1 VSPH 1217/2013-B-33
KSHK 40 INS 12766/2011 1 VSPH 1217/2013-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenním ízení dlužnice Ivety anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradec Králové, Klumparova 607, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ervna 2013, .j. KSHK 40 INS 12766/2011-B-19/celk.2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ervna 2013, .j. KSHK 40 INS 12766/2011-B-19/celk.2, se v bodech I., II. výroku potvrzuje.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové v bodČ I. výroku zrušil schválené oddlužení plnČním splátkového kalendá e dlužnice Ivety anonymizovano (dále jen dlužnice), v bodČ II. výroku prohlásil na její majetek konkurs, v bodČ III. výroku rozhodl o tom, že konkurs bude projednáván jako nepatrný, a v bodČ IV. výroku konstatoval, že úinky prohlášení konkursu nastávají zve ejnČním tohoto usnesení v insolvenním rejst íku.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že na základČ insolvenního návrhu dlužnice ze dne 20.7.2011 spojenému s návrhem na povolení oddlužení zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho ešení oddlužením usnesením ze dne 13.10.2011 (A-15) a usnesením ze dne 6.1.2012 (B-10) schválil oddlužení dlužnice plnČním splátkového kalendá e. Z p ípisu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3.4.2013 soud I. stupnČ posléze zjistil, že dlužnice byla odsouzena pro majetkový trestný in, když dle trestního p íkazu ze dne 14.3.2013, .j. 5T 36/2013-160, jenž nabyl právní moci dne 28.3.2013, byla dlužnice uznána vinnou spácháním trestného inu úvČrového podvodu dle § 250b odst.1, 3 tr. zák. a p einu podvodu dle § 209 odst.1, 3 tr. zák. a byl jí uložen úhrnný trest odnČtí svobody v trvání 1 roku s podmínČným odkladem na zkušební dobu 3 let.

Na jednání konaném dne 5.6.2013 ve vČci zrušení oddlužení se dlužnice nijak nevyjád ila ke zprávČ Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3.4.2013 a k trestnímu p íkazu ze dne 14.3.2013.

Soud I. stupnČ citoval § 395 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. b) insolvenního zákona (dále jen IZ) se závČrem, že akoliv zákon jako d vod pro zrušení schváleného oddlužení neuvádí pravomocné odsouzení za trestný in majetkové povahy, je takové odsouzení ve fázi ízení p ed povolením oddlužení p ekážkou, která brání oddlužení a vede k zamítnutí návrhu na jeho povolení. Je-li d ívČjší odsouzení za trestný in majetkové povahy p ekážkou pro povolení oddlužení, tím spíše bude pravomocné odsouzení za takový trestný in v rámci probíhajícího splátkového kalendá e d vodem pro jeho zrušení. Proto soud I. stupnČ postupoval analogicky a rozhodl o zrušení schváleného oddlužení dlužnice a o prohlášení konkursu na její majetek s tím, že konkurs bude projednáván jako nepatrný s ohledem na to, že dlužnice není podnikatelkou.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice vas odvolala, nebo nesouhlasila s d vodem, jenž vedl ke zrušení oddlužení, když nepatrný konkurs-vzhledem k absenci majetku-není ešením její situace.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Insolvenní soud schválí oddlužení, neshledá-li d vody k vydání rozhodnutí podle § 405 (§ 406 odst. 1 IZ).

Podle § 405 IZ insolvenní soud oddlužení neschválí, jestliže v pr bČhu insolvenního ízení vyšly najevo skutenosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v p ípadČ uvedeném v § 402 odst. 4 IZ tak rozhodne namísto rozhodnutí o zp sobu oddlužení (odstavec 1). Jestliže insolvenní soud oddlužení neschválí, rozhodne souasnČ o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem (odstavec 2). Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenní soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý zámČr, nebo b) že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí. Na nepoctivý zámČr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze dle § 395 odst. 3 IZ usuzovat zejména tehdy, jestliže ohlednČ dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo lena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenní ízení nebo jiné ízení ešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového ízení, nebo b) podle výpisu z rejst íku trest v posledních 5 letech p ed zahájením insolvenního ízení probČhlo trestní ízení, které skonilo pravomocným odsouzením pro trestný in majetkové nebo hospodá ské povahy; to neplatí, lze-li na základČ dlužníkem prokázaných skuteností usuzovat na to, že se o nepoctivý zámČr nejedná.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenní soud schválené oddlužení zruší a souasnČ rozhodne o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného zp sobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou ást splátkového kalendá e nebude možné splnit, nebo c) v d sledku zavinČného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení penČžitý závazek po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Má se za to, že dlužník zavinil vznik penČžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení v i dlužníku na ízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (§ 418 odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 m že insolvenní soud vydat, jen dokud nevezme na vČdomí splnČní oddlužení. Uiní tak po jednání, ke kterému p edvolá dlužníka, insolvenního správce, vČ itelský výbor a vČ itele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) m že insolvenní soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 3 IZ).

Z uvedeného plyne, že § 395 IZ vymezuje podmínky, za nichž lze dlužníku (subjektivnČ k tomu legitimovanému dle § 389 odst. 1 IZ) umožnit ešení jeho úpadku i hrozícího úpadku oddlužením. Tyto podmínky p ípustnosti oddlužení soud zkoumá jak ve stadiu rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (se z etelem ke skutenostem, které dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v insolvenním návrhu, pop ípadČ se z etelem ke skutenostem doloženým vČ iteli), tak ve fázi insolvenního ízení následující po povolení oddlužení. Nutno vyjít z toho, že insolvenní soud povoluje oddlužení bez ingerence vČ itel (bez jejich souhlasu), a proto je jim souasnČ garantem, že nep ipustí takové oddlužení, které nemČlo být ani povoleno. V tom smČru z ú ední povinnosti p ihlíží ke všemu, co vyšlo v ízení najevo.

Proto dospČje-li soud po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení z podnČtu p ihlášených vČ itel , insolvenního správce nebo z vlastní innosti k poznatku, že je dána nČkterá ze zákonných p ekážek, jež povolení oddlužení brání, oddlužení neschválí (§ 405 odst. 1). Jestliže poznatek o nep ípustnosti oddlužení vyjde najevo až po schválení oddlužení, soud je povinen k nČmu (i bez návrhu vČ itele) p ihlédnout z hlediska posouzení, zda tu nejsou d vody pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 IZ.

Je z ejmé, že požadavek dlužníkova poctivého zámČru a požadavek minimální t icetiprocentní míry uspokojení pohledávek jeho nezajištČných vČ itel pojatých do oddlužení (§ 395 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ) p edstavují esenciální podmínky p ípustnosti oddlužení, které jsou (p i ádném a vasném splnČní všech dlužníkových povinností podle schváleného zp sobu oddlužení) p edpokladem naplnČní úelu oddlužení-osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluh dle § 414 a násl. IZ. Proto jen za mimo ádných okolností vymezených v § 415 IZ lze p iznat osvobození i dlužníku, jehož nezajištČným vČ itel m se v rámci oddlužení nedostalo minimální zákonné míry uspokojení jejich pohledávek, a proto také (jak plyne z § 417 odst. 1 IZ) mohou vČ itelé dlužníka ještČ p ed rozhodnutím o p iznání osvobození uplatnit námitku, že ke schválení oddlužení nebo k p iznání osvobození došlo na základČ podvodného jednání dlužníka. Vyjdou-li takové skutenosti najevo až pozdČji, mohou je vČ itelé uplatnit s požadavkem na odejmutí p iznaného osvobození ještČ po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o p iznání osvobození. P i oddlužení formou splátkového kalendá e je ovšem soud již v jeho pr bČhu povinen zohlednit zjištČní, že podstatnou ást splátkového kalendá e zjevnČ nebude možné splnit (že v jeho rámci nebude dosaženo ani minimální zákonné míry uspokojení nezajištČných vČ itel ). Takové okolnosti jsou dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ-po projednání vČci podle odstavce 3 tohoto ustanovení-d vodem pro zrušení schváleného oddlužení. K takovému rozhodnutí, uinČnému ve prospČch všech vČ itel , nepot ebuje insolvenní soud, jako strážce jejich spoleného zájmu, ani návrh nČkterého z vČ itel .

Ze shora uvedeného pak-i bez výslovné úpravy v § 418 IZ-mimo vší pochybnost vyplývá, že d vodem ke zrušení schváleného oddlužení je rovnČž zjištČní okolností svČdících o nepoctivém jednání dlužníka, které jeho návrh na oddlužení provázelo a které poškodilo nebo bylo s to poškodit práva jeho vČ itel . Typicky m že jít o poznatek o d ívČjších dlužníkových úkonech, jimiž na úkor svých vČ itel zámČrnČ zmenšil rozsah svého majetku, nebo zatajil urité své majetkové hodnoty i p íjmy, jež by mČly význam pro volbu zp sobu oddlužení, anebo vČdomČ omezil i dokonce zcela vylouil možnost uplatnČní pohledávek nČkterých svých vČ itel v insolvenním ízení (kup . neuvedením známých zahraniních vČ itel podléhajících režimu § 430 IZ). Soud je, jak již eeno, povinen poskytnout vČ itel m ochranu p ed nepoctivými zámČry dlužníka i po schválení oddlužení, a jestliže zjistí, že dlužník dosáhl povolení i schválení oddlužení podvodným jednáním (tedy jednáním, jemuž nelze poskytnout právní ochranu), bylo by v rozporu se zásadou spravedlivého insolvenního ízení (§ 5 písm. a/ IZ) vykávat splnČní celého splátkového kalendá e, který nem že být završen osvobozením dlužníka od placení zbytku dluh , a naopak je t eba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukonit (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.8.2010, sp.zn. KSHK 45 INS 8999/2009, 3 VSPH 535/2010-B).

V daném p ípadČ soud I. stupnČ schválil oddlužení dlužnice plnČním splátkového kalendá e usnesením 6.1.2012 (B-10), nebo v dané dobČ nezjistil žádné skutenosti, které by tomu bránily, když se sch ze vČ itel konané dne 7.12.2011 (B-7) úastnila jen jediná vČ itelka (paní Ilona Holasová), jež souhlasila s oddlužením dlužnice. Po schválení oddlužení došla soudu I. stupnČ zpráva Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3.4.2013 spolu s trestním p íkazem ze dne 14.3.2013, .j. 5T 36/2013-160, jenž nabyl právní moci dne 28.3.2013, z níž soud I. stupnČ zjistil skutenosti o nepoctivém zámČru dlužnice, pro nČž schválené oddlužení zrušil.

Na jednání o zrušení oddlužení konaném dne 5.6.2013 (B-15) soud I. stupnČ p eetl zprávu insolvenního správce o jeho dosavadní innosti ze dne 19.2.2012 (B-15) a zprávu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3.4.2013 spolu s trestním p íkazem ze dne 14.3.2013, k nimž správce ani dlužnice nemČli žádných poznámek i p ipomínek. Soud I. stupnČ proto uzav el, že nejsou dány podmínky pro další trvání oddlužení a že vydá rozhodnutí o jeho zrušení a o ešení úpadku dlužnice konkursem.

Soud I. stupnČ správnČ usuzoval, že d vodem pro zrušení schváleného oddlužení m že být i dodatené zjištČní okolností, jež svČdí o nepoctivém zámČru dlužnice, a z toho hlediska považoval za významný sv j poznatek o pravomocném odsouzení dlužnice pro trestný in úvČrového podvodu a p ein podvodu spáchaných p ed zahájením insolvenního ízení (v roce 2008), když dlužnice na jednání konaném dne 5.6.2013 p ed soudem I. stupnČ ani na jednání konaném dne 19.9.2013 p ed odvolacím soudem neuvedla na svoji obranu žádné skutenosti, z nichž by bylo lze usuzovat na to, že se o nepoctivý zámČr nejednalo. Nadto odvolací soud zjistil, že na oddlužení plnČním splátkového kalendá e (oddlužení bylo schváleno v lednu 2012) platila dlužnice pravidelné splátky jen v mČsících únor až ervenec 2012 a v zá í až listopadu 2012 a nehradila je v mČsících srpen a prosinec 2012 a od ledna 2013 do souasnosti, jak vyplývá ze zpráv insolvenního správce ze dne 23.4.2012 (B-11), ze dne 16.8.2012 (B-13), ze dne 9.1.2012 (B-14), ze dne 19.2.2013 (B-15) a ze dne

16.9.2013 (B-30), v d sledku ehož byly pohledávky nezajištČných vČ itel dosud uspokojeny jen do výše 3,46 % jejich hodnoty. Jinými slovy eeno, protože dlužnice dlouhodobČ (od prosince 2012) neplní splátkový kalendá , není zde od vodnČný p edpoklad, že by v budoucnu byla s to splnit jeho podstatnou ást.

Z uvedeného je z ejmé, že vedle soudem I. stupnČ nalezeného d vodu pro zrušení oddlužení z d vodu shledaného nepoctivého zámČru dlužnice (§ 395 odst. 1 písm. a/ IZ) vyšlo v pr bČhu odvolacího ízení najevo, že dlužnice navíc neplní ani podstatné povinnosti podle schváleného zp sobu oddlužení a že podstatnou ást splátkového kalendá e tak nebude možné splnit (§ 418 odst. 1 písm. a/, b/ IZ).

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice d vodným a usnesení v napadených bodech I., II. výroku podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 19. zá í 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kate ina VanČková