1 VSPH 1230/2013-B-24
MSPH 77 INS 15911/2012 1 VSPH 1230/2013-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Kostelecká 63/821, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Barbory Novotné Opltové, sídlem Karlovo nám. 24, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 15911/2012-B-15 ze dne 27. června 2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 15911/2012-B-15 ze dne 27. června 2013 se mění tak, že se pořádková pokuta Mgr. Barboře Novotné Opltové neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením rozhodl Městský soud v Praze o uložení pořádkové pokuty ve výši 5.000,-Kč Mgr. Barboře Novotné Opltové (dále jen odvolatelka) splatné do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením č.j. MSPH 77 INS 15911/2012-B-8 ze dne 27.11.2012 soud schválil oddlužení dlužníka Petra anonymizovano plněním splátkového kalendáře a zároveň uložil insolvenční správkyni povinnost oznámit do 5 dnů od okamžiku zveřejnění výše uvedeného rozhodnutí v insolvenčním rejstříku plátci mzdy dlužníka a soudu číslo bankovního účtu, na který požaduje zasílat zaměstnavatelem sraženou část mzdy dlužníka. Podáním ze dne 13.6.2013 doručeným soudu dne 21.6.2013 plátce mzdy dlužníka požádal soud o sdělení čísla bankovního účtu insolvenčního správce, aby mohl odesílat deponované srážky z příjmu dlužníka. Oznámil, že provádí od prosince roku 2012 srážky ze mzdy dlužníka, ale správkyně jej do dnešního dne nekontaktovala, takže mu není známo komu a na jaké číslo účtu má srážené částky posílat a sražená část mzdy je prozatím deponovaná na depozitním účtu zaměstnavatele dlužníka. Podle soudu I. stupně z tohoto přípisu vyplývá, že odvolatelka nesplnila povinnost, která jí byla tímto soudem v usnesení o schválení splátkového kalendáře uložena a je namístě uložení pořádkové pokuty dle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Toto usnesení napadla odvolatelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně o uložení pořádkové pokuty zrušil.

Ve svém odvolání odvolatelka zejména tvrdila, že své povinnosti insolvenční správkyně plní a důvody opožděného vyrozumění plátce mzdy dlužníka o čísle účtu, na který lze posílat srážky ze mzdy prováděné dlužníku, spočívaly v tom, že dlužník uvedl nesprávné označení svého plátce mzdy. Výzvou insolvenční správkyně ze dne

7.6.2013 dále dokládala, že vyrozumění o čísle účtu zaslala plátci mzdy dříve, než jí byla nečinnost insolvenčním soudem vytknuta.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. § 36 a 37 insolvenčního zákona, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle ust. § 11 téhož zákona. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle ust. § 32 insolvenčního zákona. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že odvolatelka dne 20.12.2012 zaslala vyrozumění plátci mzdy dlužníka v souladu s rozhodnutím soudu o schválení splátkového kalendáře. Vycházela přitom z adresy zaměstnavatele dlužníka uvedené v jeho insolvenčním návrhu. Dále z insolvenčního spisu vyplývá, že odvolatelka odeslala opětovně toto vyrozumění plátci mzdy dlužníka na nově zjištěnou adresu dne 13.6.2013. Podáním ze dne 13.6.2013 tento plátce mzdy dlužníka uvědomil insolvenční soud o neplnění povinností odvolatelkou.

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že insolvenční správkyně nerezignovala na povinnost uloženou jí insolvenčním soudem v usnesení o schválení splátkového kalendáře (B-8), ale její vyrozumění plátci mzdy o účtu, na který má zasílat srážky z dlužníkovy mzdy, nebylo doručeno pro nesprávnou adresu tohoto plátce mzdy uvedenou dlužníkem v jeho insolvenčním návrhu. Z dalšího průběhu řízení je zřejmé, že odvolatelka zjistila správnou adresu plátce mzdy a odeslala mu vyrozumění krátce před tím, než plátce mzdy na tuto skutečnost upozornil insolvenční soud. Na rozdíl od soudu I. stupně je odvolací soud přesvědčen o tom, že za této situace nelze insolvenční správkyni postihovat za průtah v plnění splátkového kalendáře věřitelům, pokud úkony sice činila, ale její úkony nevyvolaly zamýšlený účinek pro pochybení dlužníka, jenž nesdělil správnou adresu té složky svého zaměstnavatele, která provádí výplatu jeho mzdy, a své pochybení napravila dříve, než k tomu byla soudem vyzvána.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným, podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se pořádková pokuta správkyni neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 28. srpna 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová