1 VSPH 124/2016-B-11
KSPL 56 INS 21810/2015 1 VSPH 124/2016-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , bytem 347 01 Tachov, Americká 2204, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 56 INS 21810/2015-B-7 ze dne 10. prosince 2015,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 10. 12. 2015 v bodu I. výroku schválil oddlužení dlužníka Marka anonymizovano plněním splátkového kalendáře. V bodu II. výroku soud uložil dlužníkovi po dobu pěti let platit vyjmenovaným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech příjmů uvedených v bodu IV výroku které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky, maximálně však ve výši 15.000 Kč měsíčně, pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši v bodu III. výroku tohoto usnesení a dále pak další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou; po jejich plném uspokojení zůstatek rozvrhne v daném poměru mezi nezajištěné věřitele a bude postupovat podle bodu V. výroku usnesení. V bodu III. výroku soud přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 750 Kč měsíčně a DPH a zálohu na náhradu hotových výdajů do skončení splátkového kalendáře. Soud dále v bodech IV. až VIII. výroku stanovil další povinnosti související se schválením oddlužení.

Body I. a II. výroku usnesení odůvodnil soud zejména tím, že usnesením ze 17. 9. 2015 na č. d. A-8 soud mj. zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Při přezkumném jednání insolvenční správce uznal všechny nezajištěné pohledávky 10 přihlášených věřitelů v celkové výši 425.158,93 Kč. Rovněž dlužník uznal všechny přihlášené pohledávky. Žádný z přihlášených věřitelů nepopřel pohledávku jiného věřitele. isir.justi ce.cz

Insolvenční správce poukázal na skutečnost, že 19. 10. 2015 byla odeslána přihláška pohledávky věřitele Jakuba Moulise, která byla adresována přímo k rukám insolvenčního správce a byla doručena 20. 10. 2015. Tato přihláška nebyla doručena soudu, proto nebyla evidována v seznamu přihlášených pohledávek a byla insolvenčním správcem soudu při přezkumném jednání předložena k odmítnutí. Soud usnesením z 8. 12. 2015 č. j. KSPL 56 INS 21810/2015-P-11-2 přihlášku věřitele odmítl jako opožděně podanou.

Soud postupoval dle § 402 odst. 5 insolvenčního zákona a schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť dospěl k závěru, že nejsou dány důvody bránící schválení oddlužení touto formou. Zvolený způsob oddlužení je pro věřitele vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka nejvýhodnější, protože dlužník nedisponuje majetkem, jehož hodnota by odůvodňovala schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Dlužník navrhl včasnou žádostí, kterou upřesnil na přezkumném jednání, hradit měsíční splátky ve výši 15.000 Kč. Soud se návrhem zabýval po věcné stránce dle kritérií uvedených v § 398 odst. 4 insolvenčního zákona a dospěl k závěru, že s ohledem na předpokládanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů významně přesahující zákonem stanovených 50 % je na místě vyhovět návrhu dlužníka a uložit mu hradit měsíční splátky pro splnění oddlužení splátkovým kalendářem ve výši 15.000 Kč. Celkový měsíční příjem dlužníka přesahuje 46.000 Kč a dlužník má běžné náklady na živobytí, navíc má měsíčně vyšší výdaje spojené s bydlením v Německu a vyšší náklady na cestovné. Rozhodnutí o návrhu dlužníka ohledně stanovení nižších než zákonem požadovaných měsíčních splátek je obsaženo v bodu II. výroku. Soud o návrhu rozhodl sám s ohledem na to, že se věřitelé nezúčastnili schůze věřitelů. Body II. a III. výroku byly dále odůvodněny odkazem na § 406 odst. 3 insolvenčního zákona.

Dlužník napadl bod II. výroku usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedl, že měsíční částku 15.000 Kč považuje za příliš vysokou, a to z důvodu požadavku věřitele Jakuba Moulise na dlužníka o zaplacení pohledávky 533.568 Kč.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je předmětné odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 391 odst. 2 insolvenčního zákona Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

Podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Podle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona Rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že v rámci kolonky č. 14 formuláře návrhu na povolení oddlužení, podaného dne 27. 8. 2015, dlužník zaškrtl, že žádá o stanovení nižších než zákonem určených splátek, a to ve výši 15.000 Kč měsíčně. Tomuto návrhu soud vyhověl v napadeném usnesení, není proto splněna podmínka pro přípustnost odvolání dlužníka, stanovená v § 406 odst. 4 třetí větě insolvenčního zákona, a to nevyhovění soudu žádosti dlužníka o stanovení jiné (nižší) výše měsíčních splátek v oddlužení.

Nad rámec řízení o odvolání dlužníka odvolací soud uvádí, že jak již uvedl soud prvního stupně, opožděná přihláška pohledávky věřitele Jakuba Moulise byla odmítnuta. Z toho důvodu nebude tato pohledávka hrazena v rámci insolvenčního řízení a její uspokojení dlužníkem po zahájení insolvenčního řízení a za jeho trvání je vyloučeno, což plyne mj. i z § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Vzhledem k uvedeným závěrům odvolací soud, a to předsedou senátu dle § 218c o. s. ř., odmítl odvolání dlužníka dle § 218 písm. b) o. s. ř. jako podané neoprávněnou osobou.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

V Praze dne 21. září 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková