1 VSPH 1204/2013-B-63
MSPH 59 INS 10401/2011 1 VSPH 1204/2013-B-63

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: HGF Development, s.r.o., IČO 27230392, sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, o odvolání věřitele č. 8 Ing. Mikhaila Kindlera, nar. 16. května 1960, bytem Trnová 55, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 10401/2011-B-54 ze dne 5. června 2012,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením rozhodl, že na schůzi věřitelů má právo hlasovat v.č. 2 do výše 1.113.736 hlasů, v.č. 3 do výše 1.237.484 hlasů, v.č. 7 do výše 30.196.504 hlasů, v.č. 8 do výše 330.505 hlasů. Věřitelé č.1 a 4 hlasovací právo nemají.

Proti tomuto usnesení se odvolal věřitel č. 8. a namítal zmatečnost hlasování na schůzi věřitelů, když hlasovací právo bylo přiznáno i těm věřitelům, kterým přiznáno být nemělo. Navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Podle § 52 odst. 2 IZ proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný prostředek. Tímto rozhodnutím není insolvenční soud pro další schůzi věřitelů vázán.

Protože odvolání věřitele č. 8 proti rozhodnutí o hlasovacím právu insolvenční zákon nepřipouští, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 2. srpna 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová