1 VSPH 1243/2013-B-69
KSUL 45 INS 3212/2009 1 VSPH 1243/2013-B-69

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Marta anonymizovano , anonymizovano , bytem Meziboří, Nám. 8. května 325, zast. JUDr. Pavlem Marečkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, o odvolání JUDr. Pavla Vaníčka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-63 ze dne 1. července 2013,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 3212/2009-B-63 ze dne 1. července 2013 se m ě n í tak, že se JUDr. Pavlu Marečkovi, advokátovi se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3.025,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením přiznal JUDr. Pavlu Marečkovi (dále jen odvolatel ) právo na náhradu hotových výdajů a odměnu za zastupování dlužnice v celkové výši 2.541,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 6.12.2012 (B-48) byl dlužnici ustanoven odvolatel jako zástupce pro účel dovolacího řízení. Dovolací řízení bylo pravomocně skončeno dne 27.4.2013 a soud rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů odvolatele.

Za převzetí a přípravu zastoupení a první poradu s klientem byla odměna stanovena v částce 847,-Kč (§ 7 bod 3, § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. b) a § 12a odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném do 31.12.2012, dále jen AT ), tedy 70 % za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty 5.000,-Kč (§ 9 odst. 1 AT, ve znění účinném do 31.12.2012), zvýšené o DPH 21 %.

Odměna za dovolání ze dne 31.1.2013 pak byla stanovena v částce 968,--Kč (§ 7 bodu 3 ve spojení s § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. d) a § 12a odst. 1 AT ve znění účinném do 7. 5. 2013), zvýšené o DPH 21 %.

Celková výše odměny a náhrada hotových výdajů plus DPH (726,-Kč) činila 2.541,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včas odvolání a namítal, že za druhý úkon právní služby mu měla být přiznána odměna ve výši 1.200,-Kč plus DPH, celkem tedy měla odměna a náhrada hotových výdajů činit 3.025,-Kč. Proto odvolatel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a přiznal mu částku ve výši 3.025,-Kč, a dále, aby odvolací soud přiznal odvolateli odměnu a náhradu hotových výdajů za podané odvolání.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 bod 3 AT, ve znění účinném do 31.12.2012, činila sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby (určený podle § 9 odst. 1 AT, tj. z tarifní hodnoty ve výši 5.000,-Kč) z tarifní hodnoty 1.000 ,-Kč až 5.000,-Kč částku 1.000,-Kč.

Podle § 7 bod 4 AT, v platném znění, činila výše mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby (určený podle § 9 odst. 1 AT, tj. ve výši 10.000,-Kč) z tarifní hodnoty 5.000,-Kč až 10.000,-Kč částku 1.500,-Kč.

Podle § 12a odst. 1 AT, ve znění účinném do 31.12.2012, sazby mimosmluvní odměny podle § 7 za úkony právních služeb ustanoveného zástupce v občanském soudním řízení nebo ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení se snižují o 30 %.

Podle § 12a odst. 1 AT, v platném znění, sazby mimosmluvní odměny podle § 7 za úkony právních služeb ustanoveného zástupce v občanském soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení, ustanoveného obhájce v trestním řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení nebo opatrovníka dítěte podle jiného právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže se snižují o 20 %.

Na základě skutečnosti, že odvolatel učinil v řízení dva úkony právní služby, jak shora uvedeno, dospěl odvolací soud k závěru, že za prvý úkon právní služby (převzetí a příprava zastoupení a první porada s klientem-§ 11 odst. 1 písm. b) AT) přísluší odvolateli odměna ve výši 700,-Kč plus DPH. Za druhý úkon právní služby (sepis dovolání dne 31.1.2013-§ 11 odst. 1 písm. d) AT) náleží odvolateli odměna ve výši 1.200,-Kč plus DPH (§ 7 bod 4 a § 12a odst. 1 AT, v platném znění). Dále za oba úkony právní služby náleží odvolateli náhrada hotových výdajů, tj. 2x 300,-Kč. Celková výše odměna a náhrady hotových výdajů plus DPH činí 3.025,-Kč.

O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud s ohledem na skutečnost, že v rámci odvolání nešlo o hájení práva zastoupené dlužnice, ale jednalo se o odvolání ve vlastní věci odvolatele, proto se na podané odvolání nevztahuje princip úspěšnosti a není právní důvod pro přiznání odměny a náhrady hotových výdajů odvolateli.

Na základě shora uvedených skutečností odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř. a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. srpna 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová