVod V jeho činnosti V konkrétním řízení. Neschopnost VykonáVat funkci musí Však být pouze dočasná (nikoli n'í-falá), zástupce spráVce je poVolán toliko kpřeklcnutí absence Výkonu funkce spráVce na nezbytné nutnou dobu. Pokud důVody bránící spráVci Ve Výkonu činnosti přetrVáVají nepřiměřené dlouho, je namístě jeho odVolání dle Š 31 insolVenčního zákona. jinými sloVy, nejsou li dány důVody pro ustanoVení zástupce spráVce, nejsou dány ani důVody pro jeho odVolání. insolVenční soud je poVinen mít při sVém rozhodoVání Vždy na zřeteli účel insolVenčního řízení (dosažení rychlého, hospodárného a co neijššího uspokojení Včřitelů V zásadnč stejném nebo obdobném postaVení za současného šetření práV a c.: práVnénych zájmů Všech procesních subjektů).

Bylo-li V posuzoVané Včci pozastaVeno insolVenčnímu spráVci práVo VŠ,-*konáVat činnost insolVenčního spráVce a byl lí mu z tohoto důVodu ustanoVen zástupce, jde o standardní situaci upraVenou V Š 31 odst. 3 msolVenčního zákona, kdy insolVenční soud může (a nikoliV musí) spráVce z funkce odVolat a kdy takoVé rozhodnutí učiní zpraVidla po slyšení insolVenčního spráVce (k tomu Viz např. usnesení 1Vrchního soudu V Praze sp. zn. 3 VSPH 237/2011 ze dne 1. 6, 2011 publikoVané pod zn. R 133/2011).

Pro posouzení toho, zda je V případech uVedenych V Š 31 odst. 1 a 3 insolVenčniho zákona možno spráVcc odVolat z funkce, a tedy mu, budou li překážky V činnosti přechodného charakteru, ustanOVit zástupce dle Š 33 uVedeného zákona, je nutné Vzít V úVahu skutkoVé a práVni okolnosti dané Včci, jež jsou podstatné předeVším pro úsudek () tom, Zda je spráVce schopen funkci i nadále vykonáVat a insolVenční řízení řádné dokončit. Proto též rozhodnutí o ustanoVení zástupce spráVce dle Š 33 insolVenčniho zákona musi byt odůVodnčno, a to způsobem zákonem předepsaným (dle Š 157 odst. 2 Ve spojení s Š 167 odst. 2 o. s. ř.) tak, aby z nčj bylo Ve smyslu Výše uVedeného patrné, z jakých konkrétních skutkijách a práVních záVérů soud při SVém rozhodoVání o důVodech ustanoVení zástupce spráVce Vycházel a na jakém podkladč sVé záVéry učinil. V tomto směru je odůVodnéní napadeného usnesení dosti kusé, nicménč odVolacímu soudu je z jeho úřední činnosti známo (mj 2 usnesení odVolacího soudu sp. zn. MSPH 59 INS 28385/2014, 1 VSPl l 1079/2017 8-51 ze dne 21. 7. 2017), že podle zpráVy MinisterstVa spraVedlnosti ze dne 20. 4. 2017 Ve spisu sp. zn. 59 INS 8545/2015 D 1 bylo insolVenčnímu spráVci pozastaVeno práVo VykonáVat činnost rozhodnutím MinisterstVa spraVedlnosti ČR ze dne 4. 1.2017 č. j. MSP 2014/201G OINS SRID/m z důVodu Vedeného trestního stíhání zahájeného usnesením policejního orgánu Služby kriminální policie aVyšetřoVání Krajského ředitelstVí hl. m. Praha ze dne 24.10. 2016 č. j. KRPň 308761/íl'Č -2014 -000093 V souladu s Š 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2006 Sb.

1 V brn 1243; LULI

Z popisu skutků V trestním stíhání, uVedeném V rozhodnutí MinisterstVa spraVedlriosti ze dne 4. 1. 2017, je zřejmé, že se jich insolVenční spráVce měl dopustit zneužitím funkce, do které byl ustanoVen. V daném insolVenčním řízení dochází k přijímání peněz od plátce mzdy dlužníka a k jejich rozděloVání Věřitelům (usnesením ze dne 31. 8. 2015 na č. d. 8 10 bylo schVáleno oddlužení plněním splátkoVého kalendáře), jde tedy o činnost Velmi odpoVědnou, která by neměla být narušena případnou nedůVčrou V důVěryhodnost insolVenčního spráVce. Bylo proto namístě ustanoVit insolVenčnímú spráVci zástupce.

Vzhledem k uVedenym záVěrům odVolaeí soud potvrdil podle Š219 o. s. ř. bod 1. výroku napadeného usnesení jako Věcně spráVny.

OdVolání proti bodům 11. a III. Vyroku usnesení byla odmítnuta dle Š218 písm. c) o. s. ř., protože směřoVala proti rozhodnutí, Vůči kterym není odVolání přípustné. V bodu 11. vyroku soud pouze seznámil účastníky s tím, kdy nastáVají účinky usnesení. V bodu lll. Vyroku se V obecné roVině uVádí, které úkony může činit zástupce insolVenčního spráVce. Obě tyto informace mohly být obsaženy i jen V odůVodnění usnesení a jedná se V prVém případě o dosloVny tezt ustanoVení 'Š 89 odst. 1 insolVenčního zákona, V druhém případě o téměř dosloVny tezt ustanoVení Š 33 insolVenčního zákona. Kromě toho body II. a III. Vyroku nemají poVahu rozhodnutí-V těchto bodech nebylo rozhodnuto o práVech či poVinnostech žádného z procesních subjektů insolVenčního řízení. Podle Š 201 o. s. ř. může účastník napadnout rozhodnutí soudu prVního stupně odVoláním, pokud to zákon nevylučuje. Ve smyslu tohoto ustanoVení je odVoláním pouze takoVé podání účastníka, které směřuje proti rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o jeho práVech a poVinnostech, což není případ bodů 11, a III. Vyroku.

P o uče nízProti prVní Větě tohoto usnesení j .? doVolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud doVolací dospěje k záVěru, že napadené rozhodnutí odVolacího soudu záVisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práVa, při jejímž řešení se odVolací soud odchýlil od ustálené rozhodoVací praze doVolacího soudu nebo která V rozhodoVání doVolacího soudu dosud nebyla Vyřešena nebo je doVolacím soudem rozhodOVána rozdílně anebo má lí byt doVolacím soudem vyřešená práVní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.), DoVolání se podáVá u soudu, který rozhodoVal V prVnírn stupni, a to do dVou měsíců od doručení usnesení odVolacího soudu.

Proti druhé Větě usnesení a s a r" doVolání přípustné. Toto rozhodnutí se poVažuje za doručené okamžikem jeho zVeřejnění V insolVenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 insolVenčního zákona); lhůta k podání doVolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu leáštním způsobem (Š 74 odst. 2 insolVenčního zákona).

V Praze dne 12. prosince 2017

JUDr. LadislaV D e r k a, V.r. předseda senátuZa spráVnost vyhotoVení: _ 5 T. Kadíoaaéaaá % /