1 VSPH 1224/2012-A-15
KSPL 54 INS 15991/2012 1 VSPH 1224/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Sladkovského 501/26, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. července 2012, č.j. KSPL 54 INS 15991/2012-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. července 2012, č.j. KSPL 54 INS 15991/2012-A-8, se m ě n í tak, že dlužníku se povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni uložil dlužníku, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč s odkazem na § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a na to, že je toho třeba k zajištění úhrady budoucích nákladů insolvenčního řízení včetně odměny správce po rozhodnutí o úpadku. Soud I. stupně vyšel z toho, že dlužník má 5 věřitelů, jimž dluží splatných 181.305,-Kč, je ženatý, jeho příjmy tvoří mzda a starobní důchod v celkové výši 13.789,-Kč a jeho úpadek proto bude řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že má pravidelný měsíční příjem ze dvou zdrojů a že i když je jen krátce ženatý, může mu vypomoci jeho manželka, jež má rovněž příjem ze zaměstnání. Proto nevidí žádný důvod pro vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu návrhu na povolení oddlužení však odvolací soud zjistil, že dlužník má jen 5 nezajištěných věřitelů, jimž dluží splatných 182.305,-Kč. Dlužník nemá-vyjma vybavení bytu oceněného v pořizovacích cenách na 20 tisíc Kč-žádný majetek, je ženatý a má pravidelný měsíční příjem ze zaměstnání ve výši 13.789,-Kč a ze starobního důchodu ve výši 11.135,-Kč, z nichž navrhuje měsíčně splácet po 2.500,-Kč.

S přihlédnutím k rozsahu měsíčních příjmů dlužníka (24.924,-Kč), k výši jeho pěti nezajištěných závazků (182.305,-Kč), a k tomu, že jeho úpadek bude zjevně řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, v němž výše pravidelné (zákonné) splátky pro oddlužení činí 14.701,-Kč, což umožní plné zapravení všech nezajištěných pohledávek včetně nároků insolvenčního správce, a že ode dne zahájení insolvenčního řízení (29.6.2012) dosud nedošla soudu I. stupně žádná přihláška, je odvolací soud přesvědčen o tom, že v dané věci není nezbytné povinnost hradit zálohu uložit, protože náklady insolvenčního řízení (včetně těch, jež vzniknou za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), bude možno zcela zapravit z příjmů dlužníka, jež se k tomu jeví být více než dostatečnými.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. září 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová