1 VSPH 1214/2012-A-50
KSPA 59 INS 11490/2012 1 VSPH 1214/2012-A-50

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: AL-ART, s.r.o., sídlem Chvakletice, Palackého 252, IČO 27488586, o insolvenčním návrhu věřitele: Truhlářství-Stachi, s.r.o., sídlem Pardubice, Semtín 82, IČO 25979124, o odvolání insolvenčních navrhovatelů: a) LV Steel Distribution, s.r.o., sídlem Brno, Železná 5, IČO 29201209, zast. Mgr. Jitkou Ivičičovou, advokátkou se sídlem v Brně, Bořetická 4097/24, adresa pro doručování: Brno, Mendlovo nám. 1a, b) Termo Tisk, s.r.o., sídlem Praha 18, Rychnovská 671, IČO 27116166, zast. JUDr. Františkem Scholzem, advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 16, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 11490/2012-A-9 ze dne 30. května 2012,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu navrhovatele Truhlářství-Stachi, s.r.o. dne 14.5.2012. Podáním ze dne 21.5.2012 vzal insolvenční navrhovatel svůj návrh zpět a soud podle § 129 odst. 1 IZ řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se odvolali shora uvedení insolvenční navrhovatelé.

Navrhovatel b) v odvolání ze dne 20.6.2012 namítal, že řízení dosud nebylo pravomocně skončeno a podmínky úpadku nadále trvají, navrhovatel má za dlužníkem splatnou pohledávku a dalším věřitelem dlužníka je Pavel Melč. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a aby v řízení bylo pokračováno.

Navrhovatel a) v odvolání ze dne 31.5.2012 namítal, že v době přistoupení k řízení nebylo řízení pravomocně skončeno a že podmínky úpadku nadále trvají. Jako dalšího věřitele uvedl KOVOMONT Pardubice, s.r.o. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a v řízení se pokračovalo. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že původní insolvenční navrhovatelé Truhlářství-Stachi, s.r.o. a Milan Klát, k jejichž návrhům bylo řízení zahájeno, vzali své návrhy zpět podáním ze dne 21.5.2012 (A-6, A-7). Insolvenční návrhem došlým soudu dne 31.5.2012 přistoupil k řízení navrhovatel a) a podáními došlým soudu dne 7.6.2012 přistoupil k řízení navrhovatel b). Podáním ze dne 20.9.2012 vzal navrhovatel b) svůj insolvenční návrh i odvolání proti napadenému usnesení zpět. Podáním ze dne 7.8.2012 stejně procesně postupoval i navrhovatel a), jenž uvedl, že se výslovně vzdává práva odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení.

Odvolací soud shledal, že byly splněny podmínky § 207 odst. 2 o.s.ř., a proto postupoval ve smyslu tohoto ustanovení a odvolací řízení zastavil.

Podle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady (věta prvá). Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení, věta druhá). Podle tohoto ustanovení se zavinění posuzuje výlučně z procesního hlediska, tj. podle procesního výsledku; tam, kde zastavení řízení bylo účastníkem zaviněno, soud přizná ostatním účastníkům (druhé straně) náhradu nákladů řízení, jež v řízení účelně vynaložili na uplatňování nebo bránění svého práva.

Odvolací soud dospěl k závěru, že navrhovatelé a) a b) zavinili, že odvolací řízení muselo být zastaveno, avšak dlužníkovi nevznikly z tohoto jednání žádné náklady.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11.10.2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva