1 VSPH 123/2011-A-52
KSUL 46 INS 10249/2010 1 VSPH 123/2011-A-52

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka STZ, a.s., sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100, IČ 27294099, zast. Mgr. Petrem Kovaříkem, advokátem, sídlem Praha 2, Anglická 140/20, zahájené na návrh navrhovatelů a) E.ON Energie, a.s., sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, IČ 26078201, b) ZEMKA Praha, s.r.o., sídlem Praha 6, Kladenská 53/138, IČ: 25631691, zast. JUDr. Pavlem Sedláčkem, advokátem, sídlem Praha 1, Dlouhá 16, c) dlužníka, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2010, č.j. KSUL 46 INS 10249/2010-A-37,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2010, č.j. KSUL 46 INS 10249/2010-A-37, se v bodě III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 17.12.2010, č.j. KSUL 46 INS 10249/2010-A-37, v bodech I. a II. výroku zjistil úpadek STZ, a.s. (dále jen dlužník) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs a v napadeném bodě III. výroku ustanovil insolvenční správkyní Ing. Vladimíru Jechovou Vápeníkovou (dále též správkyně). V navazujících výrocích stanovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku, a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku, tj. do 17.1.2011. Věřitele též vyzval, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách a osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. V usnesení současně stanovil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů, uložil dlužníkovi a správci ve výroku uvedené povinnosti a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou publikována v insolvenčním rejstříku.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně ozřejmil své skutkové a právní závěry, z nichž dovodil dlužníkův úpadek a způsob jeho řešení konkursem. K osobě správkyně uvedl, že ji určil svým opatřením předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem s tím, že jí svědčí domněnka uvedená v § 25 odst. 2 větě poslední insolvenčního zákona (dále jen IZ), neboť dlužník tvoří koncern s dalšími dlužníky, zejména pak s CAMPASPOL HOLDING, a.s. a SETUZA, a.s., na jejichž majetek byl dříve prohlášen úpadek , když nebylo prokázáno, že by dlužník tvořil koncern s Oleofin, a.s., jejímž jediným akcionářem je KROK B, s.r.o.

Jen proti bodu III. výroku usnesení v Ústí nad Labem o ustanovení Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové insolvenční správkyní se navrhovatel b) ZEMKA Praha, s.r.o. (dále jen odvolatel) včas odvolal (A-40) a požadoval, aby ho odvolací soud zrušil, event. změnil tak, že určí správce jiného. S poukazem na svůj insolvenční návrh zopakoval, že majoritním akcionářem dlužníka je Petr Líska, jenž je jediným akcionářem CAMPASPOL HOLDING, a.s., že dlužník uvedl, že CAMPASPOL HOLDING, a.s. je jediným akcionářem CHAPELCO, a.s., která je jediným akcionářem ČESKÝ OLEJ, a.s. Dle tvrzení dlužníka je ČESKÝ OLEJ, a.s. majoritním akcionářem SETUZA, a.s. a na základě těchto tvrzení byla Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková ustanovena do funkce správkyně, neboť tuto funkci již vykonává u dlužníků CAMPASPOL HOLDING, a.s. a SETUZA, a.s. S tím odvolatel nesouhlasil, neboť měl za to, že správkyně není s ohledem na personální propojení osob, které navrhly její ustanovení, osobou nepodjatou. Především namítal, že dlužník netvoří koncern s dlužníky CAMPASPOL HOLDING, a.s. a SETUZA, a.s., ale naopak patří do koncernu Via Chem Group s poukazem na notářský zápis ze dne 27.5.2010, zn. N 722/2010, NZ 664/2010 sepsaný JUDr. Janem Hofmannem, notářem v Praze a výroční zprávy této skupiny. Podjatost správkyně pak odvolatel dovozoval z toho, že si ji dlužník fakticky vybral, když nejprve byla ustanovena správkyní u dlužníka CAMPASPOL HOLDING, a.s., a proto nešlo o její nezávislé určení předsedou soudu. Podrobně rozvedl některé skutečnosti týkající se jiného insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužníka CAMPASPOL HOLDING, a.s., z nichž dovozoval, že insolvenčního správce u CAMPASPOL HOLDING, a.s. i u dlužníka určily fakticky osoby patřící do koncernu Via Chem Group, tedy do koncernu, do něhož patří (či přinejmenším patřil) též dlužník. Připomněl, že ve svém insolvenčním návrhu poukazoval na nestandardní kroky dlužníka, které snižovaly jeho aktiva ve vztahu ke společnostem, které souhlasily s reorganizací CAMPASPOL HOLDING, a.s. a s ustanovením správkyně, konkrétně ve vztahu k Pembroke Trading Limited a STZ Development, a.s. Dle jeho názoru, hrozí mezi posledně citovanými společnostmi soudní spory a správkyně (jimi de facto vybraná) by měla přezkoumávat pohledávky dlužníka nebo napadat některé jejich úkony. Proto odvolatel spatřoval podjatost správkyně i vůči jiným personálně propojeným subjektům, resp. členům koncernu Via Chem Group (např. LISOVNA ÚSTÍ NAD LABEM, a.s. nebo LUKANA OIL, a.s., jejichž jediným akcionářem je Mgr. Ing. Ivo Hala, právní zástupce dlužníka a dalších společností koncernu).

Navrhovatel a) ve vyjádření k odvolání uvedl, že není schopen posoudit jeho důvodnost, a ponechal rozhodnutí o podjatosti správkyně na odvolacím soudu (A-42).

Správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla, že se vůči dlužníkovi nebo vůči dalším subjektům zmíněným odvolatelem necítí být jakkoliv podjatá, a podjatá není ani proto, že byla ustanovena správkyní ve věci dlužníka CAMPASPOL HOLDING, a.s. Vzhledem k tomu, že funkci insolvenční správkyně vykonává v dalších 122 insolvenčních věcech, je možné, že by z některých úkonů mohla být vyloučena. V takovém případě podá insolvenčnímu soudu návrh na postup podle § 34 IZ (A-43).

Dlužník ve vyjádření k odvolání vyvracel jeho vývody a navrhl, aby je odvolací soud odmítl, neboť má za to, že odvolatel není jeho věřitelem, a tedy ani osobou oprávněnou podat odvolání, nebo aby napadený bod III. výroku usnesení potvrdil. Zdůraznil, že se odvolatel soustředil jen na popis vztahů mezi různými osobami, které mají tvořit koncern, avšak žádným způsobem neuvádí poměr správkyně k věci nebo k jiným účastníkům řízení, neboť žádný takový poměr neexistuje.

Navrhovatel v replice na vyjádření dlužníka především tvrdil, že má vůči dlužníkovi pohledávky přiznané pravomocnými rozhodčími nálezy, že reorganizace dlužníka CAMPASPOL HOLDING, a.s. byla pouze prostředkem pro ustanovení Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové do funkce správkyně dlužníka a že si ji vybral sám dlužník, v čemž spatřoval dostatečný důvod pro její odvolání z funkce. Znovu zopakoval svá tvrzení o osobách tvořících s dlužníkem koncern (A-48).

Dlužník ve vyjádření k replice odvolatele setrval na svém předchozím vyjádření s tím, že odvolatelem zmiňované rozhodčí nálezy neuznává, neboť byly vydány v rozporu s právem. Odmítl fantasijní vývody odvolatele o propojování různých subjektů a připomněl, že správkyně si je správně vědoma svých povinností vyplývajících pro ni z § 24 IZ (A-49).

Odvolatel vyjádření dlužníka odmítal a zůstal na svém, že většinovým vlastníkem dlužníka je Via Chem Group, a.s. Přitom poukazoval na incidenční žalobu podanou proti RMS Mezanine, a.s. (sp. zn. KSUL 46 INS 10249/2010), v níž správkyně sama uvádí, že majitelem listinných akcií dlužníka byla Via Chem Group, a.s. Z toho implikoval, že dlužník netvořil koncern s CAMPASPOL HOLDING, a.s., a nebyl proto důvod ustanovit Ing. Vladimíru Jechovou Vápeníkovou do funkce jeho správkyně (A-50).

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadené části i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 24 odstavce prvého IZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34 IZ. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 26 IZ proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.

V daném případě vystavěl odvolatel své odvolání především na tom, že dlužník netvoří s dlužníky CAMPASPOL HOLDING, a.s. a SETUZA, a.s. koncern a že správkyně je vůči dlužníkovi a vůči dalším jím označeným subjektům-členům koncernu Via Chem Group-podjatá.

Pokud jde o vývody odvolatele, že dlužník netvoří koncern s dlužníky CAMPASPOL HOLDING, a.s. (věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS 13831/2010; dne 1.12.2010 byla tomuto dlužníkovi povolena reorganizace a funkci správkyně tohoto dlužníka vykonává Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková) a SETUZA, a.s. (věc je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 INS 2933/2010; dne 10.12.2010 byl na majetek tohoto dlužníka prohlášen konkurs a funkci správkyně tohoto dlužníka vykonává Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková), konstatuje odvolací soud, že tyto výhrady nelze podřadit pod žádný z přípustných odvolacích důvodů uvedených v § 26 IZ. Řešení odvolatelem podsouvané otázky, s kým dlužník tvoří či netvoří koncern, je pro event. odvolání správkyně bezpředmětné, neboť určení osoby insolvenčního správce předsedou insolvenčního soudu nepodléhá přezkumu odvolacího soudu; ostatně insolvenční soud je určením předsedy insolvenčního soudu vázán (§ 25 odst. 2 IZ). V dané věci určil předseda insolvenčního soudu opatřením ze dne 16.12.2010 (A-36) za insolvenční správkyni Ing. Vladimíru Jechovou Vápeníkovou, což soud I. stupně v napadeném bodě III. výroku usnesení správně respektoval. V situaci, kdy Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková je osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR (§ 21 odst. 1 IZ), splňuje nepochybně též podmínky pro své ustanovení do funkce insolvenčního správce.

Pokud jde o námitky podjatosti správkyně spočívající v možném střetu zájmů různých účastníků insolvenčního řízení, zjistil ze spisu odvolací soud, že soud I. stupně usnesením ze dne 20.1.2011 (B-6) ve znění opravného usnesení ze dne 1.2.2011 (B-8) k návrhu správkyně ustanovil v insolvenčním řízení odděleného správce KOPPA, v.o.s. právě pro případy správkyní zjištěného střetu zájmů mezi některými pohledávkami a závazky dlužníka a SETUZA, a.s. Za popsaného stavu, kdy soud I. stupně postupem podle § 34 IZ již správně reagoval na některé případy, pro něž je správkyně vyloučena z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů a kdy není důvod pochybovat o tom, že by tím byl ovlivněn celkový způsob výkonu práv a povinností správkyně, je odvolací soud toho názoru, že zde nejsou žádné důvody pro vyloučení Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové z funkce správkyně.

Pokud jde o nepodjatost správkyně k dlužníkovi, vyšel odvolací soud z vyjádření správkyně (A-43), jakož i z obsahu spisu, a dospěl k závěru, že ani ta nebyla ničím zpochybněna. Okolnost, že insolvenční správkyně vykonává tuto funkci též pro jiné dlužníky, není s to otřást její důvěryhodností v této věci; pokud by v důsledku toho došlo ke střetu zájmů mezi insolvenčními dlužníky, lze ho řešit-jak shora uvedeno-postupem podle § 34 IZ.

Dlužno dodat, že pro odvolání správkyně se nevyslovili ani věřitelé na své nejbližší schůzi konané po přezkumném jednání (B-13; § 29 odst. 1 IZ).

Za situace, kdy v řízení nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, pro něž by bylo lze mít za to, že insolvenční správkyně nesplňuje podmínky pro své ustanovení nebo že není nepodjatá, neshledal odvolací soud odvolání důvodným, postupoval podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 4. dubna 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová