1 VSPH 1215/2015-A-19
MSPH 95 INS 7595/2015 1 VSPH 1215/2015-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Vrbova 673/9, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 7595/2015-A-14 ze dne 25. května 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 7595/2015-A-14 ze dne 25. května 2015 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 25. 5. 2015 odmítl insolvenční návrh dlužníka a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí o odmítnutí návrhu bylo odůvodněno tím, že na základě podání dlužníka z 19. 3. 2015 spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo zahájeno insolvenční řízení. Soud odkázal na § 103 a § 104 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a učinil závěr, že dlužníkův návrh je neprojednatelný, neboť dlužník sice uvedl výčet svých závazků, jejich výši a splatnost s označením věřitelů, ale neuvedl, čeho se domáhá (neuvedl návrh na zjištění svého úpadku). V insolvenčním řízení není možné vyzvat navrhovatele dle § 43 o. s. ř. k odstranění vad návrhu, soud proto v souladu s § 128 odst. 1 insolvenčního zákona návrh odmítl. Insolvenční návrh navíc postrádal povinné přílohy.

Dlužník napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl v insolvenčním řízení pokračovat a schválit jeho oddlužení. Odvolání odůvodnil tím, že v kolonce č. 7 označil, že podává návrh na zjištění úpadku. K insolvenčnímu návrhu byly přiloženy přílohy.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a shledal odvolání dlužníka důvodným.

Podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

Podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ustanovení § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje ustanovení § 104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací soud považuje v této souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu č. j. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16 ze dne 26. 2. 2009), podle nichž-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je insolvenční navrhovatel povinen splnit zákonem předepsanou povinnost, tj. v insolvenčním návrhu vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tedy mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Na této povinnosti je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem, ledaže dlužník spolu s návrhem předložil řádný seznam svého majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil; to však jen za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Shodný závěr vyjádřil Nejvyšší soud i v usnesení sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 ze dne 20. 5. 2010, ve kterém dovodil, že dlužník, který neopatří předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů obsažených v takovém seznamu" se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek.

Soud prvního stupně učinil závěr, že dlužník neuvedl, že se domáhá zjištění svého úpadku, proto insolvenční návrh odmítl. Odvolací soud se s tímto závěrem neztotožnil-v kolonce č. 7 formulářového návrhu na povolení oddlužení dlužník zaškrtl, že navrhuje, aby soud rozhodl o úpadku a v téže rubrice v popisu rozhodujících skutečností výslovně uvedl, že žádá soud, aby rozhodl o jeho úpadku. Není proto správný závěr soudu prvního stupně, že nebylo zřejmé, čeho se dlužník domáhá.

Neodpovídá skutečnosti ani závěr soudu prvního stupně, že dlužník nepřiložil k insolvenčnímu návrhu povinné přílohy dle § 104 insolvenčního zákona. Dlužník ke svému návrhu přiložil (viz č. l. A-3, A-4 insolvenčního rejstříku) seznam majetku a seznam závazků, ve kterém též uvedl, že nemá žádné zaměstnance a že jeho závazky nepocházejí z podnikání, přičemž seznamy jsou opatřeny prohlášením dlužníka, že předložené seznamy jsou správné a úplné a jsou dlužníkem podepsány. V seznamu závazků jsou, stejně jako v insolvenčním návrhu, konkretizovány jednotlivé závazky svou výší, splatností a osobou věřitele. Dále k návrhu byly přiloženy listiny týkající se jednotlivých závazků.

Uvedené údaje postačují k tomu, aby soud mohl zhodnotit splnění podmínek § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ve vazbě na odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, tj. zda má dlužnice více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a jestli je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Dlužník dostál své povinnosti uvést v insolvenčním návrhu, čeho se domáhá, a dále uvedl rozhodující skutečnosti, jež umožňují zhodnotit, zda se nachází v úpadku. Odvolací soud proto v souladu s § 167 odst. 2 a § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil napadené usnesení způsobem uvedeným ve výroku, aby bylo možné v insolvenčním řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 18. prosince 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná