1 VSPH 1196/2017
KSHK 45 INS 9479/2011 č. j. 1 VSPH 1196 / 2017 B 68

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Eudovít Ppngó, narozený 1. října 1986, bytem Prosečné 117, PSČ 543 03 Vrchlabí 3, o odvolání věřitele: Ceská kancelář pojistitelů, IČO 70099618, sídlem Na Pankráci 1724/ 129, 140 00 Praha 4, zastoupeného advokátkou Mgr. Zuzanou Kyovskou, sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 45 INS 9479/2011 Bw59 ze dne 3. dubna 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 45 INS 9479/2011-B-59 ze dne 3. dubna 2017 se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3. 4. 2017 vzal v bodě 1. výroku na vědomí splnění oddlužení dlužníka, vbodě Il. výroku osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, vjakém nebyly dosud uspokojeny, a uvedl, že toto osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu, vbodě III. výroku určil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, vbodě IV. výroku zprostil insolvenčního správce funkce a vbodě V. výroku zrušil povinnost plátce mzdy dlužníka provádět ze mzdy dlužníka či jeho jiných příjmů srážky pro účely insolvenčního řízení.

Vodůvodnění napadeného usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 23. 3. 2012 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Zprávou ze dne 15. 3. 2017 sdělil insolvenční správce soudu, že dlužník splnil podmínky oddlužení, když uhradil pohledávky přihlášených věřitelů ve výši 57,41 %. Dne 7. 3. 2017 dlužník požádal soud prvního stupně o osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek. Soud proto odkázal na Š 413 a 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení, a to proti bodu Il. výroku, se odvolal věřitel Česká kancelář pojistitelů (dále též Věřitel) a požadoval, aby jej odvolací soud změnil tak, že se dlužník od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny, neosvobozuje. Argumentoval tím, že dne 17. 3. 2017 uplatnil u soudu prvního stupně svou pohledávku ve výši 88.951 Kč, která vyplývá 2 $ 24 odst. 4 zákona č. 168/ 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a kterou v souladu s Š 165 odst. 2 insolvenčního zákona považuje za přihlášenou. Taková pohledávka má přitom být uspokojena bez ohledu na dobu za předpokladu, že vinsolvenčním řízení byla tato pohledávka věřitelem uplatněna, či tento požadavek vyšel v řízení jinak najevo. Věřitel svou pohledávku uplatnil před tím, než soud vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka, ten se jí však nijak nezabýval. Vzhledem k tomu, že dlužník neuhradil pohledávku Věřitele ani z části, má tento Věřitel za to, že dlužník nesplnil podmínky oddlužení.

Podáním ze dne 4. 5. 2017 se pak k odvolání Věřitele jádřil insolvenční správce dlužníka. Vněm uvedl, že dle jeho názoru nelze Věřiteli vyhovět, nebot) jeho jednání vykazuje prvky zneužití práva. Věřitel svoji pohledávku uplatnil až 20. dne posledního měsíce trvání splátkového kalendáře, přičemž poslední splátka byla věřitelům odeslána již 7. 3. 2017. Uplatnil ji tedy v situaci, kdy si musel být vědom toho, že tuto pohledávku nebude možné řádně přezkoumat a zařadit do splátkového kalendáře. Jak vyplývá ze samotneho podání tohoto Věřitele ze dne 17. 3. 2017, k úhradě této pohledávky vyzval dlužníka přípisem dne 22. 6. 2016, nic mu tedy nebránilo tuto pohledávku uplatnit. již v tuto dobu.

Vrchní soud vPraze, aniž nařizoval jednání (Š 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle Š 212 o. s. ř. a neshledal odvolání Věřitele důvodným.

Podle Š 413 insolvenčního zákona splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne oodměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle Š 414 insolvenčního zákona platí, že jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka (odst. 1). Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízeni nepřihlásili, ač tak měli učinit (odst. 2). Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (odst. 3).

Podle Š 165 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví li zákon jinak.

Podle Š 165 odst. 2 insolvenčního zákona zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují li zákonem stanovené podmínky.

Podle Š 24 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odst. 2 písm. b), c) a g) proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli (Š9). Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odst. 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu hledí jako na přihlášenou.

Punuuuu ' 51.-

1 VSPH 1196 / 2017 věřitelům 229.884,95 Kč, tj. 57,41 % pohledávek. Poslední splátka proběhla dne 7. 3. 2017. Podáním ze dne 17. 3. 2017, doručeným soudu prvního stupně dne 20. 3. 2017, uplatnila Česká kancelář pojistitelů svou pohledávku ve výši 88.951 Kč. Z obsahu tohoto podání vyplývá, že pohledávka vznikla na základě Š 24 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. a dlužník byl přípisem ze dne 22. 6. 2016 vyzván k jejímu splnění nejpozději do 22. 7. 2016. Na žádost dlužníka pak napadeným usnesením ze dne 3. 4. 2017 vzal soud prvního stupně ve smyslu Š 414 insolvenčního zákona na vědomí splnění oddlužení a osvobodil ho mj. od placení dosud neuhrazené části pohledávek v insolvenčním řízení.

Odvolací soud je ve shodě s Věřitelem toho názoru, že jeho pohledávku není třeba přihlašovat přihláškou a lze ji kdykoliv v průběhu řízení uplatnit a po jejím přezkoumání by měla být uspokojena jako ostatní nepřednostní pohledávky téhož pořadí. Nicméně vřešeném případě Věřitel uplatnil svou pohledávku 20. dne posledního měsíce trvání oddlužení dlužníka. Této pohledávky si přitom byl prokazatelně vědom nejméně od června roku 2016. Věřitel tedy uplatnil svou pohledávku v době, kdy bylo z průběhu oddlužení zřejmé, že již nebude moci být ani z části uspokojena, když poslední, tedy 60. splátka dlužníka byla rozdělena mezi věřitele dne 7. 3. 2017. Dle odvolacího soudu přitom nelze přičítat k tíži dlužníka, který po celou dobu oddlužení plnil řádně všechny své povinnosti v souladu s usnesením o schválení oddlužení, že Věřitel svou pohledávku nepřihlásil v době, kdy ještě mohlo dojít k jejímu přezkoumání a uspokojení v rámci splátkového kalendáře, když uplatnění této pohledávky již v roce 2016 Věřiteli žádné (odvolacímu soudu známé) důvody nebránily.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud usnesení v napadeném rozsahu podle Š 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení ] e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má" li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval vprvnírn stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 21. prosince 2017

JUDr. Ladislav D e t k a v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Á jana Vlasáková z../'

/