1 VSPH 1213/2012-B-38
KSPH 39 INS 3086/2012 1 VSPH 1213/2012-B-38

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka: Expron, a.s. se sídlem Jesenice, Budějovická 1155, identifikační číslo 28462165, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 3086/2012-B-18 ze dne 8. srpna 2012,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku vzal na vědomí usnesení schůze věřitelů ze dne 8. srpna 2012, kterým byl z funkce odvolán dosavadní insolvenční správce Mgr. Radan Melka, v bodě II. výroku potvrdil usnesení schůze věřitelů o nově jmenované insolvenční správkyni RES-insolvence, v.o.s., v bodě III. výroku uložil odvolanému správci povinnost informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu doklady související s výkonem jeho funkce, v bodech IV. a V. výroku uložil nově ustanovenému správci povinnost zaslat soudu sdělení, kdo ze společníků bude funkci správce vykonávat a prověřit, zda zvolený zástupce věřitelů je akcionářem dlužníka, případně jaká je hodnota jeho akcií v poměru k základnímu kapitálu.

V odůvodnění usnesení soud konstatoval, že na uvedené schůzi věřitelů byl většinou hlasů přítomných věřitelů odvolán dosavadní správce a novým správcem byla ustanovena RES-insolvence, v.o.s. Protože soud neshledal důvody pro nepotvrzení usnesení schůze věřitelů podle § 29 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále též IZ), vydal napadené rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení se odvolal dlužník a namítal, že na schůzi věřitelů konané dne 8. srpna 2012 byli zároveň zvoleni zástupcem věřitelů Karel Vala a jeho manželka Jana Valová jako náhradníkem zástupce věřitelů. To je však v rozporu s § 59 odst. 2 IZ, neboť Karel Vala vlastní 45 % akcií dlužníka. Dále dlužník brojil proti zvolení nového insolvenčního správce a to z toho důvodu, že tento úkon byl učiněn osobou, které zákon toto právo nepřiznává .

Vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že odvolání není přípustné.

Z § 29 IZ vyplývá, že na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek (odstavec 1). Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24; § 54 odst. 1 se nepoužije (odstavec 2). Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů, která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně (odstavec 3).

Z výše citovaného ustanovení je patrné, že ke změně v osobě insolvenčního správce (aniž by porušil povinnost uloženou mu zákonem či soudem) může dojít z vůle věřitelů rovněž tak, že se věřitelé na první schůzi konané po přezkumném jednání usnesou na tom, že odvolávají insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce, případně i na tom, že ustanovují nového insolvenčního správce. Na rozdíl od rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce, které je účinné, jakmile bylo přijato (jakmile se na tom schůze věřitelů usnesla), je k účinnosti ustanovení nového insolvenčního správce schůzí věřitelů třeba jeho potvrzení ze strany insolvenčního soudu. Jinými slovy, výkladem a contrario lze dovodit, že usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce insolvenční soud nepotvrzuje ani o něm jinak nerozhoduje, nýbrž podle § 6 odst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení výsledek hlasování schůze věřitelů toliko zaznamená do protokolu o jednání schůze.

V dané věci je z protokolu o schůzi věřitelů (č.l. B-12) zřejmé, že soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání dosavadního správce a ustanovení správce nového. Jakkoli se insolvenční soud, jak již vysvětleno, k výsledku hlasování o odvolání dosavadního insolvenčního správce žádným rozhodnutím nevyslovuje, je zřejmé, že pokud tak učinil, nejde o nic jiného než o rozhodnutí deklarující výsledek hlasování schůze ve věci odvolání správce, tj. o usnesení, jímž se vede řízení, proti němuž z povahy věci není odvolání přípustné. Obdobnou povahu však má i další část napadeného usnesení, jímž soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že ustanovují novou správkyni.

Z § 29 odst. 3 IZ je totiž zřejmé, že odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdil usnesení schůze věřitelů o tom, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce věřitelé odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce, přičemž osobou (subjektivně) oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel, který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů; odvolanému insolvenčnímu správci zákon legitimaci k podání odvolání nepřiznává. Z uvedeného nutně vyplývá i to, a opakovaně to budiž zdůrazněno, že usnesení, jímž insolvenční soud podle § 29 odst. 2 IZ naopak potvrdí usnesení schůze věřitelů o tom, že ustanovují nového insolvenčního správce, má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ). V dané věci tedy odvolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné. Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a odvolání odmítl.

Pokud jde o dlužníkovu námitku týkající se obsazení věřitelského orgánu, tu vzal insolvenční soud následně v potaz a usnesením ze dne 8. října 2012 č.j. KSPH 39 INS 3086/2012-B-36 Ing. Karla Valu odvolal z funkce zástupce věřitelů a zároveň rozhodl, že do právní moci onoho usnesení bude funkci věřitelského orgánu plnit schůze věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. října 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová