1 VSPH 1229/2013-P14-10
MSPH 77 INS 5139/2012 1 VSPH 1229/2013-P14-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenním ízení dlužníka: Petr Puchta, r.. 740224/1451, bytem K Paleku 2663/20, Praha 9, o odvolání vČ itele . 14: Jana Puchtová, bytem K Paleku 2663, Praha 9, proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 77 INS 5139/2012-P14-2 ze dne 14. ervna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 77 INS 5139/2012-P14-2 ze dne 14. ervna 2013 se p o t v r z u j e v rozsahu odmítnutí p ihlášky pohledávky vČ itele . 14 Jany Puchtové ve výši 9.500.000,-K a ukonení úasti tohoto vČ itele v insolvenním ízení dlužníka Petra Puchty; ve zbytku se napadené usnesení z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze odmítl p ihlášku podmínČných pohledávek vČ itele . 14 Jany Puchtové v celkové výši 12.300.000,-K tvo ené p ihláškou pohledávky ve výši 9.500.000,-K a ve výši 2.800.000,-K (bod I. výroku; dále jen vČ itel) a rozhodl o tom, že úast vČ itele v insolvenním ízení dlužníka koní (bod II. výroku).

V od vodnČní rozhodnutí uvedl, že vČ itel podal v insolvenním ízení dlužníka Petra Puchty (dále jen dlužník) p ihlášku svých pohledávek v celkové výši 12.300.000,-K a tyto pohledávky byly na p ezkumném jednání konaném dne 13.9.2012, kterého se vČ itel nezúastnil, pop eny insolvenním správcem co do pravosti i výše. VyrozumČní o pop ení pohledávek bylo vČ iteli . 14 dorueno dne 16.11.2012. Poslední den lh ty k podání incidenní žaloby dle insolvenního zákona p ipadl na 3.12.2012, avšak vČ itel ve stanovené lh tČ žalobu nepodal. Proto dospČl soud k závČru, že nebyla-li v uvedený den p ihláška soudu doruena, vČ itel podal svou p ihlášku pohledávky opoždČnČ. Nep ihlížel p itom k podáním došlým z datové schránky dlužníka založeným ve spisech MČstského soudu v Praze sp. zn. 2Nc 6754/2013, 2Nc 6765/2013 a 2Nc 6764/2013 oznaeným jako žaloba na urení pravosti a výše pohledávek pop ených insolvenním správcem žalobkynČ

Jany Puchtové proti Mgr. Barbo e Novotné Opltové jako insolvenní správkyni dlužníka s od vodnČním, že tato podání nepodala žalobkynČ, ale osoba odlišná, na jejíž jméno byla datová schránka z ízena.

Toto usnesení napadl vČ itel v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil, nebo k odmítnutí p ihlášky pohledávky vČ itele soud p istoupil ned vodnČ. Zejména argumentoval tím, že p ihláška pohledávky byla insolvenním správcem pop ena za situace, kdy mČla vady, které bránily jejímu p ezkumu. Dovozoval z toho, že mČl insolvenní správce vČ itele nejprve vyzvat k odstranČní vad p ihlášky, a teprve po jejich odstranČní bylo možno tuto pohledávku p ezkoumat. Došlo-li k p ezkumu pohledávky i p es její vady, nem že vyvolat p ezkum pohledávky žádné úinky. Dále vČ itel namítal, že samotný popČrný úkon insolvenního správce je neuritý, nebo z nČho jednoznanČ nevyplývá d vod pop ení pohledávky. I v tom spat oval vČ itel d vod, pro který nelze k p ezkumu pohledávky v rámci jednání dne 13.9.2012 p ihlížet.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle ust. § 185 insolvenního zákona nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 198 insolvenního zákona vČ itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena insolvenním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na urení u insolvenního soudu do 30 dn od p ezkumného jednání; tato lh ta však neskoní d íve než uplynutím 15 dn od doruení vyrozumČní podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvennímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lh tČ insolvennímu soudu, k pohledávce pop ené co do pravosti se nep ihlíží; pohledávka pop ená co do výše nebo po adí je v takovém p ípadČ zjištČna ve výši nebo po adí uvedeném p i jejím pop ení.

Z obsahu spisu vyplývá, že vČ itel p ihlásil do insolvenního ízení dlužníka dvČ pohledávky ve výši 9.500.000,-K a ve výši 2.800.000,-K, tedy v celkové výši 12.300.000,-K, které p i p ezkumném jednání konaném dne 13.9.2012 pop el insolvenní správce co do pravosti i výše a jako d vod svého pop ení uvedl (s odkazem na seznam p ihlášených pohledávek) skutenost, že uvedené pohledávky nevznikly, nebo vČ itel je osobou blízkou dlužníku. O pop ení pohledávky byl vČ itel vyrozumČn insolvenním správcem oznámením ze dne 5.11.2012, které bylo dorueno vČ iteli vložením do poštovní schránky dne 20.11.2012. Napadeným usnesením rozhodl soud I. stupnČ o odmítnutí p ihlášky vČ itele v celkové výši 12.300.000,-K.

Dále z vyžádaných spis MČstského soudu v Praze sp. zn. 2Nc 6754/2013, 2Nc 6765/2013 a 2Nc 6764/2013 odvolací soud zjistil, že dne 3.12.2012 v 21:58 hod. (podání ze dne 3.12.2012), dne 3.12.2012 v 22:01 hod. (podání ze dne 3.12.2012) a dne 21.2.2013 v 18:08 hod. (podání ze dne 20.2.2013) doruil do datové schránky soudu Petr Puchta, Praha 20, bytem K Paleku 2663/20 ke sp. zn. MSPH 77 INS 5139/2012 podání oznaené jako žaloba na urení pravosti a výše pohledávek pop ených insolvenním správcem. P edmČtem žaloby bylo ve všech uvedených p ípadech urení, že pohledávka žalobce-vČ itele . 14 ve výši 2.800.000,-K z titulu náhrady za zhodnocení majetku ve výluném vlastnictví dlužníka, která byla p ihlášena jako podmínČná do insolvenního ízení dlužníka Petra Puchty, vedeného pod sp. zn. MSPH 77 INS 5139/2012, je po právu.

Z uvedeného vyplývá, že v p ípadČ prvé pop ené pohledávky vČ itele (p ihlášené pro ástku 9.500.000,-K) nebyl uinČn vČ itelem žádný procesní úkon, který by bylo možno považovat za podání žaloby dle výzvy insolvenního správce dle § 198 insolvenního zákona, akoli byla pohledávka vČ itele p i p ezkumném jednání p ezkoumána, pop ena co do pravosti i výše a vČ iteli doruena výzva insolvenního správce. V takovém p ípadČ ovšem nelze než souhlasit s rozhodnutím soudu I. stupnČ o odmítnutí této pohledávky a ukonení úasti vČ itele v rozsahu této pop ené pohledávky, nebo se tato pohledávka považuje dle § 198 odst. 1 vČta druhá insolvenního zákona za zjištČnou marným uplynutím lh ty k podání incidenní žaloby dle § 197 odst. 2 insolvenního zákona.

K obranČ vČ itele v jím podaném odvolání, která spoívala v tvrzení, že jeho pohledávka nemČla být p ezkoumána pro její vady, odvolací soud nep ihlédl, nebo ji neshledal d vodnou. Je pravdou, že náležitosti podané p ihlášky mají spl ovat obdobná kritéria, jako náležitosti žaloby. Na druhou stranu však obdobnČ, jako stanoví obanský soudní ád odlišný postup p i odstra ování vad žaloby (§ 43 odst. 1 obanského soudního ádu) a p i zjištČní nedostatku tvrzení rozhodných skuteností (§ 118a obanského soudního ádu), je nutno rozlišovat mezi vadou p ihlášky ve smyslu jejích náležitostí (§ 174 insolvenního zákona), jejímž neodstranČním se vystavuje vČ itel nebezpeí odmítnutí p ihlášky (§ 188 odst. 2, § 185 insolvenního zákona) a mezi neúplným skutkovým tvrzením v podané p ihlášce, které v p ípadČ jeho nedoplnČní nevede k odmítnutí p ihlášky pro její vady, ale k pop ení pohledávky v rámci p ezkumného jednání dle § 193, 194 a 195 insolvenního zákona (k tomu více srov. rozsudek Nejvyššího soudu ýR ze dne 30.1.2003, sp. zn. 29 Cdo 1089/2000 zve ejnČný v Soudní judikatura 35/2003, který byl sice vydán k § 23 zákona o konkursu a vyrovnání, ale jeho závČry jsou využitelné pro výklad shora uvedených ustanovení insolvenního zákona).

V projednávaném p ípadČ vyplývá z p ihlášky vČ itele výše uplatnČného nároku i jeho d vod, kterým je náhrada škody vzniklé ve výši 9.500.000,-K nedokoneným p evodem nemovitostí darovaných dlužníkem vČ iteli ve vkladovém ízení v katastru nemovitostí. Nedostatek tvrzení spoívající v neuvedení konkrétní právní povinnosti, kterou mČl dlužník porušit a v nedoložení výpotu výše škody, není vadou podané žaloby, ale lze jej považovat za neúplné skutkové tvrzení, které bude vČ itel povinen doplnit (nap . v rámci podané incidenní žaloby), pokud chce d vodnost své p ihlášené pohledávky v insolvenním ízení dlužníka prosadit. Insolvenní správce proto správnČ postupoval tak, že pohledávku vČ itele p ezkoumal a p i p ezkumném jednání ji (právČ v d sledku pochyb o její d vodnosti) pop el.

Pokud vČ itel namítal, že úkon pop ení pohledávky insolvenním správcem zachycený v seznamu pohledávek není uritý, a p ezkum nem že vyvolat právní úinky, pak s tímto názorem odvolací soud rovnČž nesouhlasí. Insolvenní správce p i jednání o p ezkumu pohledávek uvedl rozsah pop ení (pravost a výše) pohledávek vČ itele a strunČ oznail d vod tohoto pop ení, kterým je zpochybnČní vzniku pohledávky. Pokud je smyslem od vodnČní pop ení nevykonatelné pohledávky vČ itele insolvenním správcem vytýení skutkového okruhu tvrzení insolvenního správce, v i kterým se v následné incidenní žalobČ vČ itel pop ené pohledávky vymezí, pak v zásadČ struný skutkový popis d vodu pop ení nevykonatelné pohledávky postauje. Insolvennímu správci pak náleží právo na žalobu podanou vČ itelem reagovat a svá tvrzení doplnit v mezích obecné zásady koncentrace ízení dle § 118a a 118b obanského soudního ádu a v mezích posuzování pop ení pohledávky co do její pravosti dle § 193 insolvenního zákona, p ípadnČ výše dle § 194 insolvenního zákona v rozsahu jeho pop ení.

Odlišná situace je však u druhé p ihlášené pohledávky vČ itele ve výši 2.800.000,-K, kde byly podány do datové schránky soudu postupnČ t i návrhy na zahájení incidenního ízení (dne 3.12.2012 v 21:58 hod., dne 3.12.2012 v 22:01 hod. a dne 21.2.2013 v 18:08 hod.).

Soud I. stupnČ se v napadeném usnesení k uvedeným podáním postavil tak, že se jedná o úkony, které nemohly vyvolat zahájení incidenního ízení, nebo se nejedná ani v jednom p ípadČ o úkony vČ itele, ale t etí osoby, nebo došly soudu z datové schránky Petra Puchty (dlužníka). Opíraje se o výklad § 42 odst. 1 obanského soudního ádu a § 8 odst. 1 až 4 a § 18 odst. 1 zákona . 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument (dále jen o elektronických úkonech), dospČl k závČru, že uvedená podání je nutno hodnotit jako podání podepsaná osobou, která k ízení nemá vztah, a tudíž podání, k nimž se nep ihlíží. O této skutenosti mČl podatele i vČ itele p ípisem (datovaným však až dne 14.6.2013) uvČdomit.

S tímto postupem soudu I. stupnČ p i hodnocení podání došlých ve dnech 3.12.2012 a 20.2.2013 však odvolací soud nesouhlasí.

Jak již uvedl soud I. stupnČ v od vodnČní napadeného usnesení, úkon uinČný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 zákona o elektronických úkonech prost ednictvím datové schránky, má stejné úinky, jako úkon uinČný písemnČ a podepsaný. Je nepochybné, že uvedená podání došla soudu z datové schránky dlužníka, jenž není ve vČci podané incidenní žaloby ani úastníkem, ani oznaeným zástupcem vČ itele. Z toho ovšem plyne, že na úkon (který jinak obsahuje všechny procesní náležitosti pro podání žaloby) je t eba hledČt tak, že je podepsán nesprávnou osobou, tedy jako by nebyl (žalobkyní) podepsán. V tomto smyslu pak úkon vykazuje vadu dle § 42 odst. 4 obanského soudního ádu-nedostatek podpisu. Další postup soudu v p ípadČ podané vadné žaloby by mČl vyplývat z § 43 odst. 1 obanského soudního ádu, a soud by mČl p istoupit k výzvČ k odstranČní vad žaloby adresované žalobkyni s p íslušným pouením o následcích nesplnČní výzvy soudu.

Protože soud nepostupoval (v ízeních vedených pod sp. zn. 2Nc 6754/2013, 2Nc 6765/2013 a 2Nc 6764/2013) v souladu se shora uvedeným zákonným ustanovením, není dosud ízení o incidenní žalobČ skoneno a jeho rozhodnutí o odmítnutí pohledávky vČ itele v ásti pro 2.800.000,-K je p edasné.

Proto odvolací soud na základČ uvedených zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolání vČ itele v ásti p ihlášené pohledávky ve výši 9.500.000,-K d vodným a napadené usnesení podle § 219 obanského soudního ádu jako ve výroku vČcnČ správné v této ásti potvrdil, zatímco v rozsahu druhé p ihlášené pohledávky ve výši 2.800.000,-K postupoval odvolací soud podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) obanského soudního ádu a napadené usnesení v tomto rozsahu zrušil, a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Ve svém dalším postupu soud I. stupnČ nejprve vyzve vČ itele k odstranČní vady podané incidenní žaloby (vedeno zatím pod sp. zn. 2Nc 6754/2013, 2Nc 6765/2013 a 2Nc 6764/2013) a podle výsledku výzvy bude v ízení pokraovat nebo žalobu vČ itele odmítne. Pouze v takovém p ípadČ, kdy dojde k pravomocnému odmítnutí podané incidenní žaloby, bude namístČ p istoupit k rozhodnutí o odmítnutí p ihlášky vČ itele i v rozsahu této druhé pohledávky, jinak bude insolvenní soud vázán až výsledkem incidenního sporu.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 12. zá í 2013

JUDr. František K u e r a ,v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková