1 VSPH 1215/2014-B-39
KSCB 25 INS 5314/2012 1 VSPH 1215/2014-B-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: WELLSPED, s.r.o, IČO 28063015, sídlem České Budějovice, Rudolfovská 543/91a, o odvolání Františka Matláka, nar. 27. března 1948, IČO 10217851, bytem Mochov, Dr. Nejedlého 279, zast. JUDr. Markétou Němcovou, advokátkou se sídlem v Brně, Riegrova 1378/1, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 5314/2012-B-19 ze dne 1. července 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 5314/2012-B-19 ze dne 1. července 2013 se mění tak, že se František Matlák z funkce zástupce věřitelů neodvolává.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením odvolal Františka Matláka (dále jen odvolatel ) z funkce zástupce věřitelů.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 16.4.2013 insolvenční správce JUDr. Švihla požádal odvolatele o souhlas s prodejem věcí náležících do majetkové podstaty mimo dražbu, avšak odvolatel si žádost u pošty nevyzvedl, insolvenční správce měl zájemce o koupi majetkové podstaty. Dne 4.6.2013 byla odvolateli fikcí doručena výzva soudu, aby sdělil, proč nespolupracuje, zda má zájem setrvat ve funkci a zda souhlasí s navrženým zpeněžením majetkové podstaty. Rovněž byl upozorněn, že pokud do týdne po obdržení výzvy nebude reagovat, může být z funkce odvolán. Protože odvolatel na výzvu nereagoval, měl soud za to, že zanedbával své povinnosti, a proto odvolatele z funkce zástupce věřitelů odvolal.

Proti tomuto usnesení podal odvolatel včasné odvolání. Namítal, že včas zaslal soudu podání, které však zaslal jen jako obyčejné psaní a o tom, že soud jeho podání neobdržel, se dověděl až na základě napadeného usnesení. Nečinnost odvolatele nebyla vědomá. Dále sdělil, že s prodejem mimo dražbu nesouhlasí, a zároveň uděluje souhlas s prodejem věcí v dražbě. Vyjádřil připravenost dostát všem závazkům své funkce. Proto navrhoval, aby napadené usnesení zrušil a ponechal jej ve funkci zástupce věřitelů.

Insolvenční správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že se několikrát na odvolatele obracel s žádostí o součinnost a rozhodnutí o způsobu zpeněžení majetkové podstaty, avšak marně. Správce má zájemce o koupi majetkové podstaty, vlivem toho, že nedošlo k prodeji zásob, vznikají pohledávky za majetkovou podstatou z titulu dlužného nájemného, které by při zpeněžení nevznikly.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle § 68 odst. 1 IZ není-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka.

Podle odstavce druhého téhož ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Podle § 63 odst. 3 IZ z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu; podá-li však tento návrh schůze věřitelů, insolvenční soud mu vyhoví, je-li návrh v souladu se zákonem.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že přípisem ze dne 30.5.2013 soud I. stupně odvolatele vyzval ke sdělení, proč nespolupracuje s insolvenčním správcem a zda souhlasí se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu. Současně soud I. stupně uvedl, že pokud po obdržení výzvy odvolatel ničeho nesdělí, soud rozhodne o odvolání z funkce zástupce věřitelů.

Ze shora uvedených skutečností má odvolací soud za to, že důvody pro odvolání odvolatele z funkce zástupce věřitelů nebyly prokázány. Odvolací soud nemá důvod neuvěřit tvrzení odvolatele o tom, že na výzvu soudu I. stupně reagoval, byť své podání zaslal soudu nikoli doporučeně, ale toliko jako obyčejné psaní. V každém případě se ovšem odvolatel k prodeji věcí z majetkové podstaty mimo dražbu vyjádřil v odvolání, přičemž jiné další konkrétní pochybení, které by mělo vést k odvolání z funkce odvolatele, nebylo v napadeném usnesení zmíněno. Odvolací soud však v této souvislosti pokládá za potřebné zdůraznit, že odvolatelovo stanovisko k prodeji věcí z majetkové podstaty je soudu a správci známo již od července 2013, kdy bylo soudu doručeno odvolání, jež bylo zveřejněno dne 29. července 2013 (B-21), přičemž spis byl Vrchnímu soudu v Praze předložen k rozhodnutí o odvolání až 13. června 2014, tedy téměř jeden rok poté, kdy odvolatel usnesení č.j. KSCB 25 INS 5314/2012-B-19 napadl. Za takového stavu věci nelze takto vzniklé průtahy řízení přičítat odvolateli.

Protože jiné zásadní pochybnosti o řádném výkonu funkce zástupce věřitelů se z obsahu spisu nepodávají, odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) a 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se František Matlák z funkce zástupce věřitelů neodvolává.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková