1 VSPH 1241/2013-A-17
KSPL 54 INS 17141/2013 1 VSPH 1241/2013-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Gabriela anonymizovano , anonymizovano , bytem Rabí 137, zahájeném k návrhu navrhovatele: 1. faktorská, s.r.o., IČO 26777355, sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 17141/2013-A-9 ze dne 26. června 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 17141/2013-A-9 ze dne

26. června 2013 se m ě n í jen tak, že se navrhovateli ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud vysvětlil, že výše uložené zálohy, která se mu jeví jako přiměřená, bude použita zejména na úhradu hotových výdajů insolvenčního správce a jeho odměny (která dle vyhl. č. 313/2007 Sb. činí nejméně 45.000,-Kč), pokud by tyto výdaje nebylo možno hradit z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty (při řešení úpadku konkursem) či z jiných zdrojů dlužníka (byl-li by úpadek řešen reorganizací).

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal. Namítal, že pohledávka je zajištěna zástavním právem ke spoluvlastnickému podílu ve výši 1/4 na budově č.p. 137 na st. parc. č. 184 v části obce Rabí, zaspáno na LV č. 510 pro obec a katastrální území Rabí, okres Klatovy u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice (dále jen nemovitost ), že nemovitost byla vydražena v rámci exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 117 EX 1262/2011 a dosud nebylo vydáno rozvrhové usnesení, přičemž výtěžek zpeněžení by měl být součástí majetkové podstaty. Z toho dovozoval, že bude k dispozici dostatek prostředků pro úhradu nákladů řízení. Proto navrhovatel navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že záloha bude činit částku 5.000,-Kč

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost hradit zálohu nelze podle § 108 odst. 1 věty in fine IZ uložit insolvenčnímu navrhovateli, jenž je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň minimálně předpokládaných nákladů insolvenčního řízení pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že návrhem doručeným soudu dne 19.6.2013 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužnice. Tvrdil, že věřitel BP Integralis Limited, kterému byla pohledávka postoupena postupní smlouvou ze dne 14.10.2011 a který v souladu s § 530 odst. 1 OZ pověřil insolvenčního navrhovatele vymáháním pohledávky, má za dlužnicí a jejím manželem Stanislavem Markem (řízení vedeno pod sp. zn. KSPL 54 INS 17140/2013 u Krajského soudu v Plzni) pohledávku z titulu smlouvy o půjčce č. 1F 100476/2008, na základě které byla poskytnuta dlužníkům půjčka ve výši 70.000,-Kč. Dne 18.11.2008 byla uzavřena zástavní smlouva, na základě které bylo zřízeno zástavní právo k nemovitosti uváděné navrhovatelem.

Odvolací soud shledal v zásadě správnou předběžnou úvahu soudu I. stupně o tom, že úpadek bude řešen konkursem, neboť dlužnice návrh na reorganizaci či na povolení oddlužení nepodala. V konkursu představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45 tisíc Kč. S ohledem na absenci dostatečného majetku dlužnice nelze mít za dostatečně odůvodněný předpoklad, že jeho zpeněžením (zpeněžením věcí, jež nejsou z majetkové podstaty vyloučeny-§ 207 odst. 1 IZ) mohou být získány finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Soud I. stupně proto postupoval správně, když navrhovateli povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení uložil, nicméně se odvolacímu soudu nejeví nezbytným požadovat po něm zaplacení zálohy ve výši 50.000,-Kč, a k zajištění úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení (předpokládaného konkursu) považuje za postačující zálohu ve výši 20.000,-Kč za situace, kdy není sporu o existenci nemovitostí ve vlastnictví dlužnice. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 20. srpna 2013

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová