1 VSPH 1225/2014-P60-8
KSPL 27 INS 8572/2012 1 VSPH 1225/2014-P60-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka Petra Jakla, bytem Náměstí 60, Janovice nad Úhlavou, o odvolání věřitele Cashdirect, a.s., sídlem Bozděchova 1840/7, Praha 5, zast. advokátem Mgr. Marošem Tomkem, sídlem Bozděchova 1840/7, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 8572/2012-P60-2 ze dne 22. května 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 8572/2012-P60-2 ze dne 22. května 2014 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s. neodmítá a jeho účast se v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 27 INS 8572/2012-P60-2 ze dne 22.5.2014 odmítl přihlášku pohledávky věřitele Cashdirect, a.s. (dále odvolatel) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení se účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPL 27 INS 8572/2012-A-10 ze dne 10.9.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka. Současně byli vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili na zákonem předepsaném formuláři ve lhůtě třiceti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Přihláška pohledávky odvolatele došla soudu dne 19.2.2014. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla podána soudu nejpozději dne 10.10.2012. Z uvedeného je zřejmé, že přihláška byla podána až po uplynutí soudem a zákonem stanovené lhůty. Proto soud postupem podle ust. § 185 insolvenčního zákona přihlášku odmítl a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se jeho přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Argumentoval zejména tím, že věřitel doručil svou přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu sice opožděně, nicméně i přesto je nezbytně nutné považovat ji za řádně přihlášenou. Přihlašovaná pohledávka z titulu náhrady plnění podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění z provozu vozidla, byla věřiteli postoupena postupitelem Českou kanceláří pojistitelů. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 uvedeného zákona, v návaznosti na ust. § 165 odst. 2 insolvenčního zákona, se tento druh pohledávky automaticky považuje za přihlášený.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPL 27 INS 8572/2012-A-10 ze dne 10.9.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka. Odvolatel přihláškou došlou soudu prvního stupně dne 19.2.2014 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 10.619,10 Kč představující regresní náhradu škody z dopravní nehody, kterou dlužník způsobil dne 8.10.2010. Uvedená pohledávky byla odvolateli postoupena původním věřitelem Českou kanceláří pojistitelů smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 27.3.2013.

Podle ust.§ 165 insolvenčního zákona věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak (odstavec 1). Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky (odstavec 2).

Citované ust. § 165 odst. 2 insolvenčního zákona výslovně předpokládá možnost speciální právní úpravy, jíž insolvenční zákon či jiný zákon ustanoví, že věřitelé určitých pohledávek, které jinak náleží mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenčním řízení podle ust. § 165 odst. 1 insolvenčního zákona uspokojovány, jen jsou-li řádně uplatněny přihláškou, mají právo na takové uspokojení bez toho, že by byly do insolvenčního řízení postupem dle ust. § 173 a násl. insolvenčního zákona přihlašovány-jejich přihlášky se nepodávají a bez dalšího jim přísluší postavení pohledávek přihláškou uplatněných. Takový speciální režim zákon vztahuje např. na pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka, je-li jím banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo anebo pobočka zahraniční banky podle ust. § 367 odst. 1 písm. f), které se podle ust. § 373 odst. 1 insolvenčního zákona pokládají (okamžikem prohlášení konkursu) za přihlášené podle insolvenčního zákona, a obdobně tak činí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ohledně odvolatelem uplatňovaného nároku na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Ten v ust. § 24 odst. 4 větě druhé prohlašuje předmětnou regresní pohledávku za pohledávku, která se podle insolvenčního zákona (tj. ve smyslu ust. § 165 odst. 2 insolvenčního zákona) považuje za přihlášenou.

Protože výše uvedená ustanovení insolvenčního zákona nestanoví, že by se režim pohledávky přihlášené ex lege vztahoval jen na situaci, kdy pohledávka vznikla až po zahájení insolvenčního řízení, lze konstatovat, že pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu za plnění dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla.

To platí pro každou fázi insolvenčního řízení právě i s ohledem na to, že pohledávce tohoto druhu (ani kdyby vznikla až po rozhodnutí o úpadku) nepřiznává zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň (viz výčet pohledávek tohoto pořadí v ust. § 168 a 169 insolvenčního zákona), jež se dle § 203 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňují, a proto se tato pohledávka, bez ohledu na dobu svého vzniku (a bez přihlášky), uspokojuje v insolvenčním řízení (dle ust. § 165 odst. 1 insolvenčního zákona) jako ostatní nepřednostní pohledávky téhož pořadí.

Odvolací soud je přesvědčen o tom, že stejný režim se uplatní i tam, kde Česká kancelář pojistitelů takovouto pohledávku postoupí třetí osobě, neboť podle ust. § 524 odst. 2 občanského zákoníku s postoupenou pohledávkou přechází i všechna práva s ní spojená. Stanoví-li čtvrtý odstavec ust. § 24 zákona č. 168/1999 Sb., že pohledávka kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b) ,c), g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního předpisu (jímž je míněn insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou, nemůže postoupením třetí osobě této své vlastnosti konkrétní pohledávka pozbýt, tedy i při singulární sukcesi je postupník oprávněn pohledávku tohoto druhu uplatnit až poté, kdy ostatním věřitelům marně uplyne lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku (ust.§ 136 odst. 2 písm. d/ insolvenčního zákona ).

Převedeno shora řečené na souzenou věc to znamená, že věřitel nebyl povinen postoupený nárok (plnění poskytnuté postupitelem podle ust. § 24 odst. 2 písm. b/ zákona č. 168/1999 Sb. přihlásit do 7.3.2013), proto postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 3 občanského soudního řádu a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 19. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková