1 VSPH 1192/2013-A-26
MSPH 78 INS 26556/2012 1 VSPH 1192/2013-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, PhD. ve vČci dlužníka: Airs de Beaute, a.s., IýO: 28979559, sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, zahájené na návrh a) Lucie anonymiz anonymizovano , anonymiz anonymizovano , bytem Smotlach anonymizovano 583/4, Praha 4-Kamýk, b) Lindy anonymiz anonymizovano , anonymiz anonymizovano , bytem Úhonická 134, 252 19 Drahelice, c) Kristýny anonymiz anonymizovano , anonymiz anonymizovano , bytem Na Vrškách 8, 156 00 Praha 5, d) Marcely Plemeník anonymizovano , nar. 9.10.1990, bytem Plze ská 73, 267 01 Král v Dv r, e) Kristýny Šimá anonymizovano , anonymiz anonymizovano , bytem Roch anonymizovano 767/16, 190 00 Praha 9, o odvolání navrh anonymizovano c), d), e) proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 31. kvČtna 2013, .j. MSPH 78 INS 26556/2012-A-19

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 31. kvČtna 2013, .j. MSPH 78 INS 26556 /2012-A-19 se v bodu XII. výroku m Č n í tak, že navrh anonymizovano a), b), c), d), e) jsou p anonymizovano zaplatit spolenČ a nerozdílnČ soudní poplatek ve výši 2 000,-K v hot anonymizovano na pokladnČ soudu, vylepením kolk anonymizovano známek nebo p evodem na úet soudu .ú. 3703-2928021/0710, v.s. 7842655612, a to ve lh tČ do t í dn od právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze v bodČ I. výroku zjistil úpadek Airs de Beaute, a.s. (dále jen dlužník) a v navazujících výrocích zejména ustan anonymizovano insolvenním správcem spolenost Voleský a partne i, v.o.s., sídlem Staropramenná 17, Praha 5, v dalších bodech výroku zejména stan anonymizovano , že úinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zve ejnČní v insolvenním rejst íku a vyzval vČ itele, kte í dosud nep ihlásili své pohledávky, aby tak uinili do 30 dn od zve ejnČní tohoto usnesení. Dále zejména vyzval vČ itele, aby insolvennímu správci neprodlenČ sdČlili, jaká zajiš anonymizovano práva uplatní na vČcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetk anonymizovano hodnotách dlužníka a osobám, které mají závazky v i dlužník anonymizovano , uložil, aby nap íštČ plnČní neposkyt anonymizovano dlužníku, ale insolvennímu správci. V usnesení souasnČ stan anonymizovano termín p ezkumného jednání, svolal sch zi vČ itel , uložil správci ve výroku uvedené p anonymizovano a konstat anonymizovano , že jeho rozhodnutí budou publik anonymizovano v insolvenním rejst íku a na ú ední desce soudu. V bodČ XII. výroku rozhodl o p anonymizovano navrh anonymizovano a) až e) zaplatit každé soudu do 3 dn od právní moci usnesení soudní poplatek za podaný insolvenní návrh ve výši 2.000,-K.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud zejména uvedl, že na základČ pr anonymizovano dokaz anonymizovano a z p ihlášek insolvenních vČ itel zjistil, že dlužník se nachází ve stavu v úpadku podle právní úpravy § 3 odst. 1 písm. a), b), a c) insolvenního zákona (dále jen IZ). K uložení p anonymizovano navrh anonymizovano zaplatit soudní poplatek soud odkázal na § 4 odst. 1 písm. e) zák. . 549/1991 Sb., ve znČní zmČn a dopl k (zákon o soudních poplatcích, dále jen SoudP), podle nČhož uložil každé z navrh anonymizovano p anonymizovano zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-K dle položky . 4 sazebníku poplatk , který je p ílohou zákona o soudních poplatcích.

Toto usnesení napadly navrh anonymizovano c) Kristýna anonymiz anonymizovano , d) Marcela Plemeník anonymizovano , a e) Kristýna Šimá anonymizovano (dále jen navrh anonymizovano c), d), e), a to pouze v rozsahu bodu XII. výroku, jímž bylo tČmto navrh anonymizovano uloženo zaplatit soudní poplatek (každé ve výši 2.000,-K) a navrh anonymizovano , aby je odvolací soud v napadeném rozsahu zrušil. Uvedly, že odp anonymizovano za zahájení soudního ízení nese dlužník, který neplnil své splatné závazky a upozornily souasnČ na skutenost, že jejich dlužná mzda jim dosud ani p íslušným ú adem práce nebyla nahrazena.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím závČr m.

Podle § 1 písm. a) SoudP soudní poplatky se vybírají za ízení p ed soud ýeské republiky, a to z úkon uvedených v Sazebníku.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) SoudP poplatníkem poplatku za ízení p ed soudem prvního stupnČ je navrh anonymizovano .

Podle § 4 odst. 1 písm. e) SoudP ve znČní úinném od 1.9.2011, jde-li o poplatek za ízení, vzniká poplatk anonymizovano p anonymizovano v insolvenním ízení uložením p anonymizovano zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenním návrhu. V tomto smČru byl SoudP v ustan anonymizovano § 11 zákonem . 219/2001 Sb. s úinností od 1.9.2011 zmČnČn tak, že nadále insolvenní ízení již není ve výtu tČch, jež jsou ze zákona osvobozena.

Podle § 5 SoudP sazby poplatk za ízení jsou stan anonymizovano pevnou ástkou nebo procentem ze základu poplatku. Sazby poplatk jsou uvedeny v Sazebníku.

Podle položky . 4 odst. 1 Sazebníku iní soudní poplatek za návrh na zahájení obanského soudního ízení, jehož p edmČtem není penČžité plnČní a) za každou nem anonymizovano 5.000,-K, b) za každý podnik nebo za každou jeho organizaní složku 15.000,-K, c) v ostatních p ípadech, není-li dále stan anonymizovano jinak 2.000,-K.

Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenní ízení bylo zahájeno podáním insolvenního návrhu navrh anonymizovano a)-e); o insolvenním návrhu rozhodl insolvenní soud napadeným usnesením tak, že mu vyh anonymizovano .

Jelikož o insolvenním návrhu navrh anonymizovano bylo napadeným usnesením rozhodnuto, podle § 4 odst. 1 písm. e) SoudP, vznikla navrh anonymizovano podle § 4 odst. 1 písm. e) IZ p anonymizovano k zaplacení soudního poplatku ve výši stan anonymizovano pod položkou . 4 odst. 1 písm.c) Sazebníku, tj. 2.000,-K. Insolvenní soud proto postup anonymizovano správnČ, když v souvislosti s vydáním napadeného usnesení v jeho bodu XII. výroku uložil navrh anonymizovano p anonymizovano soudní poplatek zaplatit. Z hlediska poplatk anonymizovano není pro vČc významné, že navrh anonymizovano insolvenní návrh podaly jako dlužník anonymizovano zamČstnanci, nebo jim nesvČdí zákonné osvobození od soudních poplatk podle § 11 SoudP. Tato skutenost je významná jen z hlediska § 108 IZ, podle nČhož nelze zálohu na náklady insolvenního ízení uložit navrh anonymizovano , který je zamČstnancem dlužníka, což insolvenní soud respekt anonymizovano a p anonymizovano k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení navrh anonymizovano neuložil.

Insolvenní soud však pochybil, pokud uložil navrh anonymizovano zaplatit soudní poplatek každé samostatnČ. Jak vyplývá ze znČní § 4 odst. 1 SoudP, jedná se v p ípadČ uloženého soudního poplatku o soudní poplatek za insolvenní ízení. Pro jeho výši není proto rozhodné, kolik navrh anonymizovano insolvenní návrh podalo. Platí tak zásada stan anonymizovano v § 2 odst. 8 SoudP, že podá-li návrh více navrh anonymizovano , platí jej spolenČ a nerozdílnČ, což v projednávaném p ípadČ znamená jen jednu úhradu stan anonymizovano soudního poplatku za ízení kterýmkoli z navrh anonymizovano .

Proto odvolací soud postup anonymizovano podle § 220 odst. 1 písm. a) a § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil, jak je ve výroku uvedeno a p anonymizovano zaplatit soudní poplatek uložil všem navrh anonymizovano spolenČ a nerozdílnČ. Protože jsou zmČnou napadeného výroku doteny ve svých právech i navrh anonymizovano a), b), které odvolání nepodaly, zmČnil odvolací soud napadené usnesení i ve vztahu k tČmto navrh anonymizovano .

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je d anonymizovano p ípustné, jestliže na základČ d anonymizovano podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze d anonymizovano soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhod anonymizovano praxe d anonymizovano soudu nebo která v rozhod anonymizovano d anonymizovano soudu dosud nebyla vy ešena nebo je d anonymizovano soudem rozhod anonymizovano rozdílnČ anebo má-li být d anonymizovano soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 28. srpna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyprav anonymizovano : Brož anonymizovano Eva