1 VSPH 1233/2012-P1-13
KSPA 56 INS 24007/2011 1 VSPH 1233/2012-P1-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice: Tereza Šípková, nar. 18. října 1983, bytem Prokopa Velikého 718, 566 01 Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, o odvolání věřitele: Ing. František Míša, nar. 8. září 1942, bytem Drahobejlova 30, 190 03 Praha 9-Libeň, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 24007/2011-P1-8 ze dne 5. června 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS 24007/2011-P1-8 ze dne 5. června 2012 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením Krajský soud Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl, že se k přihlášce pohledávky věřitele Ing. Františka Míši (dále jen odvolatel) nepřihlíží (bod I. výroku), jeho přihláška se odmítá (bod II. výroku) a právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že odvolatel přihlásil svoji pohledávku dne 8.1.2012, že insolvenční správce vyzval odvolatele k doplnění a opravě přihlášky ve lhůtě, jež mu uplynula dne 18.4.2012, a že doplnění přihlášky pohledávky došlo soudu až 3.5.2012. Soud I. stupně citoval § 188 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle nichž vydal napadené usnesení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že byl insolvenčním správcem vyzván k doplnění přihlášky, ale trpěl závažnými zdravotními obtíženi, pro které nebyl schopen včas výzvě vyhovět, a proto požádal o prodloužení lhůty. Jeho žádosti však nebylo vyhověno, aniž by se soud jeho zdravotním stavem skutečně zabýval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel podal dne 17.4.2012 žádost soudu o prodloužení lhůty k opravě a doplnění přihlášky, kterou odůvodňoval závažnými zdravotními potížemi. Soud I. stupně v usnesení ze dne 5.6.2012 jeho žádosti nevyhověl, když dospěl k závěru, že k prodloužení lhůty k opravě a doplnění přihlášky není soud oprávněn, neboť se jedná o lhůtu zákonnou.

S tímto závěrem odvolací soud v zásadě souhlasí. V případě lhůt k podání přihlášky (§ 136 odst. 3 IZ) i lhůty k jejímu doplnění či opravě (§ 188 odst. 2 IZ) se jedná o lhůty speciální. Soudu (v případě stanovení lhůty k přihlášení pohledávky) nebo insolvenčnímu správci (v případě stanovení lhůty věřiteli k doplnění nebo opravě přihlášky) stanoví totiž insolvenční zákon závazný interval jejího minimálního nebo maximálního (míněna tím delší než patnáctidenní lhůta stanovená správcem dle jeho uvážení) trvání. Kromě toho se k délce těchto lhůt váží další významné procesní momenty insolvenčního řízení (zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek, přezkum pohledávek), a nelze proto přistoupit na možnost takového výkladu, který by umožňoval jejich automatické prodlužování na návrh věřitelů bez dalšího. S jejím marným uplynutím spojuje § 188 odst. 2, § 185 a § 189 odst. 1 IZ následek, že se pohledávka nezařazuje do seznamu pohledávek, a soud rozhoduje o tom, že se k ní nepřihlíží. Není sice vyloučeno, aby správce žádosti věřitele na prodloužení dosud neuplynuvší lhůty vyhověl, nicméně musí tak učinit, dokud lhůta k opravě a doplnění přihlášky neuplyne. Neučiní-li tak, lhostejno z jakého důvodu, má to za následek, že marným uplynutím lhůty původní nastanou účinky zákonem předvídané, tedy že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží.

Významnou zásadou insolvenčního řízení je jeho rychlost a hospodárnost (§ 5 písm. a IZ). Proto dle § 83 IZ nelze v insolvenčním řízení prominout zmeškání lhůty.

Samotná lhůta věřitele k přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení počíná fakticky běžet již zahájením insolvenčního řízení. Nejpozději končí uplynutím lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku dlužníka. Je-li věřitel vyzván insolvenčním správcem k odstranění vad podané přihlášky, končí tato lhůta uplynutím 15 dnů od doručení výzvy nebo jiné lhůty, která byla insolvenčním správcem pro opravu nebo doplnění přihlášky stanovena. Pokud v projednávaném případě odvolatel zmeškal lhůtu k opravě a doplnění své přihlášky stanovenou insolvenčním správcem, vyčerpal tak maximální možnost řádného uplatnění své pohledávky v insolvenčním řízení, a jeho žádosti o prodloužení lhůty k opravě a doplnění přihlášky není možné vyhovět. V daném případě soud I. stupně proto nepochybil, když o přihlášce odvolatele rozhodl podle ust. § 185 IZ.

Skutečnost, že o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele rozhodl soud I. stupně až poté, co byla přihláška odvolatelem opravena, není v daném případě rozhodující, neboť k této opravě přihlášky pohledávky věřitelem došlo až po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním správcem (k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008 sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008-P36-publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. R 37/2009).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 12. října 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva